Актуално

З А П О В Е Д

№680

с.Самуил, 03.09.2021 год.

 

На основание чл. 71, ал.1, във връзка с чл.17, ал.3, чл.72, ал.1, ал.2, т.3, чл.78, ал.1 от Закона за концесиите и Решение №29.520  от Протокол №29 от 16.08.2021 г. на Общински съвет - Самуил и възоснова на обосновката на концесията

 

Р Е Ш И Х:

I . Откривам процедура за определяне на концесионер и  възлагане на концесия за ползване при следните условия:

1Предмет на концесията: Ползване на язовир „Кара Михал“, находящ се в землището на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград за извършване на стопанска дейност - рибовъдство, развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно-туристически услуги, както и всички други дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности, без да ги препятстват.

2.   Обект на концесията:

Обект на концесията е язовир „Кара Михал, съставен от недвижими имоти - публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград,, съответно в местностите – „Кемаля”; „Кючюк дермен” и „Между прокара”, представляващи следните поземлени имоти:

2.1. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 м2, находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност Кемаля по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; предходен индентификатор 36333.22.106, 36333.22.85; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 36333.29.71; 36333.29.70;  36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  36333.22.15; 36333.29.75, собственик Булстат: 000505928

Община Самуил, област Разград, съгласно Акт №3634/10.09.2019г. за публична общинска собственост  - книга прехвърляния, вх. рег.№2419/16.09.2019г., том 9, №135/2019г., канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 2414/16.09.2019г., имотна партида 47298 по описа на Служба по вписванията Исперих;  

 

Виж повече на Откриване на процедури за концесия

О  Б  Я  В  А

 

      Във  връзка с организирането на общинския традиционен празник, който ще се проведе на 27.08.2021г. - 28.08.2021г. (петък и събота), Община Самуил  уведомява заинтересованите лица, че отдаването под наем на места за устройване на временни обекти за хранене  и места за атракционни игри  започва от 16.08.2021 год.  до  28.08.2021год.  в  общинска администрация Самуил, стая 104, етаж 1.

 

За справки на тел. 08477 20-20 вътр.110

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград

„Спри горските пожари – научи как“

pojar2

   Уважаеми съграждани, 

   През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ“

 

pojar.jpg

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната.

Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.