ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ХЪРСОВО - СЕКЦИЯ № 014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ХЪРСОВО
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЗИЗ САБРИЕВ ВАСВИЕВ
АЙТЕН НЕДЖАТ НАЗИФ
АЙШЕ НАЗИФОВА РЮСТЕМОВА
АЙШЕ ОСМАН МЕХМЕД
АЙШЕ САЛИМ КАСПЕР
АЛЕКСАНДЪР ЦАНЕВ ДОЧЕВ
АЛПЕР АЙТЕН НАЗИФ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ
АНГЕЛИНА РАДЕВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА
АНИФЕ САЛИ ЮМЕРЧАУШ
АНТОНИЙКА СТОЙНОВА ХРИСТОВА
АНТОНИО МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
АРИФ МЕХМЕД АРИФ
АТАНАС МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС НЕНКОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
АХМЕД ТАЛИБ РЕДЖЕБ
АХСЕН АХМЕДОВ РИЗОВ
БЕЙРАМ ЯКУБ КАСПЕР
БЕЙХАН ХЮСЕИН БАКИ
БЕЛЧО ПЕТКОВ КАЗАКОВ
БОЖАНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
БОЖИДАР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИС БОЯНОВ ИВАНОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ КИРАНОВ
БОЯН ИВАНОВ МАРИНОВ
БОЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ИВАНОВА
ВАСВИЕ СТИЛИЯНОВА ЙОРДАНОВА
ВАСВИЕ ЧЕТИНОВА РУМЕНОВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ВАСИЛ ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ СТАНЕВ
ВАСИЛ РАДЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ РАДОМИРОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ СТАНЕВ СИМЕОНОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ПЕНЕВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ВАСИЛКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВАСФИ АЗИЗОВ РЮСТЕМОВ
ВЕЛИКА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ ДИМОВ
ВЕЛИКО ВЛАДИМИРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ВЕЛИКО МИТЕВ ДОБРЕВ
ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КОЛЧАКОВА
ВЕНЕЛИН СВЕТЛОЗАРОВ СТЕФАНОВ
ВЕСЕЛА МАРИНОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛИНА ДИМОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА НЕЙКОВА ИВАНОВА
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ДОЧЕВ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
ВЯРА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
ГАБРИЕЛА СТАНЕВА МИРЧЕВА
ГАЛИБ ХЮСЕИНОВ ЕБАЗЕРОВ
ГАЛИН СВЕТЛОЗАРОВ СТЕФАНОВ
ГАЛИНА ДРАГАНОВА ЕНЧЕВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
ГАЛЯ МАРИНОВА МИЧЕВА
ГАЛЯ СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНКА СТЕФАНОВА БЕЛЕВА
ГЕНА ХРИСТОВА СЛАВКОВА
ГЕНАДИ МЛАДЕНОВ МИТЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПЕНЕВ
ГЕОРГИ ЦАНКОВ ЦАНКОВ
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГИНКА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
ГОРАНКА ВАСИЛЕВА МИРЧЕВА
ГЮЛБИЕ ШАКИР АЗИЗОВА
ГЮЛТЕН АЙТЕН НАЗИФ
ГЮЛТЕН АНКОВА НИКОЛОВА
ГЮЛШАНЯ ХЮДАИМ АЛИ
ГЮЛЮМСЕР РЕДЖЕБ ХАСАН
ГЮЛЯЙ САФЕД КАДИР
ГЮНЕШ БЕХЧЕТ МЕХМЕД
ДАНАИЛ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ЯНКОВ
ДАНАИЛ СТОЯНОВ МАЛАМОВ
