ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.САМУИЛ - СЕКЦИИ № 015 и №016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.САМУИЛ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 015
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
ААЙДЖАН ФЕРАД ЕФРАИМ
АДЕМ ИЛХАН АДЕМ
АДНАН ЗЮЛКЕФ МЕХМЕД
АЗИЗЕ МУСТАФА САЛИ
АЗИС ЮМЕР АЛИ
АЙДЖАН ЕМИНОВА ЕФРАИМ
АЙДЖАН ТЕЗДЖАН АЛИЕВ
АЙДОАН АХМЕД АХМЕД
АЙДУР ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
АЙДЪН АЛИ МЕХМЕД
АЙДЪН МЮМЮН АЛИ
АЙДЪН ХАСАН ИСМАИЛ
АЙЛЯ РЕЙХАН САЛИМ
АЙНУР АХМЕД ЕФРАИМ
АЙНУР ЕБАЗЕРОВА КЕЧИДЖИЕВА
АЙНУР СЪДКЪ МЕХМЕД
АЙРИЕ САЛИ ОСМАН
АЙСЕЛ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
АЙСЕЛ РЕДЖЕБ АДЕМ
АЙСЕЛ ХАСАНОВА АХМЕД
АЙТЕН ГАЛИБ МАРЕМ
АЙТЕН ИДАЕТОВА ИБРАИМ
АЙТЕН РЕДЖЕБ САЛИ
АЙХАН АХМЕД АХМЕД
АЙХАН ВЕДАТ АЛИ
АЙХАН ЛЕВЕНОВ ИСАНОВ
АЙХАН ФЕРХАТ ШАКИР
АЙШЕ АЛИ УСТА
АЙШЕ БАХТИШЕНОВА КАДИР
АЙШЕ ИБРАХИМОВА НУРИЕВА
АЙШЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
АЙШЕ МЕХМЕД АХМЕД
АЙШЕ МЕХМЕД МЮСТЕДЖЕБ
АЙШЕ МЕХМЕДОВА НЕДЖИБОВА
АЙШЕ МУСТАФОВА МУСОВА
АЙШЕ РАФЕТ ШАКИР
АЙШЕ РУЖДИ ОСМАН
АЙШЕ ТЕФИК МУСТАФОВА
АЙШЕГЮЛ ЕМИН САЛИЕВА
АКЪ АХМЕД МУСТАФА
АЛБЕНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
АЛИ АХМЕД АЛИ
АЛИ ВЕДАТ АЛИ
АЛИ МЕХМЕД АЛИ
АЛИ МУСТАФА АЛИ
АЛИ МЮМЮН АЛИ
АЛИ РЕДЖЕБ АЛИ
АЛИ РИЗА САБРИ
АЛИ СЪДКЪ АЛИ
АЛИ ШЕВКЕТОВ АЛИЕВ
АЛИ ЮНУЗ ШЕИД
АЛИМЕ БЕКИР ЕМИН
АЛИОСМАН АЛИ ХАЛИМ
АЛИОСМАН ИЗЗЕТОВ АЛИОСМАНОВ
АЛПАЙ МЕХМЕД ТАЛИБ
АЛПЕР РАФИЕВ АХМЕДОВ
АЛПЕР РУРШАН ХЮСЕИН
АЛПЕР ШЕНОЛ САЛИ
АЛСИН МЛАДЕНОВ АСЕНОВ
АЛЯЙДИН ЮНУЗ ШЕИД
АНДРЕЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ
АНЕТА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
АНИФЕ ВАЛЕРИЕВА КОСТАДИНОВА
АНИФЕ КЕМАЛ АЗИС
АНИФЕ НУРИЕВА ЕФРАИМОВА
АНИФЕ ТЕФИК МУСТАФОВА
АНТОН АЛЕКСИЕВ САВОВ
АНТОН АНГЕЛОВ КИРОВ
АРЗУ КЕМАЛОВА ИСМЕТОВА
АРЗУ СУНАЙ НУРИ
АСИБЕ САЛИЕВА РЕДЖЕБОВА
АСИЕ РЕДЖЕБ ХАЙРЕДИН
АТЧЕ АКИФ САБРИ
АТЧЕ МУСТАФА МУСТАФА
АФИЗЕ АРИФОВА СЮЛЕЙМАН
АХМЕД БАСРИЕВ МУСТАФОВ
АХМЕД БЕЙТИ АЛИ
АХМЕД ВАСФИ САБРИ
АХМЕД ИБРАИМ АХМЕД
АХМЕД МУСТАФА МУСТАФА
АХМЕД МЮРСЕЛ МУСТАФА
АХМЕД ОРХАНОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РАФИ АХМЕД
АХМЕД ХАСАН ЕФРАИМ
АХМЕД ХАСАН САЛИ
АХМЕД ХЪЛМИ ХАСАН
БАЙЗИД АБДУЛХАЛИМ АБТАРАМАН
БАЙСЕ ЕМРУЛА МАНАФ
БАЙСЕ МУСТАФОВА ИСМАИЛОВА
БАЙСЕ ТАЛИБ РИЗА
БАСРИ НЕЖДЕТ БАСРИ
БАСРИ СЪДКЪ БАСРИ
БАХРИЕ МУСТАФА ШАБАН
БАХРИЕ ТАХИР РАХИМ
БАХСЕР САЛИМ МУСТАФА
БАХТИШЕН АЛИЕВА ИСМАИЛ
БАХТИШЕН ИДРИЗ САЛИ
БАХТИШЕН МУСТАФА ИСМАИЛ
БАХТИШЕН САЛИ АХМЕД
БЕДИХА ГЮКЧЕН ИБРАИМ
БЕДИХА МУСТАФОВА ЕМБИЕВА
БЕЙЗАТ САЛИМ ОСМАН
БЕЙТИ АЛИ АХМЕД
БЕЙХАН ЗЮЛКЕФОВ САМИЕВ
БЕЙХАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
БЕЙХАН РЕЙХАН АКИФ
БЕЙХАН ТАЛИБ ЕШРЕФ
БЕЛГИН БАЙЗИД АБДУЛХАЛИМ
БЕЛГИН КЯМИЛ КАБИЛ
БЕНИХА БЕЙТИ ИБРАХИМОВА
БЕРКАНД ДУРХАН ХАСАН
БЕХИДЖЕ БЕЙРАМОВА ЧОЛАК
БЕХРА ШЕРАФИДИНОВА ХЕБИБ
БЕХРИН ФААРУК АХМЕД
БИЛГИН АКИФ МЕХМЕД
БИЛГИН ЕЮБ АЛИ
БИЛГИН ФИКРИ АЛИШ
БИЛСЕР ГАЛИБОВА ЕФРАИМ
БИНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
БИРДЖАН БИЛГИН АКИФ
БИРСЕН РАМИС КАБИЛ-ШАБАН
БИРСЕН СЕЙФИ ХЮСЕИН
БИСЕР ОГНЯНОВ АНДРЕЕВ
БИСТРА АЛИПИЕВА ДЮЛГЕРОВА
БЮЛЕНТ КАДИР АЛИ
БЮЛЕНТ МИЛЕНОВ МАРТИНОВ
БЮЛЕНТ САМИ ШЕФКЪ
БЮЛЕНТ ШЕИТ МЕХМЕД
БЮНЯМИН МУСТАФОВ ЮСУФОВ
БЮРХАН ИБРЯМ МЕХМЕД
ВАЛЕНТИНА ЙОСИФОВА РАДАНОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВАСИЛКА ИЛИЙЧЕВА САШЕВА
ВЕДАТ АЛИ МЕХМЕД
ВЕДАТ АЛИ САЛИМ
ВЕЖДИ КЯЗИМ САЛИ
ВЕЖДИ МАХМУД ЕМУРЛА
ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА ЖЕКОВА
ВЕСИЛЕ НЕДЖМИЕВА МЕХМЕДОВА
ВЕСИЛЕ РИДВАНОВА АХМЕДОВА
ВЕСИЛЕ САХЛИМ САЛИ
ВИЛДАН ХАКЪ САЛИ
ВИЛДАН ХЮСЕИНОВА САЛИЕВА
ВИЛДАН ЮМЕР МОЛЛА
ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ГАЛИН ГАЛИНОВ САВОВ
ГЕНЮЛ ИРФАН РАМАДАНОВА
ГИНА ПЕТРОВА ЗАНКОВА
ГЬОКХАН АХМЕД МУСТАФА
ГЬОКХАН РУМЕНОВ ИСАКОВ
ГЮКСЕЛ ХЮСЕИН АХМЕД
ГЮЛА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
ГЮЛБАН РАМАДАН ХЮСЕИН
ГЮЛБЕНУР РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ГЮЛБЕНУР САЛИМ ХАСАН
ГЮЛБИЕ ХАСАНОВА САЛИЕВА
