ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ - СЕКЦИЯ № 007

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЗМИ ХАМДИЕВ ХЮСМЕНОВ
АЙДЖАН ЕРОЛ ХАСАН
АЙДЖАН ЛЕВЕНОВА ИСАНОВА
АЙДЪН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
АЙДЪН ТАНЕВ ДАНАИЛОВ
АЙЛИН ЕКРЕМ РЕДЖЕБ
АЙЛИН МЕХМЕДОВА АЛИШЕВА
АЙЛИН НЕРГИНОВА ХАСАНОВА
АЙНУР ХЮСЕИН МЕХМЕД
АЙСЕЛ СЕЛЯЙДИН ОСМАН
АЙСУН НЕДРЕТ ХАСАН
АЙСУН СЕВДЖАН АЛИ
АЙСУН СЕВЕРИНОВА ВЕРГИЛОВА
АЙСУН ТЕЗДЖАН ЕМИН
АЙТЕН АСАНОВА АЛИ
АЙТЕН АХМЕД САЛИМ
АЙТЕН ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
АЙХАН НЕДРЕТ ХАСАН
АЙХАН СЕЗГИН МЕХМЕД
АЙХАН ХАСАНОВ БЕКИРОВ
АЙШЕ АХМЕДОВА АЛИШЕВА
АЙШЕ ЕРОЛ ХАСАН
АЙШЕ ИБРЯМОВА САДУЛА
АЙШЕ МУСАМЕДИН ХРЮСТЕМ
АЙШЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
АЙШЕ ХАСАН АЛИ
АЙШЕ ХЮДАИМ ЮСУФ
АЙШЕ ХЮСЕИН АХМЕД
АЙШЕГЮЛ БАСРИЕВА АХМЕДОВА
АЙШЕГЮЛ ИСУФ САЛИ
АКИФ ХАСАНОВ АКИФОВ
АЛБЕНА ЮЛИЯНОВА ЙОРДАНОВА
АЛДИН ЛЮТФИ РАМАДАН
АЛЕЙНА СТАНИСЛАВОВА СИМЕОНОВА
АЛЕКСИ АНДРЕЕВ АСЕНОВ
АЛИ АЛИЕВ САЛИЕВ
АЛИ АЛИШ ХЮСЕИН
АЛИ САЛИ ИСМАИЛ
АЛИ СЕВДЖАН САЛИ
АЛИ ТАНЕВ ДАНАИЛОВ
АЛИ ХАСАН МЕХМЕД
АЛИИБРЯМ САЛИ САЛИ
АЛИШАН ОРХАН АЛИ
АЛТЪНАЙ САБРИ ХАСАН
АЛТЪНАЙ ФИКРЕТ ХЮСЕИН
АЛТЯН МЮСТЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ
АЛЦЕК КОЛЕВ ДИМИТРОВ
АЛЯЙДИН ИСУФ АЛАЙДИН
АНАТОЛИ ЗАКИР ХАСАН
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
АНДРЕЙ ЯСЕНОВ СТОЯНОВ
АНЕЛИЯ МАРИНОВА НЕДЕВА
АНИФЕ КЯМИЛ ХАМИД-САЛИ
АНИФЕ СЮЛЮМАН МЕХМЕД
АНКА ЙОНКОВА АСЕНОВА
АРЗУ ГЮЛНУРОВА АХМЕДОВА
АРЗУ ТЕЗДЖАН ХАЛИЛОВА
АСАН САДЪК АСАН
АСЕН БОРИСОВ МИНЕВ
АСИЕ МАХМУД МУСТАФА
АСИЕ НЕДЖМИДИНОВА АХМЕДОВА
АСМАТИ ТЕНГИЗОВНА РАМАЗАШВИЛИ
АСЯ АЛДИНОВА АЛДИНОВА
АСЯ АЛДИНОВА ЗАМФИРОВА
АСЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА
АСЯ ЛЕВЕНОВА БАЙРАМОВА
АСЯ СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АТАНАС ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТЧЕ ЯШАРОВА МУСТАФОВА