ДАНИЕЛ ФИЛИПОВ ТРИФОНОВ
ДАНИЕЛА СЕВДАЛИНОВА ДРАГАНОВА
ДЕНИЗ МАРИНОВ ЕВГЕНИЕВ
ДЕНИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ДЕНИЦА СВЕТЛОЗАРОВА СТЕФАНОВА
ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
ДЕНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ДЕНКА ЯНКОВА КИРАНОВА
ДЕРИЯ ДЖЕВАТОВА МЕХМЕД
ДЕСИСЛАВ МИТЕВ МИХАЙЛОВ
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
ДЕЯН КОЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ДЖАН-СЕВЕР ТАХИР ШАБАН
ДЖЕВДЕТ АЛИОСМАНОВ ОСМАНОВ
ДЖЕВРИЕ АЛИОСМАНОВА АХМЕДОВА
ДЖЕВРИЕ КАБИЛ МУСТАФОВА
ДЖЕЙЛЯН БЕЙТУЛА ЗЮЛКЯР
ДЖОШКУН НАДЖИ ШЮКРЮ
ДЖУЛЕЙДЕ ДЖЕЙЛЯН КОЛЕВА
ДЖУМАЗИЕ ХАЛИД ХАМИД
ДЖУНЕЙТ ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ
ДИАН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
ДИАНА ТЕОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА МИРЧЕВА
ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР АНТОНОВ ТОНЧЕВ
ДИМИТЪР БЕЛЧЕВ КАЗАКОВ
ДИМИТЪР БОЯНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАРОВ
ДИМО ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ДОБРОМИР ИВАНОВ ЯНКОВ
ДОНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
ДОРА ВАСИЛЕВА МИТКОВА
ДОШО ВАСИЛЕВ ГЕНОВ
ДРАГАН ЕНЧЕВ ТОДОРОВ
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ЕЛИС ХЮДАИМОВА МЕХМЕД
ЕЛМАЗ СЕВИМ БЕЙЯМИЕВА
ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА СТОЯНОВА
ЕМИНЕ АХМЕД ЕВГЕНИЕВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛ АХМЕД
ЕМИНЕ МЮСАЕВА МЕХМЕДОВА
ЕМИНЕ НЕДЖАТИН НАЗИФ
ЕМИНЕ ФЕРАД ЕБАЗЕР
ЕМРАХ ИСА ИБРЯМ
ЕРДЖАН ШАБАНОВ ХАСАНОВ
ЕСЯНГЮЛ ХИЛМИ НАЗИФ
ЖЕЧКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
ЖЮЛВЕН САЛИ МЕХМЕД
ЗДРАВКА ЕНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ЗИКРИ КАДИР МУСТАФА
ЗОРНИЦА НИКОЛОВА БОРИСОВА
ИБРАХИМ ХИЛМИ НАЗИФ
ИВАЙЛО МАРИНОВ ДИМОВ
ИВАН ДЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ
ИВАН СТИЛИЯНОВ РАДЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
ИВАН ЯНКОВ ВАСИЛЕВ
ИВАНИЧКА РАДЕВА ИВАНОВА
ИВАНИЧКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА КЪНЧЕВА РАДЕВА
ИВАНКА МЛАДЕНОВА МИТЕВА
ИВЕЛИН МИЛЧЕВ МИКОВ
ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕЛИНА МИНКОВА ХРИСТОВА
ИЗАБЕЛА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ИЛКНУР АДНЯН ШАКИР
ИПЕК ДЖЕВДЕТОВА АЛИОСМАНОВА
ИРИНА ИВАНОВА КЪНЧЕВА
ИСА ИБРЯМ АХМЕД
ИСМЕТ ДЖЕВДЕТОВ АЛИОСМАНОВ
ИСМЕТ КЕМАЛ ХАЛИД
ИСМЕТ МУСТАФА МЕХМЕД
ЙОНКА ХУБЕВА КОЛЕВА
ЙОРДАН БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
ЙОРДАН КОСТОВ МИРЧЕВ
ЙОРДАН МИТЕВ ДОБРЕВ
ЙОРДАН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ СТАНЕВ
ЙОРДАН ПАНЧЕВ ТОДОРОВ
ЙОРДАН ТОНЧЕВ ХРИСТОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ СТАНЕВ
ЙОРДАНКА БОРИСОВА МАЛАМОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КАРОВА
ЙОРДАНКА НЕДЯЛКОВА МАРИНОВА
КАЛИНКА ПЕТРОВА АРАБАДЖИЕВА
КЕМАЛ КЕМАЛОВ АРАБОВ
КЕМРАН ЗИКРИ КАДИР
КОЛЬО ВЕЛИЧКОВ НЕДЕЛЧЕВ