ГЮЛДЖАН ИСМЕТ САЛИ
ГЮЛДЖАН ХЮСЕИНОВА ХРИСТОВА
ГЮЛДЖИХАН БАСРИЕВА ЮСУФОВА
ГЮЛДЖИХАН КЯЗИМОВА ИДРИЗ
ГЮЛДЖИХАН ХЮСЕИН АЛИ
ГЮЛДЖИХАН ШАКИР ЗЮЛКЯР
ГЮЛНАЗИЕ ЕБАЗЕР ХАЛИМ
ГЮЛНУР МУСТАФА АЛИ
ГЮЛСЕР МЕХМЕД СЮЛЮШ
ГЮЛСЕРЕН ХАЛИДОВА СЕЛИМОВА
ГЮЛТЕН АЛИ МЕХМЕД
ГЮЛТЕН БЕКИР РЕДЖЕБ
ГЮЛТЕН ЕЛЕОНОРОВА СТОЙЧЕВА
ГЮЛТЕН ИДЖАБИ АХМЕД
ГЮЛТЕН РАФИ АХМЕД
ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА МЕХМЕД
ГЮЛТЕН ШЕФКЕТОВА АХМЕДОВА
ГЮЛТЕРИЕ ШЕФКЕТ МЕХМЕД
ГЮЛШЕН БЮНЯМИН МУСТАФА
ГЮЛШЕН РЕДЖЕБ САМИЕВА
ГЮЛШЕН ХАЛИЛ КАДИР
ГЮЛЮЗАР АХМЕД ИСМАИЛ
ГЮЛЮМСЕР РУЖДИ КЕЧИДЖИЕВА
ГЮНАЙ АЛИОСМАН АЛИ
ГЮНАЙ НИХАТ АЛИ
ГЮНАЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
ГЮНЕР ХАСАН ЮЛИЯНОВА
ГЮНЕР ШАБАН ШАКИР
ГЮНЕР ЮМЕРОВ ИБРАХИМОВ
ГЮНЕШ МАХМУДОВ АХМЕДОВ
ГЮНЕШ ХАСАН АХМЕД
ГЮНУР ИСА СЮЛЕЙМАН
ГЮНЮЛ ХЮСМЕН ШАХИН
ГЮРДЖАН ИСМЕТ АЛИ
ГЮРЖАН САМИ ШЕФКЪ
ГЮРСЕЛ САИДОВ МУСТАФОВ
ГЮРХАН ЖУМАЙДИНОВ МЕХМЕДОВ
ДАМЛА ИСМАИЛОВА ХЮСЕИНОВА
ДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ДАРИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ДЕНИЗ МЕМДУЕВ САЛИЕВ
ДЕНИЗ ШЕФКЪ ШЕФКЕТ
ДЕНИС АЛИЕВ ХАСАНОВ
ДЕРИЯ БАСРИ НЕДЖМИЕВА
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ФИЛИПОВА
ДЖАН ГЮРСЕЛОВ МУСТАФОВ
ДЖАНСУ СУНАН СЮЛЕЙМАН
ДЖЕВДЕТ САФЕД СЕИД
ДЖЕЙЛЯН ФИКРИ ЮЛИЯНОВА
ДЖЕМИЛ СЕБАЙДИН НИЯЗИ
ДЖЕМИЛЕ ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД
ДЖЕНГИЗ СЕЗГИН СЕЛИМАН
ДЖОШКУН НЕДЖМИДИН НЕДЖМИ
ДИНЧЕР АХМЕД ХЮСЕИН
ДИЯНА ЛАТИНОВА ХРИСТОВА
ДУЙГУ НЕДЖМИДИН НЕДЖМИ
ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ЩЕРЕВ
ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА САВОВА
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛИЗ РЕДЖЕБ ШЕМСИДИН
ЕЛИС ЛЕВЕНД СЕИДОВА
ЕЛИСА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
ЕЛКА ДИМИТРОВА САВОВА
ЕЛМАЗ ШАБАН ШАКИР
ЕМЕЛ ГЮНАЙДЪН САДЪК ПАНТЕЛЕЕВА
ЕМЕЛ ЕРДИНЧ ИБРЯМ
ЕМЕЛ ЮКСЕЛОВА ЗАХИРОВА
ЕМИЛ СТОЙЧЕВ САШЕВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ЕМИН КАДИР ЕМИН
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАЛИДОВА
ЕМИНЕ АХМЕД ИСМАИЛ
ЕМИНЕ ГЮНАЙДЪН РУЖДИ
ЕМИНЕ ДЖЕВАТОВА БАСРИ
ЕМИНЕ ЕРГИН МЕХМЕДАЛИ АХМЕД
ЕМИНЕ ЗЕКЕРИЕ РЕДЖЕБ
ЕМИНЕ ИБРЯМ САБРИ
ЕМИНЕ ИРЕДЖЕБОВА ХАЛИЛОВА
ЕМИНЕ МУСТАФА РИЗА
ЕМИНЕ ОСМАН САБРИ
ЕМИНЕ ХАСАН ДЖЕЛИЛ
ЕМИНЕ ХЮСЕИН ЕШРЕФ
ЕМИНЕ ЮСУФОВА КАДИР
ЕМИРХАН ШИРИН АЙДЪН
ЕМИШ РАИМ САЛИ
ЕМРУЛЛА САЛИМОВ ОСМАНОВ
ЕРВИН МЕХМЕД СЮЛЮШ
ЕРГИН ЕРОЛ ШЕФКЪ
ЕРКАН МЕГБУР РУЖДИ
ЕРОЛ ШЕФКЪ МУСТАФА
ЕРСИН САЛИЕВ МУСОВ
ЕСИН САДЕДИН ФЕЙМИ
ЕСРА НЕДРЕТОВА КЯЗИМОВА
ЕСРА ЮСУФ ИБРАХИМ
ЕФРАИМ НИЯЗИ ЕФРАИМ
ЕФРАИМ ХАСАН ЕФРАИМ
ЕЮБ МУСТАФА АЛИ
ЖИВКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
ЖУЛВЕН ЮЛИЯНОВ АВРАМОВ
ЖУМАЙДЪН МЕХМЕД САЛИ
ЖЮЛВЕНТ МЕХМЕД АЛИ
ЗАЙДЕ АЛИЕВА ЕМБИЕВА
ЗАТИЕ САЛИ АЛИ
ЗАФЕР ХЮСЕИН ЕЮБ
ЗЕЙНАЛ ГЮНЕР ШАБАН
ЗЕЙНЕБ ГЮНУР ИСА
ЗЕЙРЕГЮЛ АЛИ ХАБИБОВА
ЗЕКЕРИЕ СЕВДЕТ КАДИР
ЗЕКИЕ ХАЛИЛ РАИМ
ЗЕКИЕ ЮСЕИНОВА ЗЕКИЕВА
ЗЕЛЯ АХМЕД АЛИ
ЗЕХРА ИБРЯМ РЕДЖЕБ
ЗЕХРА ИСМАИЛ АПТИ
ЗЕХРА САЛИМ ДЖЕВДЕТ
ЗИКРИЯ ХЮСНЮЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ЗИХНИ ФЕВЗИ МЕХМЕДАЛИ
ЗИЯ МЕХМЕДОВ АПТРАИМОВ
ЗЛАТКА РАДЕВА СПАХЛАРСКА
ЗЮВЕЙДЕ ИБРАХИМ БЕЙТУЛА
ЗЮЛБИЕ НЕДЖАТИН ОСМАН
ЗЮЛЕЙХА РЕДЖЕБ АЛИ
ЗЮЛКЕФ МЕХМЕД ИБРЯМ
ЗЮЛКЕФ САМИЕВ РАИМОВ
ЗЮЛФИЕ ЗЮЛКЕФОВА САЛИЕВА
ИБРАХИМ ШЮКРИ ХАДЖИХАСАН
ИБРЯМ ЕМИНОВ ИБРЯМОВ
ИВАЙЛО ФЕДОРОВ ШАВРИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАНИЧКА ЙОРГОВА ДИМИТРОВА
ИВЕЛИНА ИВЕЛИНОВА ИСМАИЛ
ИГБАЛЕ САМИ ИСМАИЛ
ИЗЗЕТ АЛИОСМАНОВ РАМАДАНОВ
ИЛАЙДА БИСЕРОВА ОГНЯНОВА
ИЛИЯЗ ИСМАИЛОВ ИЛЯЗОВ
ИЛИЯН ХРИСКОВ ХРИСТОВ
ИЛХАН АДЕМ ИДРИЗ
ИЛХАН МЕХМЕД ЕФРАИМ
ИЛХАН САМИ ХАСАН
ИЛХАН СЮЛЕЙМАН АХМЕД
ИНДЖИХАН ФЕВЗИ ИСМАИЛ
ИРЕДЖЕБ СУНАЕВ ИРЕДЖЕБОВ
ИСА МЕХМЕД МАРЕМ
ИСМАИЛ АЙДУР ИСМАИЛ
ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ САЛИ ИСМАИЛ
ИСМАИЛ ФАРУК АХМЕД
ИСМАИЛ ХЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ ЮСЕИН ИСМАИЛ
ИХСАН РАХИМОВ ИСМАИЛОВ
ЙЛДЪЗ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЙОНКА КОСТАДИНОВА ВЕСЕЛИНОВА
ЙЪЛМАЗ АЗМИ ШЕРИФ
КАДИР ИСМЕТ МУСТАФА
КАДИР КАДИР РАХИМ
КАДИР МУСТАФА КАДИР
