Актуално

СЪОБЩЕНИЕ

 

   На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, обезвреждането им на депо, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване в населените места на Община Самуил за 2022 година и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2022 година.

1. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител: деловодството на Община Самуил, ул. "Хаджи Димитър" № 2
По електронен път: на следните e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Форма на обществената консултация:

писмена консултация

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни от датата на публикуване: 22.10.2021г.

4. Съдържание на документацията:

Докладна и проект на решение

5. Вносители: 

инж. Джевдет Азис

6. Лице за контакти: 

Сейнур Мустафа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОЧНАТА СЛУЖБА ВИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОЧНАТА СЛУЖБА ВДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СРОЧНАТА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯРЕЗЕРВ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 10.01.2022 Г.  

 

Виж повече в прикачения файл 

З А П О В Е Д

№680

с.Самуил, 03.09.2021 год.

 

На основание чл. 71, ал.1, във връзка с чл.17, ал.3, чл.72, ал.1, ал.2, т.3, чл.78, ал.1 от Закона за концесиите и Решение №29.520  от Протокол №29 от 16.08.2021 г. на Общински съвет - Самуил и възоснова на обосновката на концесията

 

Р Е Ш И Х:

I . Откривам процедура за определяне на концесионер и  възлагане на концесия за ползване при следните условия:

1Предмет на концесията: Ползване на язовир „Кара Михал“, находящ се в землището на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград за извършване на стопанска дейност - рибовъдство, развъждане на раци, жаби и други аквакултури, стопански, любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно-туристически услуги, както и всички други дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности, без да ги препятстват.

2.   Обект на концесията:

Обект на концесията е язовир „Кара Михал, съставен от недвижими имоти - публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград,, съответно в местностите – „Кемаля”; „Кючюк дермен” и „Между прокара”, представляващи следните поземлени имоти:

2.1. Поземлен имот с индентификатор 36333.22.205 с площ от 410954 м2, находящ се в с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, адрес на поземления имот: местност Кемаля по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кара Михал, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-177/25.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-8807-26.08.2019г. на Началника на СГКК-Разград; трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; предходен индентификатор 36333.22.106, 36333.22.85; при съседи: поземлени имоти с индентификатори: 36333.29.71; 36333.29.70;  36333.29.6; 36333.27.69; 36333.26.12; 36333.26.11; 36333.26.9; 36333.26.8; 36333.26.7; 36333.26.10; 36333.35.63; 36333.22.12; 36333.22.11; 36333.35.62; 36333.22.10; 36333.22.9;  36333.22.100; 36333.22.8; 36333.22.7; 36333.22.6; 36333.22.5; 36333.22.4; 36333.22.3; 36333.22.2; 36333.22.107; 36333.22.67; 36333.22.1; 36333.3.57; 36333.22.206; 36333.22.204;  36333.22.15; 36333.29.75, собственик Булстат: 000505928

Община Самуил, област Разград, съгласно Акт №3634/10.09.2019г. за публична общинска собственост  - книга прехвърляния, вх. рег.№2419/16.09.2019г., том 9, №135/2019г., канцеларско дело 999/16.09.2019г., дв. вх. рег. 2414/16.09.2019г., имотна партида 47298 по описа на Служба по вписванията Исперих;  

 

Виж повече на Откриване на процедури за концесия

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.