КОСТА НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
КОСТАДИН ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ГАЛЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР МАРИНОВ КЪНЕВ
КУЦИЕ ВАСФИ ВЕЛИ
ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ ХАСАН
ЛЕВЕНТ ХИЛМИ НАЗИФ
ЛЕМАН ЗИКРИ КАДИР
ЛИДИЯ ЦАНКОВА КОСТАДИНОВА
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ
МАГДА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
МАГДАЛЕНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
МАРГАРИТА ЦАНКОВА ГОСПОДИНОВА
МАРИАН ДЕСИСЛАВОВ РАДЕВ
МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА РАДЕВА
МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИНА ДИМОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МАРИЯН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА ТОДОРОВА БОРИСОВА
МАРИЯНА ТОНЧЕВА ХРИСТОВА
МАРЧЕЛА РАДКОВА МАЗЕЛЛИ
МЕРСИН МЕХМЕД ИСМЕТ
МЕТИН ИСА ИБРЯМ
МЕХМЕД ИСМЕТ МУСТАФА
МЕХМЕД РЕДЖЕБ ХАСАН
МИЛЕНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕНА МИЛЧЕВА МУСТАФА
МИЛКА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
МИЛКА МИРЧЕВА МИТЕВА
МИЛЧО МИЛЧЕВ МИКОВ
МИРИАМ БОГДАНОВА РИЗОВА
МИРКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
МИРКА СТАНКОВА ПЕНЕВА
МИРОСЛАВА ВЕЛИКОВА ПЕТКОВА
МИРОСЛАВА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
МИТА КОСТОВА МИРЧЕВА
МИТА МИТЕВА ВАСИЛЕВА
МИТА НЕДЯЛКОВА СТАНЕВА
МИТКО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ
МИТКО ДИМОВ ВАСИЛЕВ
МИТКО МЛАДЕНОВ МИТЕВ
МИТКО СТАНКОВ ВАСИЛЕВ
МИТКО СТЕФАНОВ МИТЕВ
МИХАИЛ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
МЛАДЕН МИТЕВ ДОБРЕВ
МУРАД РЕДЖЕБ МЕХМЕД
МУРАДИЕ МУРАД РЕДЖЕБ
МУСТАФА ВАСФИЕВ АЗИЗОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ИСМАИЛ
МУСТАФА НИХАТ РЕДЖЕБ
МУСТАФА РЕДЖЕБ МЕХМЕД
МЮРВЕТ РАМАДАН АХМЕД
НАДЕЖДА АТАНАСОВА НЕНКОВА
НАЙЛЕ МЕХМЕДОВА ЕБАЗЕРОВА
НАЦКА ТОДОРОВА БОРИСОВА
НЕВЗАТ АБДУРАХИМ МЕХМЕД
НЕВРИЕ АХМЕД АКБАШ
НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
НЕДЕЛЧО НИКОЛАЕВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДЕЛЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА
НЕДЖИБЕ ХЮСМЕНОВА РАХИМОВА
НЕДРЕТ БЕЙРАМ РЕДЖЕБ
НЕДРЕТ НЕДЖАТОВ НАЗИРОВ
НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИТЕВА
НЕДЯЛКА МИТЕВА СТАНЕВА
НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА
НЕЖДЕТ АЛИ БОРДЖИ
НЕЖДЕТ АХМЕД МЕХМЕД
НЕЛИ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
НИКОЛИНА БАНКОВА ВАСИЛЕВА
НИХАТ МУСТАФА РЕДЖЕБ
НОРА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ОКТАЙ РИДВАН МЕХМЕД
ОКТАЙ САБРИЕВ ВАСВИЕВ
ОКТАЙ ЧЕТИНОВ ХЮСЕИНОВ
ОЛЧАЙ ЧЕТИНОВ ХЮСЕИНОВ
ОСМАН АЛИ ОСМАН
ОСМАН МУСТАФА АРИФ
ПАВЛИНА РАДЕВА ПАНЧЕВА
ПАНЧО ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ
ПАУН ХРИСТОВ ПАУНОВ
ПЕНА БОГДАНОВА СТОЙКОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА
ПЕНКА КОСТОВА МИРЧЕВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ПЕНЬО ХРИСТОВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ПЛАМЕН СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
РАДКА КОСТОВА МИРЧЕВА
РАДКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА-ГОСПОДИНОВА
РАДОМИР ХРИСТОВ ПЕНЕВ
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ БОРИСОВ
РАЙМЕ ХЮСМЕН АРИФ
РАЛИЦА ИВАНОВА КЪНЧЕВА
РАФИ НИКОЛАЕВ РУМЕНОВ
РЕДЖЕБ НИХАТ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ РИДВАНОВ РЕДЖЕБОВ
РЕДЖЕБ ТАЛИБ РЕДЖЕБ
РИДВАН МЕХМЕД АРИФ
РИДВАН РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ
РОЗАЛИНА ИВАНОВА ДАНЕВА-БОРИСОВА
РУМЕН РАДОМИРОВ ПЕНЕВ
РУМЕН СТОЙЧЕВ МИЧЕВ
РУМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
РУФИ МУСТАФА МУХАРЕМ
САБИХА ИБРАХИМ ЕМБИЕ
САБРИ ВАСВИЕВ АЗИЗОВ
САЛИ МЕХМЕД САЛИ
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
СЕВДА МАРИНОВА ХРИСТОВА
СЕВДА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА
СЕЗГИН ИСА ИБРЯМ
СЕЙДЕ РЕДЖЕБОВА ХЮСЕИНОВА
СЕЛИМЕ ИБРАИМОВА ХАСАНОВА
СЕЛИМЕ ХАСАНОВА ЯКУБ
СЕНИХА РАСИМ РИЗА
СЕНИХА САЛИ АХМЕД
СЕРГЕЙ МИЛЕНОВ АРСОВ
СЕХЕР САЛИ СЕМЕН
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ПАЛАМАРОВА
СИНАН САЛИ МУСТАФА
СНЕЖА ГОРАНОВА ИВАНОВА
СТАНИМИРА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
СТАНКА ДИМОВА ВАСИЛЕВА
СТАНЬО ИВАНОВ СТАНЕВ
СТЕЛА ТЕОДОРОВА ДИМОВА-СТАНЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНИ СТИЛЯНОВА РАДЕВА
СТЕФАНКА МИТЕВА ДОЧЕВА
СТИЛЯНА ДИМИТРОВА МИНКОВА
СТОЙЧО НАКОВ МИЧЕВ
СУНА БЕЙРАМ РЕДЖЕБ
СУНАЙ БЕЙРАМ ЯКУБ
ТАХИР ШАБАНОВ ХАСАНОВ
ТЕОДОР ЦАНКОВ КОСТАДИНОВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМОВ ВАСИЛЕВ
ТОДОР ИВАНОВ МАРИНОВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
ТОДОР МИХАЙЛОВ КОЛЧАКОВ
ТОДОР ХРИСТОВ СТАНЕВ
ТОДОРИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ТУРХАН ОСМАН АЛИ
ФАТМЕ ИДРИЗ МУСТАФА
ФАТМЕ ТАХИР ШАБАН
ФАТМЕ ХАБИЛ РЕДЖЕБ
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА ТАХИРОВА
ФАТМЕГЮЛ КАХРИ МУСТАФА
ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА АХМЕДОВА
ФИЛИП ЕМИЛОВ СТОЯНОВ
ФУРКАН АЛПЕР СОЙДЖАН
ХАБИБЕ СЮЛЮМАН АЛИ
ХАТИДЖЕ СЕБАХАТИН МУСТАФОВА
ХАТЧЕ ТАЛИБ АЗИЗОВА
ХИЛМИ ХИЛМИ НАЗИФ
ХРИСКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА ТОНЧЕВА ХРИСТОВА
ХРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРИНОВ ПЕНЕВ
ХРИСТО РАДОМИРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТАНЕВ СИМЕОНОВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ХЪЛМИ ХЮСЕИН КЕЧИДЖИ
ХЮЛИЯ НЕЖДЕТ ХАЛИЛОВА
ХЮСНИЕ АРИФОВА ХАСАНОВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ЦЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ШАБАН ХАСАНОВ ТАХИРОВ
ШЕЗАИМ ХАЛИЛОВ ХАСАНОВ
ШЕМСИДИН ХАЛИЛОВ ХАСАНОВ
ШЕНОЛ ШЕМСЕДИНОВ ХАЛИЛОВ
ШИРИН ШАБАНОВА САЛИ
ШУКРИЕ МЕХМЕД ХАСАН
ЮДАИМ НАЗИФ ШЕРИФ
ЮКИЕ АЙДЪНОВА НАЗИФ
ЮЛИЯ БРАНИМИРОВА АНГЕЛОВА
ЮЛИЯН АНЕЛИЕВ ЗДРАВКОВ
ЮМИТ ЛЕВЕНТ РЕДЖЕБ
ЯНКА ИВАНОВА СТАНЕВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.