КАДИР МЮЗЕФЕРОВ МЮЗЕКЯРОВ
КАДИР НЕДЖИБ АЛИ
КАДРИЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА
КАДРИЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕД
КАДРИЕ РЕДЖЕБ НУРИ
КАДРИЕ РИЗА АХМЕД
КАДРИЕ ЮДЖЕЛОВА ШЕВКЕДОВА
КЕМАЛ ИСМЕТОВ АЛИЕВ
КЕМАЛ САЛИ РЕДЖЕБ
КЕНАН СЕБАЙДИН САБРИ
КЕНИЕ ЮНУЗОВА МУСТАФОВА
КЕРИМ АЛИШ ИСЛЯМ
КЕРИМЕ АХМЕД АКИФ
КЕРИМЕ ФИКРЕТОВА МЕХМЕД
КЕРИМЕ ХАСАН ОСМАН
КОЛЬО ИЛИЕВ КОЛЕВ
КОРАЙ АНЧЕВ ФИЛИПОВ
КРАСИМИР БИСЕРОВ ПАВЛОВ
КРАСИМИР ВЕНЕЛИНОВ КРАСИМИРОВ
КРЕМЕНА ЙОСИФОВА ТОПАЛОВА
КЪЙМЕТ АХМЕД МУСТАФА
КЪЙМЕТ САБРИ ХАСАН
КЪЙМЕТ САЛИЕВА ФЕИМОВА
КЯЗИМ ВЕЖДИ КЯЗИМ
КЯЗИМ ИЛХАН АДЕМ
КЯЗИМ САЛИ АЛИ
КЯМИЛЕ АКИФОВА РАХИМ
КЯФИЕ ХАСАН БЕЙТУЛА
ЛЕВЕНД МУСТАФА МУСТАФА
ЛЕМАН АХМЕД ХАККЪ
ЛИЛИ РАХМИ ХАСАН
ЛОРА МЛАДЕНОВА КАРАКАШ
ЛЮТФИ АКИФ ИСМАИЛ
МАГДАЛЕНА МИТКОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ДРАГИЕВА НИКОЛОВА
МАРИЯН ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
МАРИЯНА МИШЕВА САШЕВА
МАХМУД МЕХМЕД МЕХМЕД
МЕГБУР РУЖДИ РУШУД
МЕДИХА РАСИМ РАИМ
МЕЛЕК РАИМ МЕХМЕДОВА
МЕЛЕКБЕР АКИФ АНГЕЛОВА
МЕЛИХ ЗАФЕР ХЮСЕИН
МЕЛИХА ИБРЯМ САЛИЕВА
МЕЛИХА МЕХМЕД ЧАКЪР
МЕЛИХА ШАБАН МЕХМЕД
МЕНСУР РУЖДИ РУШИД
МЕРГЮЛ АХМЕД ИСМАИЛОВА
МЕРТ БЕРКАНД ДУРХАН
МЕРТ МЕСУТ АДИЛ
МЕСУД МЕХМЕД САЛИ
МЕСУТ АДИЛ ХАЛИМ
МЕСУТ РАХИМ МЮМЮН
МЕТИН АДИЛ ХАЛИМ
МЕТИН МУСТАФА АЛИ
МЕТИН ХАСАН ИСМАИЛ
МЕХМЕД АЙДЪН АЛИ
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД БАСРИ ЧАКЪР
МЕХМЕД БЮРХАН ИБРЯМ
МЕХМЕД МЕХМЕД САЛИ
МЕХМЕД МУСТАФОВ ЮСУФОВ
МЕХМЕД САЛИ АЛИ
МЕХМЕД САЛИ АХМЕД
МЕХМЕД САЛИ РЕДЖЕБ
МЕХМЕД СЕДАТ ХАЙРЕДИН
МЕХМЕД СЕЙФИ ХЮСЕИН
МЕХМЕД СЕРВЕТ ПЕХЛИВАН
МЕХМЕД ХАСАН САЛИ
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЮЛЮШ
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЮЛЮШ
МЕХМЕД ХЮСНЮ ОСМАН
МЕХМЕД ШЕФКЪЕВ МЕХМЕДОВ
МЕХРИБАН КЕМАЛ СЮЛЕЙМАН
МИГЛЕНА МАРИНОВА ЛЮБЧЕВА
МИЙРЯМ АХМЕД МУСТАФОВА
МИЛЕН МЛАДЕНОВ АСЕНОВ
МИЛЕНА РАШКОВА МИХАЙЛОВА
МИНКА ПЕТРОВА МОНЕВА
МИРЯМ МЕХМЕД НАЗИФ
МИРЯМ ХАСАН САЛИМ
МИХАИЛ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ
МОМЧИЛ ГАЛИНОВ САВОВ
МУРАД АХМЕД МУРАД
МУСТАФА АЛИ МЕХМЕД
МУСТАФА МУСТАФА МУСТАФА
МУСТАФА ШЕФКЪЕВ МЕХМЕДОВ
МЮЖГЕН ФИКРЕТ ЗЕКЕРИЕ
МЮЗЕФЕР МЮЗЕКЯРОВ КАДИРОВ
МЮЗЕЯМ НАСУФОВА РАИМОВА
МЮКЕРЯМ ИСМАИЛ АЛИ
МЮМЮН АЛИ МЮМЮН
МЮМЮН АЛИ САЛИ
МЮМЮНЕ АХМЕД ЧЕРКЕЗ
МЮМЮНЕ ЕМУРЛА АЛИ
МЮМЮНЕ МЮМЮН ЧАВАК
МЮМЮНЕ НАЗИФ СКЕНДЕР
МЮМЮНЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД
МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ АХМЕД
НАДЕЖДА МИЛЕНОВА ЯКИМОВА
НАДИЕ ШАБАН АБДУЛХАЛИМ
НАДИЕ ШЕВКЕТОВА ОСМАН
НАЗИЕ САЛИ ИСМАИЛ
НАЗИФЕ АЛИ МУСТАФА
НАЗИФЕ АЛИЕВА ХАСАНОВА
НАЗИФЕ БЕЙТУЛОВА АЛИЕВА
НАЗИФЕ САЛИЕВА АХМЕДОВА
НАЗИЯ ИЗЕТ МУСТАФА
НАЗМИЕ ЛЯТИФ АЛИШ
НАЗМИЕ САЛИ ЕМУРЛА
НАЗЪМ МЮСТЕДЖЕБ ШЕРИФ
НАЗЪМ ХИКМЕТОВ КЕЧИДЖИЕВ
НАЗЪМ ХЪКМЕТОВ АЗМИЕВ
НАЛЯН ШЕНОЛ РЕМЗИ
НАСКО ДАНАИЛОВ ХАРИЗАНОВ
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА АЛИ
НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
НЕБАТ ХАМДИЕВА МУТАФОВА
НЕВБЕР ГЮРЖАН КАДИР
НЕВЕН АЛЕКСИЕВ ЧАУШЕВ
НЕВИН МЕХМЕД АХМЕД
НЕВИН НЕВЗАТ КАДИРОВА
НЕДЖАТ НИХАТОВ РЕМЗИЕВ
НЕДЖАТИ МУСТАФА ЮСУФ
НЕДЖАТИЕ МУСТАФА САЛИ
НЕДЖИБ АЗМИ ДЖЕЛИЛ
НЕДЖИБЕ АЛИЕВА АПТУЛОВА
НЕДЖИБЕ САЛИЕВА АЛИЕВА
НЕДЖМИДИН НЕДЖМИ МЕХМЕД
НЕДРЕТ ЕНВЕР ИБРАИМ
НЕДРЕТ КЯЗИМОВ САЛИЕВ
НЕДРЕТ РЕЖДЕТОВ ИБРАХИМОВ
НЕДЯЛКА ЖЕКОВА ЙОРДАНОВА
НЕЖДА САЛИ МЕХМЕД
НЕЖДЕТ БАСРИ АБТРАХИМ
НЕЖДЕТ ЯФЕС ХАМИД
НЕЗИХА ХАЙРЕДИН ДИНЛЕНМЕ
НЕЗИХА ЯФЕС АЛИ
НЕЛИ НАЙДЕНОВА НАЧЕВА-НИКОЛОВА
НЕРМИН РАХМИ АХМЕД
НЕСРИН АХМЕД АХМЕД
НЕСРИН НУРГИНОВА ЖУМАЙДИНОВА
НЕСРИН РАХМИ ЕЮБ
НЕФИСЕ ЮСУФ ЕФРАИМ
НИГЯР МЮЗАФЕР РАШИД
НИГЯР САЛИМ ШЕФКЪ
НИКОЛА ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ СЛАВОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНКА ДРУМЕВА ТОДОРОВА
НИКОЛИНКА МИНЧЕВА ИВАНОВА
НИЛЮФЕР ХАЛИЛ ХАЙРЕДИН
НИНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
НИХАТ АЛИ МЕХМЕД
НИХАТ РЕМЗИЕВ РАСИМОВ
НИЯЗИ НИЯЗИ ЕЮБ
НУРАЙ ФИЛИПОВА ХРИСТОВА
НУРАЙ ШЕЗАИМОВА САБРИ
НУРГИН ЖУМАЙДИНОВ МЕХМЕДОВ
НУРДЖАН НУРАЙ НЕДКОВА
НУРДЖИХАН ЛЮТФИ ЖАРРАН
НУРДЖИХАН МАХМУД ЧЕРКЕЗ
НУРДЖИХАН ОСМАНОВА САЛИ
НУРДЖИХАН РЕДЖЕБОВА АЛИЕВА
НУРДЖИХАН САМИ ХЮСЕИН
НУРДЖИХАН ФЕВЗИ АЛИЕВА
НУРИ ЕФРАИМОВ НУРИЕВ
НУРСЕН ДЖЕВАТОВА РИЗА
НУРСЕНА МУХАММЕД ЖАРРАН
НУРТЕН СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФОВА
НУРТЕН ХЮСЕИНОВА ХАСАН
НУРХАН АЛИЕВ САЛИЕВ
НУРХАН ВЕЖДИ МАХМУД
НУРХАН ФИКРЕТ ХАКЪ
ОКТАЙ СЕВЕРИНОВ НЕДКОВ
ОНУР БЮЛЕНТ ШЕИТ
ОНУР СЕЛИМ АХМЕД
ОРХАН АХМЕДОВ БАСРИЕВ
ОРХАН НЕЖДЕТ ЯФЕС
ОСМАН АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
ОСМАН ИСМАИЛ ХАСАН
ПЕМБЕ КАДИР ХАЛИД
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
РАБИЕ ДЖЕМИЛ ХАСАН
РАБИЕ НЕЖДЕТ МЕХМЕДОВА
РАБИЕ САЛИ АЛИ
РАДОМИР СЛАВОВ НИКОЛОВ
РАИМ РЕДЖЕБ РАХМИ
РАЙЛЕ ЕТИЗЕМОВА САЛИЕВА
РАЙМЕ ФЕВЗИ БОЛАТ
РАЙНА КОЛЕВА КРЪСТЕВА
РАМИСЕ ЮМЕР САЛИМ
РАФИЕ АХМЕД ШЕРИФ
РАХИМ ИСМАИЛОВ РАХИМОВ
РАХИМ КАДИР КАДИР
РАХИМ МЮМЮН РАИМ
РАХМИ АХМЕД РУФАД
РАХМИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
РАХМИ ХАСАН САЛИ
РАШИД ХАЙРЕДИН РАШИД
РЕДЖЕБ МУСТАФА АЛИ
РЕДЖЕБ РАХМИ РАИМ
РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ МУСТАФА
РЕДЖЕБ ШЕМСИДИН РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ЮКСЕЛОВ МЕХМЕДОВ
РЕЙХАН АКИФ АКИФ
РЕЙХАНЕ ИСМАИЛ АХМЕД
РЕЙХАНЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАНЕ ЙЪЛМАЗ АККЪН
РЕМЗИЕ ЗЕКЕРИЕ РЕДЖЕБ
РЕМЗИЕ МУСТАФА ЯКУБ
РЕМЗИЕ МЮЗЕКЯ ХАЛИЛ
РЕМЗИЕ ШЕФКЪ МУСТАФА
РЕНАЙ САДЪК САМИ
РЕСМИЕ АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
РЕСМИЕ МЕХМЕД НУРИ
РЕФИЕ РАИФ МЕХМЕДОВА
РИЗА САБРИ АЛИ
РОЗАЛИЯ МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
РОСЕН РУМЕНОВ ИСАКОВ
РУЖДИ МЕНСУР РУЖДИ
РУЖДИ РУШИД ХЮСЕИН
РУЗИЕ АДИЛ ШЕИД
РУЗИЕ СЕБАЙДИН АЛИ
РУКИЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
РУМЕН ИСАКОВ КОВАЧЕВ
РУМЕН РУМЕНОВ ИСАКОВ
РУРШАН АЛИ ХЮСЕИН
РУШЕН СЪДКЪ МУСТАФА
СААДЕТ САИДОВА МЕХМЕДОВА
СААДЕТ ХАМИД САЛИ
САБРИ АЛИ РИЗА
САБРИ СЕБАЙДИНОВ САБРИЕВ
САБРИЕ БЕЙТУЛА РАСИМОВА
САДЕДИН ФЕЙМИ ФЕИМ
САДИФЕ АХМЕД АХМЕД
САДИФЕ ВЕЛИ МЮСЛЮМ
САДРИМЕ ХАКЪ ОСМАН
САИД МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
САИМЕ КЯМИЛ АДЕМ
САЛИ АЛИЕВ САЛИЕВ
САЛИ БЕЙСИМ САЛИ
САЛИ БЕЙТУЛА КЕРИМ
САЛИ МЕНСУР РУЖДИ
САЛИ САХЛИМ САЛИ
САЛИ СЕЙФИ ХЮСЕИН
САЛИ СЕРВЕТ МЕХМЕД
САЛИ ФЕИМ МЕХМЕД
САЛИМ БАХСЕР САЛИМ
САЛИМ НЕДРЕТОВ РЕДЖЕБОВ
САЛИМ ОСМАН МАНАФ
САЛИМ ЮЗЕИР САЛИМ
САЛИХ-ДЖАН НЕЖАТИ ЙОНБАШ
САЛИХА ГЮРСЕЛОВА АХМЕД
САМИ ШЕФКЪ МУСТАФА
САМИР БАХСЕР САЛИМ
САФИНАЗ АХМЕД МУСТАФА
САФИНАС СЪДКЪ МУСТАФА
САХЛИМ САЛИ САЛИ
СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
СЕБАЙДИН АЛИ ЮНУЗ
СЕБАЙДИН НИЯЗИ МЕХМЕД
СЕБАЙДИН САБРИ МУСТАФА
СЕБАЙДИН ШАКИР СКЕНДЕР
СЕБИЛЕ АЛИ МЕХМЕД
СЕБИЛЕ БАСРИ АЛИ
СЕБИЛЕ НУРИДИН САБРИ
СЕБИЛЕ САЛИ АЛИ
СЕБИЛЕ САЛИ ХАСАН
СЕВГИН СЕЛИМ АХМЕД
СЕВГЮЛ САЛИМ МУСТАФА
СЕВГЮЛ САМИ АЛИ
СЕВДА ИЛХАН АХМЕД
СЕВДА МУСТАФА АЛИ
СЕВДА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
СЕВДА ЮЛИЯНОВА СЪБЕВА
СЕВДАЛИН ИЛИЯНОВ ХРИСТОВ
СЕВДАЛИНА СЪБЕВА МУТАФОВА
СЕВДЕТ МЮЗЕКЯР КАДИР
СЕВДЖИХАН БАСРИ АЛИ
СЕВДЖИХАН ХАСАН ИСУФ
СЕВДИЕ ДЖЕВДЕТ РЕДЖЕБ
СЕВЕРИН НЕДКОВ ЮЛИЯНОВ
СЕВИМ АХМЕД АХМЕД
СЕВИМ ДАХИЛ ЮНУЗ
СЕВИМ ОРХАН АНДРЕЕВА
СЕВИМ ХАЛИЛОВА РАМАДАНОВА
СЕВИН АХМЕД ХАМИД
СЕВИНЧ АХМЕД ХЮСЕИН
СЕВИНЧ РЕМЗИ МЕХМЕДАЛИ
СЕДАТ ХАЙРЕДИН МЕХМЕД
СЕДАТ ШЕФКЪ САМИ
СЕЗГИН ЕМИН ХАККЪ
СЕЗГИН КАСИМ ИСМАИЛ
СЕЗЕН ОСМАНОВА АЛИЕВА
СЕЗЕН ФИКРЕТОВА САБРИЕВА
СЕИД СУЗАНОВ СЕИДОВ
СЕЙДЕ ЕРДЖАН ИБРАХИМ
СЕЙДЕ ИСУФ МУСТАФА
СЕЙДЕ ХЮСМЕН ИСМАИЛ
СЕЙФИТТИН АЛИ ХЮСЕИН
СЕЙХАН СЕДАТ ХАЙРЕДИН
СЕЛИМ АХМЕД ХЮСЕИН
СЕЛИМАН СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
СЕЛИМЕ АБТУЛА ШЕРИФ
СЕЛИМЕ АСИМ ИСЛЯМ
СЕЛИМЕ ЗЕКЕРИЕВА ЕМИНОВА
СЕЛИМЕ МЮМЮН ДАХИЛ
СЕЛИМЕ ХАСАН АЛИ
СЕЛИМЕ ХЪКМЕТОВА ФЕИМ
СЕЛИМЕ ШАКИРОВА ИБРЯМОВА
СЕЛИМЕ ЮМЕРОВА АХМЕДОВА
СЕЛЯТИН ХАСАН РИЗА
СЕМРА СЕРВЕТ АЛИЕВА
СЕНИХА ФИКРЕТОВА МУСТАФА
СЕРАЙ СЕЗГИН КАСИМ
СЕРВЕТ МЕХМЕД САЛИ
СЕРВИН СЕРВЕТ ПЕХЛИВАН
СЕРГЕЙ ФИЛИПОВ ХРИСТОВ
СЕРКАН АЙДУР ИСМАИЛ
СЕРКАН ИЛХАН МЕХМЕД
СЕРКАН МЕХМЕД ТАЛИБ
СЕСИЛ СУНАЕВА САМИЕВА
СИБЕЛ РЕЙХАНОВА АЛИ
СИБЕЛ ХАЙРЕДИН РАХМИ
СИБЕЛ ХЮСЕИН ХАСАН
СИДИКА ШЮКРИ ВЕЛИ
СИДИКА ЯКУБ ХАШИМ
СИЛВИЯ СТОЯНОВА АСЕНОВА
СИЛЯН АЛДИНОВ ИСАЕВ
СИЛЯН БИСЕРОВ ИСАКОВ
СИНАН ОСМАН ИСМАИЛ
СИНАН СЕЛЯТИН РИЗА
СИНАН ХАЙРЕДИН ОСМАН
СИНАН ЮЗЕИР САЛИМ
СЛАВИ КАЛОЯНОВ МИХАЙЛОВ
СЛАВИ САВОВ МИЛЕНОВ
СЛАВИ СЛАВОВ ХРИСТОВ
СНЕЖАНА КЪНЕВА СИМЕОНОВА
СНЕЖАНКА ДИМОВА ЦАНЕВА
СТАНИМИР ВЕНЕЛИНОВ КРАСИМИРОВ
СТАНИМИР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
СТЕФКА МАРИАНОВА САЛИ
СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
СТОЙЧО САШЕВ СЪБЕВ
СУЗАН СЕИДОВ КАДИРОВ
СУНАЙ ИРЕДЖЕБОВ ХАЛИЛОВ
СУНАЙ РАХМИ КУРЧУ
СУНАЙ ХАЛИЛОВ БАСРИЕВ
СУНАН ШАБАН ХЕБИБ
СУРАЙ АЛИЕВ ХАСАНОВ
СУРАЙ ГЮЛТЕН ХАСАН
СЪДКЪ ИБРАХИМ СЪДКЪ
СЪДКЪ РУШЕН СЪДКЪ
СЮЗАН САЛИМ ХАЛИМ
СЮЗГЯН АДЕМ САЛИМ
СЮЗГЯН РЕМЗИ ХАСАН
СЮЛБИЕ СЕБАЙДИН ИСМАИЛ
СЮЛБИЕ ХЮСЕИН КАДИР
СЮЛБИЯ АКИФ САЛИ
СЮЛБИЯ ХАЛИЛОВА БАСРИЕВА
ТАЛИБ БЕЙХАН ТАЛИБ
ТАЛИБ РАХИМ МЮМЮН
ТАНЕР САЛИЕВ АЛИЕВ
ТАНЕР ХАЙРЕДИН ОСМАН
ТАСИМ НУРИ АХМЕД
ТИХОМИР ЗДРАВКОВ ЗАНКОВ
ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
ТОЛГА НУРХАНОВ АЛИЕВ
ТУРХАН ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
ТЮЛЯЙ ЕЛШАНОВА АЛИ
УМУТ БЕЙХАНОВ МЕХМЕДОВ
ФАРУК АХМЕД АПТИ
ФАТМЕ АХМЕД МУСТАФА
ФАТМЕ АХМЕД МУСТАФА
ФАТМЕ АХМЕД ХАСАН
ФАТМЕ БЕЙРАМОВА АЛИ
ФАТМЕ ЗЮЛКЕФ ЧЕРКЕЗОВ
ФАТМЕ КАДИР РАИМ
ФАТМЕ МУСТАФА АБТАРАМАН
ФАТМЕ ОСМАН ЕМИНХОДЖА
ФАТМЕ СЕЛИМОВА ТОСУН
ФАТМЕ ТАЛИБ РАИМ
ФАТМЕ ХАЙРЕДИНОВА ЗЕКЕРИЕВА
ФАТМЕ ХАМДИ ОСМАН
ФАТМЕ ШЕФКЕТ КЕРИМ
ФАТМЕ ЮЗЕИРОВА АПТРАИМОВА
ФАТМЕГЮЛ ИСМАИЛ ЮСУФ
ФЕВЗИ ИСМАИЛ САБРИ
ФЕВКИЯ МЕХМЕДОВА РАХИМОВА
ФЕРАД ФЕРАД САЛИ
ФЕРИДЕ КАДИР ХАШИМ
ФЕРХАТ ШАКИР ХАЛИМ
ФИГЕН ЕРСИНОВА АЛИЕВА
ФИЙДЕС АКТАН ИБРЯМОВА
ФИКРЕТ МУСТАФА ИБРЯМ
ФИКРЕТ САБРИЕВ ИБРЯМОВ
ФИКРЕТ ХАКЪ ХЮСЕИН
ФИКРИ АЛИШ ИСМАИЛ
ФИКРИЕ АТЪФ САЛИ
ФИКРИЕ АХМЕДОВА ДИКМЕН
ФИКРИЕ ОРЛИНОВА ЮСУФ
ФИЛИЗ НУРГИНОВА ЖУМАЙДИНОВА
ФИЛИС САЛИ САХЛИМ
ХАВА СЕРВЕТОВА МЮМЮН
ХАЙРИЕ АХМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
ХАЙРИЕ РУШЕН МУСТАФА
ХАЙРИЯ АХМЕДОВА САЛИЕВА
ХАКЪ ЕМИН ХАКЪ
ХАЛИД АДИЛОВ ХАЛИДОВ
ХАЛИД ТАЛИБ ХАЛИД
ХАЛИЛ АЙНУР АХМЕД
ХАЛИЛ БАСРИЕВ МУСТАФОВ
ХАЛИЛ СУНАЕВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИМЕ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ХАСАН АЙДЪН ХАСАН
ХАСАН БЕЙТУЛА САЛИ
ХАСАН ЕФРАИМ ХАСАН
ХАСАН ИЛХАН САМИ
ХАТИДЖЕ МУСА РУФАД
ХАТЧЕ АЛИ ШАБАН
ХАФИЗЕ АБДУРАХИМ ШЕИД
ХИКМЕТ АЗМИЕВ НЕДЖИБОВ
ХИКМЕТ ИСМАИЛОВ КЕЧИДЖИЕВ
ХИКМЕТ САЛИ ФЕИМ
ХИКМЕТ ФЕРИДЕ ЗАИД
ХРИСКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО ИГНАТОВ ХРИСТОВ
ХЮЛЕЯ ИЛХАН МЕХМЕД
ХЮЛЕЯ МЕХМЕД МУСТАФА
ХЮЛИЯ БЕЙХАН ТАЛИБ
ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН МЕХМЕД СЮЛЮШ
ХЮСНИЕ ШЮКРЮЕВА МЕХМЕДОВА
ХЮСНЮ МЕХМЕД ХЮСНЮ
ШАЗИЕ САЛИ МЕХМЕД
ШАКИР ГАЛИБОВ ХИЛМИЕВ
ШАКИР ШАХИНОВ ШАКИРОВ
ШАХИН ШАКИРОВ АХМЕДОВ
ШЕБНЕМ АЛИ САЛИ
ШЕНАЙ КАДИР ХЮСНЮ
ШЕНАЙ МЕХМЕДОВА ШЕФКЪ
ШЕНАЙ НИХАТ АКИФ
ШЕНАЙ ЦВЕТАНОВА МАРТИНОВА
ШЕНГЮЛ МЕХМЕД АКИФ
ШЕНГЮЛ САЛИ КАДИР
ШЕНОЛ ШЕФКЪ ШЕФКЕТ
ШЕРИФ НИЯЗИ ШЕРИФ
ШЕРМИН ЮЗЕИРОВА АХМЕД
ШЕФИКА ИБРАМ ХАЛИМ
ШЕФКЕТ САБРИ МУСТАФА
ШЕФКЕТ САЛИ БЕЙТУЛА
ШЕФКЪ САМИ РАИМ
ШЕФКЪ ХЮСЕИНОВ САЛИМОВ
ШЕФКЪ ШЕФКЕТ САБРИ
ШИРИН АЙДЪН АЛИЕВА
ШУКРИЕ АДЕМ МЕХМЕД
ЮЖЕЛ СУРАЙ ХАСАН
ЮЗЕИР САЛИМ ЮЗЕИР
ЮЗЛЕМ ХАСАН ЗЮЛКЯР
ЮЗЛЯМ ЮЗДЖАН ДЖЕВАТ
ЮКСЕЛ АДЕМ НУРИ
ЮКСЕЛ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
ЮЛБИЕ ШАМСИДИН АХМЕД
ЮЛВИЕ ГЮРДЖАН САМИ-СЮЛЮШ
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ СВЕТОСЛАВОВ
ЮЛИЯН АСЕНОВ АСЕНОВ
ЮЛИЯН ИЛИЕВ ЮЛИЯНОВ
ЮМГЮЛ ЗЕКЕРИЕВА АЛИ
ЮМЮГЮЛ МЮМЮН АЛИ
ЮРИНКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
ЯВОР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ЯСИМ СЕВЕРИНОВ НЕДКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.САМУИЛ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 016
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБДУРАХМАН ИСАК ХАШИМ
АБТУЛА ЗЕКЕРИЕ РЕДЖЕБ
АЗМИ ШЕРИФОВ МУХАРЕМОВ
АЙГЮЛ ВЕДАТ НИЯЗИ
АЙГЮЛ ЕМРУЛА АХМЕД
АЙГЮНЕР ШАКИРОВА ШУКРИЕВА
АЙДЖАН ЕРДОАН КЯЗИМ
АЙДЪН ЕЮБОВ АЛИЕВ
АЙДЪН ШЮКРИЕВ САЛИМОВ
АЙЛИН АБДУРАХИМОВА КЕРИМ
АЙЛИН ЗЮЛКЯР РЕДЖЕБ
АЙЛИН ИЛХАНОВА КУРЧУ
АЙЛИН НЕДРЕТ ШАКИРОВА
АЙЛИН ФЕВЗИ ФЕХИМ
АЙЛИН ХИКМЕТ ВИТАНОВА
АЙЛИН ШЮКРИЕВА РАИМ
АЙЛЯ ФИКРЕТ АХМЕД
АЙНУР ИЛХАН ФЕЙМИ
АЙРИЕ ХАСАН АХМЕД
АЙСЕЛ БАХРИЕВА РАХИМ
АЙСЕЛ БЮЛЕНТ АХМЕД
АЙТЕН НУРУЛА ХАЛИМ
АЙХАН ГЮКЧЕН ИБРАИМ
АЙШЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕ АХМЕДОВА ЮМЕРОВА
АЙШЕ БАСРИ БЕКИР
АЙШЕ БАХАР МУСТАФА
АЙШЕ ИСУФ АШЪК
АЙШЕ КАДИР ИЛЯЗ
АЙШЕ МЕХМЕД АХМЕД
АЙШЕ МЕХМЕД ИБРАИМ
АЙШЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
АЙШЕ ОСМАН МЕХМЕДЕМИН
АЙШЕ ОСМАН СЕИДОВА
АЙШЕ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
АЙШЕ РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
АЙШЕ ХАСАН ИБРЯМ
АЙШЕ ХЮСЕИН РЕДЖЕБ
АЙШЕ ШАКИР МУСТАФА
АЙШЕГЮЛ АЛИ ХАШИМ
АКИФ АКИФ АХМЕД
АКИФ АХМЕД ХЮСЕИН
АКТАН АХМЕД МОХАРЯМ
АЛИ АХМЕД МЮМЮН
АЛИ БАСРИ АЛИ
АЛИ ГЮРСЕЛ АЛИ
АЛИ МЕХМЕД АЛИ
АЛИ МЕХМЕД ЯХЯ
АЛИ РЕДЖЕБ АЛИ
АЛИ САЛИ АЛИ
АЛИ ФЕВЗИ АХМЕД
АЛИМЕ МЕХМЕД ТУРАН
АЛИСЕ МУТАЛИБ АЛИ
АЛЯЙДИН СЕБАЙДИН АЛЯЙДИН
АНДРЕЙ СЪБЕВ АНДРЕЕВ
АНИФЕ МЕХМЕД АХМЕД
АНИФЕ СЪДКЪ ИБРЯМ
АРЗУ ФЕРАДОВА МЮЗЕКЯР
АРИФ АХМЕД МЕХМЕД
АРИФ КАРАНИ ИСЛЯМ
АРИФ САМИ ХЮСЕИН
АТИКЕ АХМЕД ЕХЛИМАН
АТЧЕ ИДРИЗ МЕХМЕД
АТЧЕ НИЯЗИ СЮЛЕЙМАН
АТЧЕ ХАЛИЛ НАИМ
АТЪФ МУСАМЕДИН ИБРЯМ
АХМЕД АКИФ АКИФ
АХМЕД АКТАН АХМЕД
АХМЕД АЛИ АХМЕД
АХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
АХМЕД АРИФ АХМЕД
АХМЕД АРИФ САМИ
АХМЕД БЮРХАН АХМЕД
АХМЕД МУСТАФА ЕТЕМ
АХМЕД РЕМЗИ ЮСУФ
АХМЕД ТАХИР ИБРЯМ
АХМЕД ХЮСМЕН НАИМ
АХМЕД ШИНАСИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД ШУКРИ АЛИ
АШКЪН САЛИ АШЪК
БАСРИ АЛИ БАСРИ
БАСРИ ЗЕКЕРИЕВ ШЮКРИЕВ
БАХАР МУСТАФА МЕХМЕТ
БАХРИЕ НАЗИФ ОСМАН
БЕДРИЕ АЛИ ФЕЙМИ
БЕДРИЕ РЕДЖЕБ АЛИ
БЕЙДЕ СЪДКЪЕВА ЕМИНОВА
БЕЙТИ ЗЕКЕРИЕВ ШЮКРИЕВ
БЕЙТУЛА ХАМДИ РЕДЖЕБ
БЕКИР ЕРВИН БЕКИР
БЕРКАН МЕХМЕД ХАСАН
БЕРКАНТ ХЮСЕИН ХАСАН
БЕХИДЖЕ БЕЙХАН ЙОНАЛОГЛУ
БЕХРА РАХМИ ШУКРИ
БИРДЖАН АХМЕД ХАКЪ
БИРДЖАН ЮКСЕЛОВ ДАХИЛОВ
БИРСЕН СЕВДЖАН БАСРИ
БЮЛЕНТ ОСМАН РУФАТ
ВАЙДЕ РИДВАН МЕХМЕД
ВАХИДИН ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ВЕДАТ НАЗИФ ЯКУБ
ВЕДАТ НИЯЗИ МУСТАФА
ВЕЛИ НЕВЗАТОВ ВЕЛИЕВ
ВЕСИЛЕ ЮЗЕИРОВА ШАБАН
ВИЛДАН ХЪЛМИ ЮСУФОВА
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА САШЕВА
ГАЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЧАВДАРОВА
ГЮКЧЕН ИБРАИМ ИБРАИМ
ГЮЛВЕР ХЮСЕИН РУФАТ
ГЮЛДЖИХАН АБТУЛА МОЛЛА
ГЮЛДЖИХАН ЗЕЛЯ МЕХМЕД
ГЮЛНАР ГЮРСЕЛ НЕДЖИБОВА
ГЮЛНУР ТАЛИБ МЮМЮН
ГЮЛТЕН АХМЕД МЕХМЕД
ГЮЛТЕН ХЮСЕИН АЛИ
ГЮЛХАН ВЕЛИ АХМЕД
ГЮЛШЕН КАСИМОВА МЕХМЕД
ГЮЛЯЙ ЛЕВЕНТ МАХМУД
ГЮЛЯЙ РУФИ АШЪК
ГЮНАЙ МАХМУД МЕХМЕДЕМИН
ГЮНЕР ИСМАИЛ МУСТАФА
ГЮНЕР МАХМУД МЕХМЕДЕМИН
ГЮНЕШ МУХИДИН АБДУРАХИМ
ГЮНХЕР МУСТАФА ХЮСЕИН
ГЮРАЙ СЕЗЯН СЮЛЕЙМАН
ГЮРСЕЛ АЛИ ФЕХИМ
ГЮРСЕЛ ФИКРЕТ ХАМДИ
ДАХИЛ ОРХАН ДАХИЛ
ДЕНИС ИСКРЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕНИС СУНАЙ МЕХМЕД
ДЕНИС ФИКРЕТ АХМЕД
ДЖАНАН БЕЙХАН ХЮСЕИН
ДЖЕВРИЕ РЕМЗИ СЮЛЕЙМАН
ДЖЕВРИЕ СЮЛЕЙМАН САЛИ
ДЖЕЙЛЯН БЕХИДЖАНОВА АЛИ
ДЖЕЙЛЯН ВЕЛИ МЕХМЕД
ДЖЕЙЛЯН КЯМИЛ МУСТАФА
ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
ДЖЕНГИЗ ФЕИМ АХМЕД
ДЖЕРЕН МЕХМЕД РАИМ
ДЖУМАЗИЕ КАДИРОВА ВЕЛИЕВА
ДЖУМАЗИЕ САМИ ИБРАИМ
ДЖУМАСИЕ АХМЕД РУФАД
ДЖУНЕЙТ ГЮНХЕР МУСТАФА
ДЖЮНЕЙТ НИХАТ НУРИ
ДИЛБЕР САМИ ТАЛИБ
ДИЛБЕР ФЕВЗИ ХАСАН
ДИЛЯРА НИЯЗИЕВА ФАДЛИЕВА
ЕБИБ САЛИМ АЛИ
ЕБРУ ДЖЕМИЛ АЛИ
ЕДИБ САЛИМ АЛИ
ЕДИЕ АХМЕД ШУКРИ
ЕЛИЗ ФИКРИ МУХАРЕМ
ЕЛИС РУШЕН ХАСАН
ЕЛИФ АХМЕД ВАСВИ
ЕМЕЛ АХМЕД САЛИ
ЕМИНЕ ИБРЯМ АРИФ
ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
ЕМИНЕ НЕДЖИМОВА ХАЛИЛОВА
ЕМИНЕ ХЮСМЕН КЕРИМ
ЕМИНЕ ШАКИРОВА ИДИРИЗ
ЕМИНЕ ЮСУФ МЕХМЕД
ЕМРАХ РЕМЗИ ФЕХИМ
ЕРВИН БЕКИР АХМЕД
ЕРГИН ЕРДИНЧ МЕХМЕД
ЕРДИНЧ МЕХМЕД СЕЛИМАН
ЕРДИНЧ ЯКУБ ЯКУБ
ЕРЕН СЕВДЖАН БАСРИ
ЕРОЛ ИБРАИМ ОСМАН
ЕРСАН ИЛХАНОВ ХАСАНОВ
ЕРСИН АБДУРАХМАН ИСАК
ЕРТАН ГЮНАЙ МАХМУД
ЕСМА ДЖЕНГИСОВА АХМЕД
ЕЮП АЙДЪН ЕЮП
ЖУЛИДЕ МЕХМЕДОВА РЕДЖЕБ
ЗАФЕР МЕХМЕД АЛИ
ЗЕЙНЕБ ИСМАИЛ ХАСАН
ЗЕЙНЕЛ ХАСАН ШАБАН
ЗЕКЕРИЕ АБТУЛА РЕДЖЕБ
ЗЕКЕРИЯ ЙЪЛМАЗ
ЗЕКИЕ ХАЙРЕДИН МУСТАФА
ЗЕЛИХА САДРЕДИН БАСРИ
ЗЕЛИХА ТАХИР ХАЛИД
ЗЕХРА АЛИОСМАН ИСЛЯМ
ЗЕХРА ИБРАИМ ОСМАН
ЗЕХРА МУХАРЕМОВА ИБРЯМ
ЗЕХРА ХАЛИЛ ИБРЯМ
ЗЮЛБИЕ БИЛЯЛОВА МУСТАФОВА
ЗЮЛКЯР РЕДЖЕБ ЗЮЛКЯР
ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛ МУСТАФА
ИБРАИМ ГЮРСЕЛ ИБРАИМ
ИБРАИМ МЮЗЕКЯР ИБРЯМ
ИБРАХИМ АЛЯЙДИН ИБРАХИМ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ МЮЗЕКЯР
ИБРАХИМ СЪДКЪ ИБРЯМ
ИЗЕЛ ИСЛЯМ ОСМАН
ИЛХАН АХМЕДОВ АЛИЕВ
ИЛХАН ТУРАН МУСТАФА
ИЛХАН ФЕЙМИ МЕХМЕД
ИЛХАН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
ИМРЕН МЕХМЕД ХАМДИ
ИСА СЮЛЕЙМАН ХАСАН
ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ИСЛЯМ НУРИДИН РАИМ
ИСЛЯМ ОСМАН МЕХМЕД
ИСМАИЛ БАСРИ ВЕЛИ
ИСМАИЛ БЮЛЕНТ ОСМАН
ИСМЕТ АХМЕД ИСМАИЛ
ИСМЕТ НУРИЕВ АБТРАИМОВ
ЙОЗГЮР МЕХМЕД АХМЕД
ЙЪЛДЪЗ ИСА ИБРЯМ
КАДРИЕ ИБРАИМ МЮМЮН
КАДРИЕ МОХАРЯМ АРИФ
КАДРИЕ САЛИ ВЕЛИЕВА
КАДРИЕ САЛИМОВА САЛИЕВА
КАДРИЕ ТАЛИБ ЯХЯ
КАДРИЕ ХЮСЕИН ХАЛИД
КАХРИ ХЮСМЕН БАСТРИ
КЕНАН ИБРАХИМ МЮЗЕКЯР
КЕРИМ ИСМАИЛ КЕРИМ
КИРИЛ ПЕТЕВ ВИТАНОВ
КОЛЮ МИНДОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
КЯЗИМ НИХАТ КЯЗИМ
КЯЗИМ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
КЯМИЛЕ АХМЕД РАФИ
КЯМИЛЕ ХАЛИЛОВА МУСТАФА
ЛЕВЕНТ МЮМЮН РАХИМ
ЛЕВЕНТ ОСМАН РУФАТ
ЛЕВХИЕ ФЕЙЗУЛА МУСТАФА
ЛЕЙЛЯ ИДРИЗОВА МЕХМЕДЕМИН
ЛЕМАН ВЕЛИ МУСТАФА
МАГУЛЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
МАХМУД МЕХМЕДЕМИН ХАЛИД
МЕДИНЕ МУСТАФА РЕДЖЕБ
МЕЙЛИН МЕХМЕД ХАСАНОВА
МЕЛЕГБЕР ИБРАИМ СЕЛИМАН
МЕЛЕГБЕР РЕДЖЕБОВА ЕМБИЕВА
МЕЛЕКШЕН МЕХМЕД ХАСАН
МЕЛИЗ ИСКРЕНОВА СТЕФАНОВА
МЕЛИС НУРХАНОВА САБРИ
МЕЛИХА ЕМРУЛА АЛИОСМАН
МЕРГЮЛ БАСРИ ИСЛЯМ
МЕРДАН ИСА СЮЛЕЙМАН
МЕРИЯ МЕХМЕДОВА АЛИ
МЕРСИЕ МЕХМЕД АХМЕД
МЕСРУ РАИМ МЕХМЕДАЛИ
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД АРИФ АХМЕД
МЕХМЕД БЕРКАН МЕХМЕД
МЕХМЕД ГЮРСЕЛ АЛИ
МЕХМЕД ЕРДИНЧ МЕХМЕД
МЕХМЕД ЗАФЕР МЕХМЕД
МЕХМЕД ИБРЯМ ОСМАН
МЕХМЕД ИСМАИЛОВ НЕДЖИБОВ
МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД
МЕХМЕД МУХАРЕМ АЛИ
МЕХМЕД ХЮСЕИН ХЮСЕИН
МЕХНУР АКИФ АХМЕД
МЕХРИБАН ЮСЕИНОВА АЛЯЙДИН
МИЛКА ПАНЧЕВА СТЕФАНОВА
МИРЯМ БЕЙТУЛА РАИМ
МИРЯМ МАХМУД АЛИ
МУСАМЕДИН АТЪФ ИБРЯМ
МУСТАФА ИБРЯМ ОСМАН
МУСТАФА МЕХМЕД АЛИ
МУСТАФА НИЯЗИ МУСТАФА
МУСТАФА ТУРАН МУСТАФА
МУСТАФА ХЮСЕИН АБДУРАХИМ
МУТАЛИБ АЛИ ХАЛИД
МУХАРЕМ РАХИМ ХЮСЕИН
МУХАРЕМ СЕБАЙДИНОВ ИБРАХИМОВ
МУХИДИН АБДУРАХМАНОВ ИБРЯМОВ
МЮБЕДЖЕЛ ШАБАНОВА АБТУЛЛОВА
МЮВЕДДЕТ МУСТАФА АХМЕД
МЮЗЕКЯ ИБРАХИМ МЮЗЕКЯ
МЮМЮН РЕМЗИЕВ МЮМЮНОВ
МЮМЮНЕ ХЮСМЕН САЛИ
МЮНЕВЕР АЛИ САЛИ
МЮРСЕЛ ЮМЕРОВ БАСРИЕВ
НАЗИЕ АХМЕД САЛИМ
НАЗИФЕ АХМЕД ХЮСЕИН
НАЗИФЕ ЮКСЕЛОВА ДАХИЛОВА
НАЗМИЕ АХМЕДОВА ХАСАНОВА
НАЗМИЕ РЕМЗИ ИСМАИЛОВА
НАЗМИЕ ХЮСМЕН ХАСАН
НАЙЛЯ ХАЛИТ ХАСАН
НАРГИЛЕ ХАСАН ХЮСЕИН
НАРГИС ЗИХНИ ИБРАИМ
НЕВЗАТ ВЕЛИЕВ АРИФОВ
НЕВИН ХИДАЕТОВА КАЛОЯНОВА
НЕВРЕС ИБРЯМ МЕХМЕД
НЕВРИЕ МУСТАФА КАРАРЕДЖЕБ
НЕДЖАТИН МЕХМЕД АРИФ
НЕДЖИБЕ АЛИ АЛИОСМАН
НЕДЖИМИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
НЕДЖЛЯ НЕДЖАБИЕВА ИБРЯМ
НЕДЖМЕДИН АХМЕД ХАСАН
НЕДРЕТ ФАДЛИЕВ ЮСУФОВ
НЕДРЕТ ХЮСМЕН МЕХМЕД
НЕРМИН ЕМРУЛЛА АЛИ
НЕСИБЕ ИДРИЗОВА ВАТАНСЕВЕР
НЕСИБЕ ИСАК ФИКРЕТ-АЛИ
НЕСИБЕ СЕЛИМОВА РАШИДОВА
НЕСЛИХАН СЕЙФИЕВА ОРДУБАКАН
НЕФИЛЕ САЛИ МУСТАФА
НЕФИСЕ АЛИ АЛИЕВА
НЕФИСЕ МЕХМЕДОВА ХАСАНОВА
НЕХИРЕ ЯКУБ ОСМАН
НИЛАЙ РЕДЖЕБ БЕЙТИ
НИЛИФЕР МЕХМЕД ЕМИНОВА
НИХАТ КЯЗИМ ХЮСЕИН
НИХАТ МЕХМЕД ХЮСЕИН
НИХАТ НУРИ МЕХМЕД
НИЯЗИ ВЕДАТ НИЯЗИ
НИЯЗИ ГЮРСЕЛ ИБРАИМ
НИЯЗИ ФАДЛИЕВ ЮСУФОВ
НУРАЙ ДАУД КАПТАН
НУРДЖИХАН ХЮСЕИН ЗЮЛКЯР
НУРЕЛ НЕДРЕТ ХЮСЕИН
НУРИДИН ИСЛЯМ НУРИДИН
НУРИДИН РАИМ АХМЕД
НУРИДИН ШЮКРЮ МОЛЛА
НУРИЕ ЕЮБОВА МУХАРЕМОВА
НУРИЕ МЕХМЕД ШЮКРИ
НУРТЕН МЕХМЕД ХАСАН
НУРТЕН МЮЗЕНЛИФ МЕХМЕД
НУРТЕН ШЮКРИ ХЮСЕИН
НУРХАЙ ХРЮСТЕМОВ АХМЕДОВ
НУРХАН САМИ ХАЛИМ
НУТФИЕ ИБРЯМ ХЮСЕИН
ОКТАЙ НЕДРЕТОВ ФАДЛИЕВ
ОНУР ШАХИНОВ ШАКИРОВ
ОРХАН ДАХИЛ ХЮСЕИН
ОСМАН БИЛЕНТ РУФАТ
ОСМАН ИБРАХИМ ОСМАН
ПАКИЗЕ ИБРЯМ ХЮСЕИН
ПАКИЗЕ ШЕНОЛ АКИФ
РАВИЕ ИСМАИЛОВА АХМЕД
РАИМ РАФИ РАИМ
РАИМ РАХМИ РАИМ
РАИФ КАРАНИ ИСЛЯМ
РАЙФЕ АЛИ АЛИ
РАФИЕ МЕХМЕД ТАЛИБ
РАХМИЕ МЕХМЕДАЛИ ЮМЕР
РАХМИЯ ХАМДИ ИБРЯМ
РАШИД АДИЛ ЮЗЕИР
РАШИД КАДИРОВ РЕДЖЕБОВ
РЕВАСИЕ ИСМАИЛ ОСМАН
РЕВАСИЕ САДЪК КАДИР
РЕВАСИЕ ХАСАН САДЪК
РЕВАСИЕ ХЮСЕИН АЛИ
РЕДЖЕБ АХМЕД ЮМЕР
РЕДЖЕБ БЕЙТИ ШАБАН
РЕДЖЕБ ЗЮЛКЯР РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ КЯМИЛ АХМЕД
РЕДЖЕБ ХАЛИЛ ЮСУФ
РЕЙХАН МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
