Проекти и програми

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Община Самуил е допустим кандидат по Програма "Храни и основно материално подпомагане", по Операция BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

Във връзка с предоставената възможност, Община Самуил предстои да кандидатства с проектно предложение „Топъл обяд в Община Самуил“, с цел да продължи да предоставя топъл обяд на най-нуждаещите се лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигурят обяд, лица, изпитващи особени затруднения, поради бедност, продължителна социална изолация, тежко здравословно състояние или други обстоятелства, не са в състояние да осигуряват основните потребности от храна.

            Община Самуил стартираха изпълнението на проект „Обзавеждане и оборудване на социални услуги „Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Голяма вода и с. Ножарово“ съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД 04-20/ 29.04.2022г. между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Самуил - „Бенефициент“ за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Бенефициента за закупуване на оборудване и/или обзавеждане по проекта по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

 

               Общ бюджет на проекта: 64 297,20 лв. с  включен ДДС, от които  средства в размер на 36 000,00 лв. с включен ДДС  финансиране от Фонд „Социална закрила“  и 28 297,20 лв. с  включен ДДС съфинансиране от Община Самуил.

proekti header

   От 23.06.2021 г. община Самуил стартира предоставянето на услугите по Договор № BG05M9OP001-6.002-0165-C01 „Патронажна грижа + в община Самуил“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

О Б Я  В А

Община Самуил стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община Самуил в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 01.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

             Община Самуил, считано от 04.01.2021г. стартира реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд, чрез обществени трапезарии в община Самуил”  финансиран от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика.

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Самуил е допустим кандидат по одобрена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

  1. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил“ - процедура за набиране и подбор на кандидати за длъжността "Координатор"
  2. проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Самуил
  3. проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил“- Компонент 3.
  4. Програма РОМАКТ
  5. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил” - Компонент 2
  6. Проект "Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Самуил"
  7. Проект "Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил"
  8. Проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил”
  9. Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”
  10. Проект "Детство без граници"

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.