АХМЕД МАХМУДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ КАРАМЕХМЕДОВ
АХМЕД МЕХМЕДОВ НАЗИФОВ
АХМЕД ОРХАН ХАСАН
АХМЕД ОСМАН АХМЕД
АХМЕД РЕЙХАНОВ ХАЛИЛОВ
АХМЕД РЕМЗИ АХМЕД
АХМЕД РУШУДОВ САЛИЕВ
АХМЕД САБРИЕВ АХМЕДОВ
АХМЕД СУНАЙ РЕДЖЕБ
АХМЕД ХАМИД ХАСАН
АХМЕД ХАСАН АХМЕД
АХМЕД ХАСАН БАЙРАМ
АХМЕД ХЮСЕИН ХЮСЕИН
АХМЕД ЮКСЕЛОВ ФИКРЕТОВ
БАСРИ САБРИ ХАСАН
БАХРИ ЕМИН ХАСАН
БАХРИЕ АЛИ МУСТАФА
БАХРИЕ АХМЕД АХМЕД
БАХТЕНУР ОРХАН АЛИ
БАХТИН ИБРАХИМОВ ЕФРАИМОВ
БАХТИШЕН БАХТИЯРОВА ИБРЯМОВА
БЕДИХА МЕХМЕД ХАСАН
БЕДРИ СИНАН ХАСАН
БЕДРИ ХЮСЕИН ХАМИД
БЕДРИЕ НЕДРЕТОВА БАЙРАМОВА
БЕЙДЖЕ САЛИМ МЕХМЕД
БЕЙЗАТ АЛИ АХМЕД
БЕЙСИН ХАМДИЕВ МУСТАФОВ
БЕЙЧЕТ САЛИМ МАХМУД
БЕЙЯ ЮДЖЕЛ АЛИ
БЕЛГИН АХМЕД САЛИ
БЕЛГИН ШЮКРЮ СЮЛЕЙМАН
БЕНАЙ НЕДРЕТ ФИКРИ
БЕРИВАН АЛДИН ЛЮТФИ
БЕРКАН ИЛДЪЗ МЕХМЕД
БЕРНА АХМЕД ЮНУЗ
БЕХИДЖАН АДЕМОВ АХМЕДОВ
БЕХИДЖЕ АДЕМОВА БЕКИРОВА
БЕХИДЖЕ АЛИ АЛИОСМАН
БЕХИДЖЕ АХМЕДОВА ЕМИЛОВА
БЕХИДЖЕ ОРХАН СТОЯНОВА
БЕХТИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
БИЛГИН АХМЕД ХАМИД
БИЛГИНАР АЛИ ХЮСЕИНОВА
БИЛЯНА РАДОСТИНОВА АСЕНОВА
БИНАС АХМЕД ХЮСЕИН
БИНАС ХАЙРЕДИН ХАМДИ
БИРГЮЛ БИСЕРОВА АХМЕД
БИРДЖАН САЛИ АХМЕД
БИРДЖАН ХАСАНОВ ИСМАИЛОВ
БИСЕР БАСРИ ХАСАН
БИСЕР ЕМИЛОВ ВАЛЕНТИНОВ
БОРЯНА БОРЯНОВА АЛБЕНОВА
БУРЧИН ЕМИЛОВА ГЪДЕВА
БЮЛЕНТ АЛИЕВ ХАНИФОВ
БЮЛЕНТ ОСМАН АХМЕД
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ХИНКОВ
ВАЛЕНТИН СЕВЕРИНОВ ВАЛЕНТИНОВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА МАРЧЕВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРАНОВА МЕХМЕДОВА
ВАЛЕНТИНА СОФКОВА СЪБЕВА
ВАЛЯ ЕМИЛОВА ИСАЕВА
ВАСВИЕ РУШУД ХАМИД
ВЕДАТ САЛИ РЕДЖЕБ
ВЕЖДИ АХМЕД ХАМИД
ВЕЛИЗАРА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
ВЕНЕЛИН ЗАМФИРОВ ЗАМФИРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПОЛИНОВ АДРИАНОВ
ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВА АНТОНОВА
ВЕСИЛЕ ИСУФОВА САЛИ
ВЕСИЛЕ РЕДЖЕБ АХМЕДОВА
ВЕСИЛЕ ХАЛИД МЕХМЕД
ВИКТОР КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
ВИЛДАН АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ВИЛИЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ДЕНЕВА
ВИОЛЕТА АЛДИНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА СТОЙМЕНОВА ЙОСИФОВА
ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ГАЛИН ЛЮБЧЕВ ДЕМИРЕВ
ГАЛЯ ЙОСИФОВА МАРИНОВА
ГАЛЯ ЮРИЕВА МИХАЙЛОВА
ГЕНДЖЕБАЙ БАХРИ МЕХМЕД
ГРОЗДАНКА ДАРИНОВА ЙОРДАНОВА
ГЬОКСЕЛ БАХТИЯР
ГЬОКХАН ФИКРЕТ АКИФ
ГЬОНЮЛ МЕХМЕД ХАСАНОВА
ГЮЛБАХАР КАСИМОВА АГБА
ГЮЛБЕНУР САЛИ МЕХМЕДЕМИН
ГЮЛБЕЯС ИСУФ САЛИ
ГЮЛДЖАН КЯЗИМОВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛДЖАН ЮКСЕЛ ХАМДИ
ГЮЛДЖИХАН КЯЗИМОВА ХЮСЕИНОВА
ГЮЛЖАН ГЮРДЖАН КЯМИЛ
ГЮЛНАЗ НУТФУЛА ХЮСЕИН
ГЮЛНАРИЕ ШЕРИФОВА МАХМУДОВА
ГЮЛНУР АХМЕДОВА АХМЕД
ГЮЛСЕВЕР САЛИ РАШКОВА
ГЮЛТЕН ХАСАН АШИМ
ГЮЛТЕН ХЮСЕИН МЕХМЕД
ГЮЛХАН ИЛХАН ФИКРЕТОВА
ГЮЛШЕН БОРИСОВА НЕДКОВА
ГЮЛШЕН ХЮСЕИН АЛИШ
ГЮЛЯЙ АКИФОВА ХАСАНОВА
ГЮЛЯР АХМЕД АКИФОВА
ГЮНАЙ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
ГЮНАЙДЪН АХМЕД МЕХМЕД
ГЮНЕЛ ИСМАИЛ МУСТАФА
ГЮНЕР МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
ГЮНЕШ БЕДРИ ХЮСЕИН
ГЮНЕШ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
ГЮНЕШ ШЮКРИ СЮЛЕЙМАН
ГЮРДЖАН КЯМИЛ ХАМИД
ГЮРДЖАН НЕДЖАТИН ХЮСЕИН
ГЮРСЕЛ ГЮРДЖАН КЯМИЛ
ГЮРСЕС НЕДРЕТ КЯМИЛ
ГЮСЮМ ХАЛИЛ ХАЛИД
ДЕМИРЖАН АЛТЪНАЙ САБРИ
ДЕНИЗ СЕВДЖАН МЮЗЕФЕР
ДЕНИС ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ
ДЕРИЯ ВИКТОРОВА ХЮСЕИНОВА
ДЖАНАН СИНАН ХАСАН
ДЖАНЕР НЕРГИНОВ ХАСАНОВ
ДЖАНСЕР СЕРГЕЕВ ПАВЛОВ
ДЖАНСУ ЕВДЖАН ХЮСЕИН
ДЖАНСУ МЕХМЕД МЕХМЕДОВА
ДЖЕВРИЯ СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД
ДЖЕЙХАН БЕХИДЖАНОВ АДЕМОВ
ДЖЕМИЛ АБТУЛА ДЖЕЛИЛ
ДЖЕНГИЗ ХРИСТОВ РУМЕНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КЕРАНОВ
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЧЕВ
ДУРХАН НУТФУЛОВ МЕХМЕДОВ
ЕВДЖАН АЛИ САЛИ
ЕДЖЕ САМЕТ ХАСАН
ЕДЖЕВИТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНУР МУСТАФА ХАСАН
ЕЛИЗ ИБРАХИМОВА МЕХМЕДОВА
ЕЛИМАС МЕХМЕД ЕТЕМ
ЕЛИС НЕДЖАТ ХАМИД
ЕЛИС ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА
ЕЛИСАВЕТА СЕВЕРИНОВА АСЕНОВА
ЕЛИФ БАХТИНОВА ИБРАХИМОВА
ЕМЕЛ БЕЙТИ ЕМИЛОВА
ЕМЗАДЕ ШАКИР ХЮСЕИН
ЕМИЛ АНТОНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ БОРИСОВ БОРИСОВ
ЕМИЛ ГЪДЕВ МИХАЙЛОВ
ЕМИЛ ЗЮМБЮЛОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ ЕМИЛИЯНОВА АЛБЕНОВА
ЕМИЛИЯ МАРТИНОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ СИЛЯНОВА СЕВЕРИНОВА
ЕМИНЕ АЛИ АЛИШ
ЕМИНЕ БЕЛГИН СЪДКЪ
ЕМИНЕ ЕРХАНОВА ХАСАНОВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛ САЛИМ
ЕМИНЕ МЕХМЕД ХАСАН
ЕМИНЕ ОСМАНОВА АЛИШ
ЕМИНЕ САЛИЕВА СЕИДОВА
ЕМИНЕ ХАЙРЕДИН АРИФ
ЕМИНЕ ХАМИД АКИФ
ЕМИНЕ ХАСАН АБТИШ
ЕМИНЕ ХАСАНОВА ХАНИФОВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИН АХМЕД
ЕМИРЖАН АЛТЪНАЙ САБРИ
ЕМИРХАН НУРДЖАН ХАСАН
ЕМНЕ СЕРГЕЕВА СЕВДИЕВА
ЕМРАХ СЕЗГИН МЕХМЕД
ЕМРАХ ЯСЕНОВ СТОЯНОВ
ЕМРИН ЕДЖЕВИТОВ ХАСАНОВ
ЕРАЙ ХАСАН АЛИ
ЕРДЖАН АЛИЕВ ХАСАНОВ
ЕРДЖАН ХАМИДОВ МЕХМЕДЕМИНОВ
ЕРЖАН ХАСАН ХЮСЕИН
ЕРОЛ АХМЕДОВ ХАМИДОВ
ЕРОЛ ХАСАН РАМАДАН
ЕРОЛ ХЮСЕИН АЛИШ
ЕРТАН БЕЙСИНОВ ХАМДИЕВ
ЕРТАН ЕРОЛ АХМЕДОВ
ЕРХАН ХАСАН БАЙРАМ
ЕРХАН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
ЕСЕНГЮЛ НИЯЗИ АХМЕД
ЕСИН НЕРГИН АЛИ
ЕЮБ ИСА ЕЮБ
ЖЕЛЯН РУЖДИ АЛЕКОВА
ЖИВКО НЕДЕЛЧЕВ ЖЕКОВ
ЗАИТ АЛИОСМАН АЛИОСМАН
ЗАРИФЕ ИСМАИЛ САЛИМ
ЗАТИЕ РАМАДАНОВА ИСМАИЛОВА
ЗВЕЗДА АСЕНОВА ИСАЙЕВА
ЗВЕЗДАЛИНА ИСАЕВА ЛЕВЕНОВА
ЗЕКИЕ ХЮСЕИН ХАСАН
ЗЕЛИХА АХМЕД САБРИ
ЗЕЛИХА ВАХИДИНОВА ХАСАНОВА
ЗЕЛКИФ БАСРИ САЛИ
ЗЕХРА ХЮСЕИН РЕДЖЕБ
ЗИХНИ ИСМАИЛОВ ЕШРЕФОВ
ЗОРНИЦА АЛЕКОВА КИРИЛОВА
ЗОЯ ЙОРДАНОВА БОЛЯРОВА
ЗЮЛБИЕ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
ЗЮМБЮЛ ЮСНИЕВА БОРИСОВА
ЗЮХРА ИБРЯМ АХМЕД
ИБРАИМ ЕФРАИМОВ ИСМАИЛОВ
ИБРАХИМ АЛИД МЕХМЕД
ИБРАХИМ МЕХМЕДОВ НАЗИФОВ
ИВАНКА АНДРЕЕВА АСЕНОВА
ИВАНКА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ИДИРИЗ ХАБИЛ ИСА
ИДРИЗ ШУКРИ ИДРИЗ
ИЗЕТ ГЮНЕШЕВ ХЮСЕИНОВ
ИЗЕТ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ИКНУР СЕВДИЕВА ХАСАНОВА
ИЛДЪЗ МЕХМЕД МЕХМЕД
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ИСМАИЛ ЗИХНИЕВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ НАЗИФ МЕХМЕД
ИСМАИЛ САБРИ ИСМАИЛ
ИСМЕТ ЕРОЛ ИСМЕТ
ИСМЕТ ТАХИР САДУЛЛА
ИСУФ АЛАЙДИН СЪДКЪ
ЙОЗДЖАН НЕВЯНОВ РАДАНОВ
ЙОНДЖАЛ ЮДЖЕЛ ОСМАН
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ЙОСИФ АНДРЕЕВ АСЕНОВ
ЙОСИФ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
ЙОСИФ ИВАНОВ МОМЧИЛОВ
ЙОСКАН СУНАЙ РЕДЖЕБ
КАДЕР БЮЛЕНТОВА ХАНИФОВА
КАДЕР ЗВЕЗДАЛИНОВА ЛЕВЕНОВА
КАДРИЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
КАДРИЕ САЛИ АХМЕД
КАМЕЛИЯ СЛАВОВА МАРИНОВА
КАМИЛЕ ХЮСЕИН АХМЕД
КАТЯ АСЕНОВА ТОФАН
КЕНАН ЗВЕЗДАЛИНОВ ИСАЕВ
КЕНИЯ НАСУФ АХМЕД
КЪЙМЕТ ЕВДЖАН АЛИ
КЪЙМЕТ САДИФЕ АЛИ
КЯМИЛ НЕДРЕТ КЯМИЛ
КЯМИЛЕ САБРИ ШАКИР
КЯНИЕ АХМЕД АПТРАИМ
КЯНИЕ ОСМАН НАСУФ
ЛЕВЕН ЕМИЛИЯНОВ ИСАНОВ
ЛЕВЕН НЕВЕНОВ АЛДИНОВ
ЛЕВЕНТ МЛАДЕНОВ МИНЧЕВ
ЛЕЙЛЯ РЕМЗИЕВА АХМЕД
ЛЕЙЛЯ ХЮСЕИН САЛИ
ЛЕМАН МЕХМЕД МЕХМЕД
ЛЮДМИЛА ДЕНЕВА МАРИНОВА
ЛЮТФИЕ ХЮСЕИН РАДКОВА
МАГДАЛЕНА СЪБЕВА АТАНАСОВА
МАЗЛЮМЕ САМИ АХМЕД
МАНУШ ЙОСИФОВ АСЕНОВ
МАРГАРИТА ЕМИЛОВА ХЮСЕИН
МАРИЯ АСЕНОВА УЗУНОВА
МАРТИН НАСКОВ АЛЕКОВ
МАРТИН ФИЛИПОВ ЧАУШЕВ
МАРУСЯ ЗАФИРОВА ЗАФИРОВА
МАХМУД АХМЕДОВ ХАСАНОВ
МАХШЕР АСЕНОВ ЗДРАВКОВ
МЕДИХА ИСМАИЛ ХАМИД
МЕДИХА СЮЛЕЙМАН ХАСАН
МЕЗДЖАН АСЕНОВ ЗДРАВКОВ
МЕЛИС МЮЖРЕТ МЮЗЕФЕР
МЕЛИСА ТАМЕР МЕХМЕД
МЕЛЯТ МЕТИН СЮЛЕЙМАН
МЕРВЕ СЕВЕРИНОВА ЧИЧЕКЧИ
МЕРГЮЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
МЕРГЮЛ САМИ АХМЕД
МЕРДАН АЙДЪНОВ АХМЕДОВ
МЕРДЖАН БЮЛЕНТОВА ХАНИФОВА
МЕРДЖАН НЕДРЕТ ФИКРИ
МЕРЖАН ТЕДЖАНОВА ПИРИНОВА
МЕРЖУН ДИНЧЕРОВ ХАШИМОВ
МЕРЛИН АЛТЪНАЙ ФИКРЕТ
МЕРТДИН РАШКОВ СТЕФАНОВ
МЕТИН МЕХМЕД ИСМАИЛ
МЕТИН ЮМЕР КАДИР
МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД АЛИТ МЕХМЕД
МЕХМЕД БАСРИ ЧЕРЧЕВЕДЖИ
МЕХМЕД МЕТИН МЕХМЕД
МЕХМЕД МЕХМЕД АБТИШ
МЕХМЕД МЕХМЕД ХАСАН
МЕХМЕД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД САЛИ ИСМАИЛ
МЕХМЕД СЕВДИЕВ САЛИЕВ
МЕХМЕД ТАМЕР МЕХМЕД
МЕХМЕД ХАСАН АХМЕД
МЕХМЕД ХАСАН ХАСАН
МЕХМЕД ЮЛИЯНОВ СТОЙЧЕВ
МЕХНУР АБТУЛА ДЖЕЛИЛ
МЕХНУР ДИНЧЕРОВ ХАШИМОВ
МИГЛЕНА СЕРГЕЕВА АСЕНОВА
МИЛЕН МЛАДЕНОВ ПЕНЕВ
МИЛЕНА АНТОНОВА ХАСАН
МИНЕ РЕЙХАНОВА ЧАКАР
МИРЯМ ХАМДИ МЕХМЕД
МЛАДЕН ЙОСИФОВ МИНЧЕВ
МЛАДЕН МАРТИНОВ РОМАНОВ
МОХАМЕД ХАСАНОВ РУЖДИЕВ
МУСАЛИН РАИМ АБТРАИМ
МУСТАФА МЕХМЕД АХМЕД
МУСТАФА МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА САЛИЕВ ЕТЕМОВ
МУСТАФА СИНАНОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ХЮСЕИНОВ МУСТАФОВ
МЮЖРЕТ МЮЗЕФЕР МАХМУД
МЮЗЕФЕР МАХМУД САЛИМ
МЮЗЕФЕР МЮЖРЕТ МЮЗЕФЕР
МЮМЮНЕ ХАКЪЕВА ЯХОВА
МЮРВЕТ АКИФ АХМЕД
МЮРВЕТ МУСАЛИН ТАХИР
МЮРВЕТ ХАМДИ ХАСАН
МЮСТЕДЖЕБ АХМЕД МЕХМЕД
НАДЕЖДА АЛИПИЕВА САЛИЕВА
НАЗИФ АКИФ РАМАДАН
НАЗИФЕ БАЙРАМ АХМЕД
НАЗИФЕ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
НАЗЛЪ НЕРГИЗ ХАСАН
НАЗЪМ ХЮСЕИН НАСУФ
НАЙДЕН БИСЕРОВ ПАВЛОВ
НАСУФ ТАСИМ ОСМАН
НЕВЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
НЕВРИЕ АХМЕД КАДИР
НЕВРИЕ ЯКУБ АХМЕД
НЕДЖАТИН ХЮСЕИН ХАСАН
НЕДЖМИЕ САЛИ СЮЛЕЙМАН
НЕДЖМИЕ ХАЛИЛ ЕТЕМОВА
НЕДЖМИЯ НЕХАТОВА ЕРЕДЖЕБОВА
НЕДИМ НИХАТ ИДИРИЗ
НЕДРЕД БАЙРАМОВ БАЙРАМОВ
НЕДРЕТ КЯМИЛ ХАМИД
НЕДРЕТ ФИКРИ АХМЕД
НЕДРЕТ ХАСАН БАЙРАМ
НЕДРЕТ ХЮСЕИН ХАСАН
НЕДРИЕ ХЮСЕИНОВА РАМАДАНОВА
НЕЖДЕТ ХЮСЕИН ХАСАН
НЕЗИХА АХМЕД РАМАДАН
НЕЗИХА БЕКИР САХЛИМ
НЕЗИХА ИСМАИЛ ИСУФ
НЕЗИХА СЕЗГИН МУСТАФА
НЕРГИН АЛИ АХМЕД
НЕРИМАН ХАСАН РАМАДАН
НЕРМАН ИСМАИЛОВА ЕШРЕФОВА
НЕРМИДИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
НЕРМИН ХАСАН АХМЕД
НЕСИБЕ АХМЕД ЮЗЕИР
НИГЕР АХМЕД ХАСАН
НИГЕР СЕЙХАНОВА АСАН
НИКОЛА МАРКОВ ИВАНОВ
НИНА НИКОЛАЕВА ЯВАШЕВА
НИНА ЯСЕНОВА ГАНЧЕВА
НИХАТ ИДИРИЗ ХАБИЛ
НИЯЗИ ХАСАН ХАМЗА
НИЯЗИ ШАКИР ХАСАН
НУРГИН ХАСАНОВ АЛИШЕВ
НУРДЖИХАН ЮМЕР МЕХМЕД
НУРТЕН МУСТАФА ХАСАН
НУРТЕН ХЮСЕИН АЛИШ
НУРТЕН ХЮСЕИН МЕХМЕД
НУРХАЯТ ЮЗДЖАНОВА ХЮСЕИН
НУТФУЛА ХЮСЕИН АХМЕД
НУТФУЛЛА МЕХМЕД МЕХМЕД
ОКТАЙ ЕРХАН ХАСАН
ОКТАЙ ЗЕКЕРИЕ ИСУФ
ОКТАЙ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
ОКТАЙ СЕНГЮЛ АХМЕД
ОНУР ЕДЖЕВИТ ХАСАН
ОНУР ЕРДЖАНОВ АЛИЕВ
ОНУР МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
ОРХАН АЛИ АЛИШ
ОРХАН АХМЕД МЕХМЕД
ОРХАН АХМЕД ХАСАН
ОРХАН БАЙРАМОВ МЕХМЕДОВ
ОРХАН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
ОРХАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ОСМАН АХМЕД МУСТАФА
ОСМАН ОСМАН ЕТЕМ
ПИРИН АХМЕДОВ СЮЛЮМАНОВ
ПИРИН НЕРМИДИН АХМЕД
ПИРИН ПИРИНОВ ПИРИНОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЧЕВ
ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ ЕМИЛОВ
ПЛАМЕН ЙОСИФОВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ПОЛИНА АДРИАНОВА ЗИДОВА
РАБИЕ ХАСАН ТАХИР
РАВИЕ АХМЕД АХМЕДОВА
РАЙМЕ ГЮРСЕЛ ХАМДИ
РАЙЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ
РАШКО ФИДАНКОВ ЖЕЛЕВ
РЕДЖЕБ АХМЕД МАХМУД
РЕДЖЕБ АХМЕДОВ САБРИЕВ
РЕДЖЕБ ГЮНАЙ РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ МАХМУД ХЮСЕИН
РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ АПТРАИМ
РЕДЖЕБ САЛИМ ХРЮСТЕМ
РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАНОВ АЗИЗОВ
РЕЙХАН АХМЕД ИСМАИЛ
РЕЙХАН АХМЕД МЕХМЕД
РЕЙХАН АХМЕДОВ ХАСАНОВ
РЕЙХАН ЛЕВЕНОВ ПИРИНОВ
РЕЙХАН ПИРИНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
РЕЙХАН ФЕВЗИ РЕДЖЕБ
РЕЙХАНЕ ЮСУФОВА САЛИЕВА
РЕМЗИ АХМЕДОВ ВЕЛИЕВ
РЕМЗИ МЮМЮН МУСТАФА
РЕМЗИ РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
РЕМЗИЕ ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
РЕНГИНАР РЕМЗИ ИСУФ
РЕСМИЕ АХМЕДОВА ЮМЕР
РЕСМИЕ НАСУФОВА САЛИМОВА
РЕСМИЕ ХАСАН БАЙРЯМ
РИДВАН АРИФ ХЮСЕИН
РИДВАНЕ ХАСАН РАМАДАН
РИЙХАН ХАЛИЛ САЛИМ
РОСИЦА ДЕНЕВА НИКОЛОВА
РУЖДИ ХАСАНОВ АШИМОВ
РУКИЕ МЕХМЕДОВА НЕДЖИБОВА
РУМЕН СЕРАФИМОВ КАРАГЬОЗОВ
РУШЕН СЕЙФИТТИН АЛИ
САБИН МАРИНОВ МАРИНОВ
САБРИ ИСМАИЛ САЛИ
САБРИЕ ИБРАХИМОВА СЕЛИМОВА
САБРИЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД
САВА МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ
САДИЕ РЕДЖЕБОВА ВЕЛИЕВА
САЙМЕ РАМАДАН ХЮСЕИН
САЛИ АХМЕД САЛИ
САЛИ ИСМЕТ САЛИ
САЛИ МЕХМЕД АХМЕД
САЛИ МЕХМЕДЕМИН МЕХМЕД
САЛИ РАШКОВ СТЕФАНОВ
САЛИ РЕДЖЕБОВ ОСМАНОВ
САЛИМ РЕДЖЕБ САЛИМ
САЛИМ РЕДЖЕБОВ САЛИМОВ
САЛИХА АХМЕД ХАСАН
САМЕТ АЛИ АХМЕД
САМЕТ МЕХМЕД МЕХМЕД
САМЕТ ХАСАН ХАСАН
САМИ САМИ МЕХМЕД
САНИЕ АТЧЕ ХАМИДОВА
САНИЕ АХМЕД МУСА
САНИЕ ХАСАН ХАСАН
САНИЯ КЯЗИМОВА НАЗИФОВА
САФИЕ МЕХМЕД ХАСАН
САХЛИМ КАДИР САХЛИМ
СВЕТЛА АЛЬОШЕВА САШЕВА
СВЕТЛА СЪБИНОВА МАЛИНОВА
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ БИСЕРОВ
СЕБАЙДИН МАХМУД САЛИМ
СЕБАЙДИН МЕХМЕДЕМИН МЕХМЕД
СЕБИЛЕ ЮКСЕЛОВА ДЖЕЛИЛ
СЕВГИН ИЛХАНОВ СЕВДИЕВ
СЕВГИН РИДВАН АРИФ
СЕВГИНАЗ МЕХМЕД РАМАДАН
СЕВГИНАР ИСА САЛИ
СЕВДЖАН АЛИ САЛИ
СЕВДЖАН ЗЮЛКИФОВ ИБРЯМОВ
СЕВДИЕ ДЖЕМАЛ КАРАМОЛЛА
СЕВДИЕ МЕХМЕДЕМИНОВА САЛИЕВА
СЕВЕРИН АСЕНОВ ИСАЕВ
СЕВЕРИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
СЕВИНЧ АХМЕД ХАМДИ
СЕГБАН ШИБИЛОВ МИХАЙЛОВ
СЕЗГИН МЕХМЕД ХАСАН
СЕЗГИН МУСТАФА ТАХИР
СЕЗГИН ФЕВЗИ СЮЛЕЙМАН
СЕЗГИН ХАСАНОВ АХМЕДОВ
СЕЗЕР РЕСМИЕ БАЙРЯМ
СЕЗЕР СЕЙФЕДИН СЮЛЕЙМАН
СЕЙДЕ АДЕМ РЕДЖЕБ
СЕЙЕЛ МЕХМЕД ИБРЯМ
СЕЙФИДИН СЮЛЕЙМАН АХМЕД
СЕЙФУЛА САЛИМ МЕХМЕД
СЕЙХАН ХАЛИЛОВ САЛИМОВ
СЕЙХАН ШЕФКЪ СЮЛЕЙМАН
СЕЛИМЕ БЕЙСИНОВА ХАМДИЕВА
СЕЛИМЕ НИХАТ ИДРИЗ
СЕЛИМЕ РАФИЕВА МАХМУДОВА
СЕЛИМЕ САЛИЕВА СЕИДОВА
СЕЛИМЕ СЕВДИЕ ДЖЕМАЛ
СЕЛЯЙДИН ХЪЛМИЕВ АХМЕДОВ
СЕМРА ГЮЛДАНЕ ХАМИД
СЕНГЮЛ САМИ АХМЕД
СЕНИХА ХАСАНОВА САЛИМОВА
СЕРАФИМ СЕВДАЛИНОВ КАРАГЬОЗОВ
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
СЕРГЕЙ АСЕНОВ ПАНАЙОТОВ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВ МАРИНОВ
СЕХРИН СЕБАЙДИН МАХМУД
СