Проекти и програми

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и Община Самуил” - Компонент 2


 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОБИЛНИ ИНТЕГРЕРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА И ОБЩИНА САМУИЛ”

Община Самуил в качеството си на партньор по Проект BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2”, ОБЯВЯВА, че от 13.11.2019 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Видове услуги:

- социални дейности

- здравни грижи

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

- Лица с трайни увреждания и техните семейства;

- Възрастни хора над 65 г. /навършили  66 г./, с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Кандидатите могат да избират  един или няколко вида услуга, като общата продължителност не може да надвишава 2 часа дневно.

Дейност на санитарите: Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда - поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалисти: Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда  на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги- профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.

Териториален обхват - с. Самуил и всички населени места от Общината.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

            - Заявление-декларация /по образец/; - изтеглете тук

            - Документ за самоличност /за справка/;

            - Експертно решение на ТЕЛК, Медицински протокол на ЛКК или други медицински документ /копие/;

- Други документи;

- Декларация-съгласие /по образец/; - изтеглете тук

- Декларация информирано съгласие /по образец/; - изтеглете тук

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно–социални услуги по проекта, следва да подадат документи в сградата на Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – община Самуил”, адрес: с. Самуил, ул. „Васил Левски” № 31, като те могат да бъдат получени на място, както и на сайта на Община Самуил.

Заявления от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил”, като за включване първоначално в услугата от 01.12.2019 г. заявления се приемат до 20.11.2019 г.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартира, считано от 01.12.2019 г. до 30.11.2020 г.

 ===========================================================================================================================

 Основната цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора над 65 години, както и хората с увреждания. Целта може да се постигне чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им на територията на общините Лозница и Самуил.

Специфични цели: 

  • Разширяване на достъпа до услуги за възрастните хора, самотните хора и хората с увреждания чрез изграждане на адекватна мрежа от социални услуги, предлагани в общността и в домашна среда, които да отговарят на индивидуалните и специфични потребности на целевите групи;
  • Повишаване на качеството на услугите за дългосрочни грижи и повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала, ангажиран в тази сфера на услугите;
  • По-добро взаимодействие и координация между здравните и социалните услуги;

В изпълнение на заложените в одобреното проектно предложение дейности, че Община Самуил е възложила изпълнението на услугата от общ икономически интерес (каквато е патронажната грижа) съгласно Договор № 311 от 04.10.2019 г. на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – община Самуил”.

Дата на стартиране: 01.09.2019

Дата на приключване: 01.12.2020         

Стойност на бюджета в лева:

Общо: 189 905.25 лв.

Финансиране от ЕСФ: 161 419.46 лв

Национално финансиране: 28 485.79 лв.

Обявления във връзка с изпълнението на проекта:

за подбор на кандидати за длъжността координатор - документи и информация - изтеглете тук.

за подбор на кандидати за длъжността шофьор - документи и информацияна - изтеглете тук.

за подбор на кандидати за длъжността ментор - документи и информация на  - изтеглете тук.

 Информация и документи за удължени срокове по проекта:

за подбор на кандидати за длъжността координатор - документи и информация - изтеглете тук.

за подбор на кандидати за длъжността шофьор - документи и информацияна  - изтеглете тук.

за подбор на кандидати за длъжността ментор - документи и информация на  - изтеглете тук.

списък на явилите се на интервю кандидати - изтеглете тук.


 Обявления във връзка с изпълнението на проекта:

за подбор на кандидати за длъжността диспечер - документи и информация - изтеглете тук.

за подбор на кандидати за длъжността сътрадник социални дейности - документи и информацияна - изтеглете тук.

 

 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.