РЕЙХАН ХАСАН ХЮСЕИН
РЕМЗИ АХМЕД ШЮКРИ
РЕМЗИ ФЕХИМ ХАСАН
РЕНЕТА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
РЕСМИЕ ХАСАН АКИФ
РЕФИЕ СЕИДОВА МЕХМЕДОВА
РЕШАД САБРИ АЛИ
РУЖА КРАЕВА КЕСКИН
РУШЕН ХАСАН АЛИ
РЮВЕЙДЕ РАШИД АХМЕДОВА
САБИХА РИДВАНОВА АЛИЕВА
САБРИ МЮМЮН ХАЛИМ
САБРИ РЕШАД САБРИ
САДИЕ ЮЗДЖАНОВА МЕХМЕД
САДРИМЕ ФИКРЕТ ЯКУБ
САДЪК САМИ МУСТАФА
САЛИ БАХАР МУСТАФА
САЛИ РЕДЖЕБ РАФИ
САЛИ САЛИМОВ МЕХМЕДОВ
САЛИ ХЮСЕИН АШЪК
САЛИ ХЮСЕИН САЛИ
САЛИМ МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
САЛИМ ХЕБИБ АЛИ
САЛИМ ЮЗЕИР РАШИД
САМИ АРИФ САМИ
САМИ МУСТАФА САДЪК
САМИ МЮМЮН ХАЛИМ
САМИ ТАЛИБ ХАЛИД
СЕБАЙДИН ИБРАХИМ ИБРЯМ
СЕБАЙДИН СЮЛМАН АХМЕД
СЕБИЛЕ АЛИ МУХАРЕМОВА
СЕВГИ ТАХИР КАМБЕР
СЕВДА ЕФРЕМОВА ТОПЧИ
СЕВДА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА
СЕВДЖАН АЙШЕ МУСТАФА
СЕВДЖАН БАСРИ АЛИ
СЕВДЖАН ЕРДЖАН ИБРАХИМ
СЕВДИЕ АХМЕД ХЮСЕИН
СЕВДИЕ ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД
СЕВИНЧ МЕХМЕДОВА ГАКЧИ
СЕДАТ НУРИ МЕХМЕД
СЕЗГИН БЕКИР АХМЕД
СЕЗГИН САЛИ ЮНУЗ
СЕЗГИН ШЕФКЪ ХАККЪ
СЕЗЕР СААМИЕВА ХАККЪ
СЕЙДЕ ШУКРИ ЯКУБ
СЕЙРАН МЕХМЕД ИБРЯМ
СЕЙХАН САЛИЕВ МАХМУДОВ
СЕЙХАН ХЮСЕИН ХАСАН
СЕЛИМЕ АЛИ МЕХМЕД
СЕЛИМЕ ИБРАХИМ ХАСАН
СЕЛИМЕ МЕХМЕД АРИФ
СЕЛМЕ ХАКЪ КАДИР
СЕЛЯМИЕ АЛЯЙДИНОВА САМИ
СЕМА САМИ АРИФ
СЕМИХ МЮМЮНОВ РЕМЗИЕВ
СЕМРА ЕРДИНЧ МЮМЮНОВА
СЕМРА РЕДЖЕБ САМИ
СЕНИХА АЛИ АЛИ
СЕРВЕТ МЕХМЕД ХЮСЕИН
СЕХАВЕТ АХМЕД КЕРИМ
СЕХЕР САЛИ РЕДЖЕБ
СЕЯРЕ ЯШАР СЮЛЕЙМАН
СИБЕЛ АХМЕДОВА ХЮСЕИН
СИБЕЛ ГЮНЕРОВА ТАЛИБ
СИБЕЛ РАИМ МЕХМЕД
СИБЕЛ РЕДЖЕБ ИБРАИМ
СИБЕЛ РЕЙХАН ХАСАН
СИДЕР ХРИСТОВ РАДЕВ
СТОЙНЮ ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
СУЗАН АЙНУР ХАСАН
СУЗАН САЛИ МЛАДЕНОВА
СУНАЙ МЕХМЕД ХЮСЕИН
СЪБИ СЕВДАЛИНОВ ИВАНОВ
СЪДКЪ ИБРЯМ ТАЛИБ
СЮЛБИЕ ХАСАНОВА ИСАК
СЮРХАН ФИКРЕТОВ ОСМАНОВ
ТАЙФУН ЙЪЛДЪЗ ИБРЯМ
ТАЙФУР САЛИМ АЛИ
ТАЛИБ АЛИ АХМЕД
ТАЛИБ БЕЙХАН ТАЛИБ
ТАНЕР ЕРОЛ ИБРАИМ
ТАНЕР МУСТАФА ТУРАН
ТАНЕР РАФИ РАХИМ
ТЕНЗИЛЕ БЮРХАН АХМЕД
ТЕШРИФЕ ХАКЪ ИБРЯМ
ТОДОР СТОЙНОВ ВЕЛИЧКОВ
ТУНЧЕР ТАНЕР ФЕЙЗУЛА
ТУРГАЙ ИКНУР ФЕЙМИ
ТЮРКЯН АДЕМ САЛИМОВА
ТЮРКЯН ОСМАН МУСТАФА
ФАЙЗЕ АЛИ МУСТАФА
ФАТИМЕ АХМЕД АБДУРАХИМ
ФАТМЕ АКИФОВА ТАЛИБОВА
ФАТМЕ АХМЕД АЛИОСМАН
ФАТМЕ АХМЕД САЛИ
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ШЕИДОВА
ФАТМЕ МЮЗЕКЯР ХЮСЕИН
ФАТМЕ НАСУФ ВЕЛИ
ФАТМЕ ХЮСЕИН ЯХЯ
ФАТМЕ ЮМЕРОВА САЛИЕВА
ФАТМЕГЮЛ САЛИ АЛИ
ФЕВЗИ АХМЕД АЛИ
ФЕВЗИ ФЕХИМ ХАСАН
ФЕВЗИЕ АЛИ ИСЛЯМ
ФЕВЗИЕ САБРИ АЛИ
ФЕИМ ХАСАН ИСЛЯМ
ФЕЙМЕ ЗЕКЕРИЕВА МЕХМЕД
ФЕРДИ ИЛХАН ТУРАН
ФИЙЗУЛА ФИЙЗУЛА МУСТАФА
ФИКРЕТ АХМЕД РЕДЖЕБ
ФИКРЕТ ОСМАНОВ КЕНАРДЖИЕВ
ФИЛИЗ РЕДЖЕБ АХМЕД
ХАБИБЕ ИСМАИЛ ТУРАН
ХАВА ХАСАН ХАСАН
ХАВА ХЮСЕИН МОХАРЯМ
ХАВА ШАБАН АХМЕД
ХАКАН СЕВГИН ХЮСЕИН
ХАККЪ БЕЙРАМ ТАЛИБ
ХАЛИЛ АХМЕД ХАЛИЛ
ХАЛИМ САМИ ХАЛИМ
ХАЛИМЕ АХМЕД АХМЕД
ХАЛИСЕ ЕМИН ХАЛИД
ХАМДИ РЕДЖЕБ РАИМ
ХАМИДЕ ШАБАН ЧОЛАК
ХАНИФЕ ИБРЯМ АХМЕД
ХАСАН ЕФРАХИМ ХАСАН
ХАСАН ЗЕЙНЕЛ ХАСАН
ХАСАН СЕБАЙДИН ХАСАН
ХАСАН ФЕИМ АХМЕД
ХАСАН ХАСАН ХЮСЕИН
ХАТИДЖЕ НУРИДИН ХАСАН
ХАФИЗЕ ИСМАИЛ РУФАТ
ХАФИЗЕ МЕХМЕД САЛИ
ХЪЛИЛ МУСТАФА НИЯЗИ
ХЮЛИЯ ХАСАН ХЮСЕИН
ХЮНЕР ХАСАН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН АЛИ РЕДЖЕБ
ХЮСЕИН АХМЕД МЕХМЕД
ХЮСЕИН ЛЕВЕНТ ОСМАН
ХЮСЕИН НУРИ ОСМАН
ХЮСЕИН РАГУБ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН РЕЙХАН МЕХМЕД
ХЮСЕИН САЛИ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ХАЛИМ АЛИОСМАН
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ХЮСЕИН ШЕФКЕДОВ АБТУЛЛОВ
ХЮСМЕН МЕХМЕД САЛИ
ХЮСНИЕ АХМЕД ХАЛИД
ХЮСНИЕ ГЮРСЕЛ РИДВАНОВА
ХЮСНИЕ ШАБАН МУСТАФОВА
ШАХМИРАН ШАБАН ХЮСЕИН
ШЕНАЙ РЕМЗИЕВА ХАСАНОВА
ШЕНАЙ САЛИМОВА АНДРЕЕВА
ШЕНГЮЛ САЛИЕВА РЕДЖЕБ
ШЕНОЛ АКИФ АХМЕД
ШЕНОЛ РЕМЗИ АХМЕД
ШЕРИФ ТАНЕР РАФИ
ШЕРМИН МЕХМЕД РАИМ
ШЕФКЕТ НИЯЗИ ВЕЛИ
ШЕФКЪ СЕЗГИН ШЕФКЪ
ШУКРИ АХМЕД ШУКРИ
ШУКРИ ЯКУБ ХАШИМ
ШУКРЮ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ
ШЮКРИЕ РУФАДОВА ХАЛИДОВА
ШЮКРЮ МЮДЖЕЛЕП МУСТАФА
ШЮКРЮ САЛИМОВ САЛИЕВ
ЮЗЛЕН ХАЛИЛ АЛИЕВА
ЮКСЕЛ ДАХИЛОВ ХЮСЕИНОВ
ЮЛФЕТ РАИФ НАЗЛЪ
ЮНЗУЛЕ ШЕФКЕДОВА ХЮСЕИНОВА
ЮНУЗ ОСМАН МЕХМЕД
ЯКУБ АДНАН МУХАРЕМ
ЯКУБ ИСМАИЛ ЯКУБ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.