Публични регистри 2020 г

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места icon excel

Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост Самуил icon excel

Регистър за частна общинска собственост icon excel

Регистър на актове публична общинска собственост icon excel

Регистър на военните паметници в община Самуил icon excel

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет при община Самуил за 2020 г. icon excel

Регистър на домашни и безстопанствени кучета 2020 г. icon excel

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2020 г. icon excel

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП за 2020 г. icon excel

Регистър на заявления за достъп до общестевена информация за 2020 г. icon excel

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП за 2020 г. icon excel

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им за 2020 г.  icon excel

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания през 2020 г.  icon excel

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници - 2020 г.icon excel

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2020 г. icon excel

Регистър на категоризираните туристически обекти - 2020 г. icon excel

Регистър на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения -2020 г. icon excel

Регистър на местните поделения по вероизповедание на територията на Община Самуил за 2020 г. icon excel

Регистър на недвижимите културни цености в община Самуил icon excel

Регистър на ненормирано работно време на търговски обектиicon excel

Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2020 г. icon excel

Регистър на обществените поръчки за 2020 г. icon excel

Регистър на общинските предприятия icon excel

Регистър на одобрените инвестиционни проекти за 2020 г. icon excel

Регистър на пчелини и пчелни семейства в Община Самуил - 2020 г. icon excel

Регистър на разрешителни за водоползване в община Самуил icon excel

Регистър на рекламно-информационните елементи за 2020 г. icon excel

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2020 г. icon excel

Регистър на търговските дружества с общинско участие icon excel

Регистър на търговските обекти 2020 г. icon excel

Списък на издадените общи административни актове в община Самуил за 2020 г. icon excel

Списък на информация за сайта icon excel

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена 2020 г. icon excel

Главен регистър на общинската собственост за 2020 г. icon excel

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци през 2020 г. icon excel

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни лимии през 2020 г. icon excel

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение - 2020 г. icon excel

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдумпрез 2020 г. icon excel

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти-общинска собственост icon excel

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост през 2020 г. icon excel

Регистър на даренията в община Самуил през 2020 г. icon excel

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем icon excel

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост през 2020 г. icon excel

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води от община Самуил през 2020 г. icon excel

Регистър на концесии през 2020 г. icon excel

Регистър на културните инситути 2020 г. icon excel

Регистър на лекарските практики през 2020 г.  icon excel

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон през 2020 г. icon excel

Регистър на разпределените пасища за индивидуално ползване от общински поземлен фонд icon excel

Регистър на разрешителни за водовземане за 2020 г. icon excel

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване през 2020 г. icon excel

Регистър на социалните институции и услуги 2020 г. icon excel

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността 2020 г. icon excel

Регистър на спортни клубове 2020 г. icon excel

Регистър на язовирите за 2020 г. icon excel

Регистър по приватизация за 2020 г. icon excel

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.