Заповед за определяне на изпълнител за извършване на добив на дървесина, товарене, разтоварване и транспортиране

З А П О В Е Д

№ 842

22.11.2021 г., с.Самуил

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1, т. 1,  и ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол от 22.11.2021 г. от заседание на комисията назначена със Заповед №841/22.11.2021 г. на Кмета на Община Самуил за провеждане на открит конкурс за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. от общинските горски територии, собственост на Община Самуил,  от  част от поземлен имот № 77579.23.232 отдел 1170”ф“ по кадастралната карта на с.Хърсово, общ.Самуил, обл.Разград, собственост на Община Самуил.

НАРЕЖДАМ:

I . О П Р Е Д Е Л Я М за изпълнител „Денев лес“ ЕООД, ЕИК 200207937, с адрес на управление гр.Тутракан,  ул.“Сливница“ № 9, област Силистра, представлявано от Адриан Маринов Денев за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. от общинските горски територии, собственост на Община Самуил,  от  част от поземлен имот № 77579.23.232 отдел 1170”ф“ по кадастралната карта на с.Хърсово, общ.Самуил, обл.Разград, по предложена цена в размер на 20095,00 лв. без ДДС,  срок на изпълнение за сеч  до 31.12.2021 г., а за извоз- 31.12.2021 г. Сроковете за сеч и извоз могат да се удължат, съобразно договора за извършване на комплекс от дейности, след издаване на констативен протокол.

 

II. На основани чл.90, ал.2, т.2 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, поради необходимостта от спешна доставка на дърва за огрев с оглед понижаване на температурите заради настъпване на зимния период , на детски градини, детски ясли, Център за настаняване от семеен тип, защитени жилища, Център за обществена подкрепа, ЦСРИ, Кметства намиращи се на територията на Община Самуил, от закъсненията на които ще настъпи значителна и трудно поправима вреда.

III. Настоящата заповед подлежи  на  обжалване  в 14 -дневен срок от  връчването  й  по реда на  АПК.

 Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на  Община Самуил и да се постави на мястото за обяви в административната сграда на Община Самуил, както и да се съобщи на всички заинтересовани страни по реда на чл.61 от АПК.

 

Контрол по изпълнението на  заповедта възлагам  на  зам.- кмета на общината – Севим Рамаданова

 

Заповедта да се сведе до знанието на  длъжностните   лица  за сведение и  изпълнение.

 

 

Кмет на община Самуил:       / п /

инж. Джевдет Азис

 

Съгласувал:                           / п /

Нергин Хамдиев - юрист

 

Изготвил:                              / п /

Джелил Ахмед

Гл. специалист „ОСПП“

 

Заповедта е връчена на …………………

Връчил: ……………..                                                             Получил:…………………..

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.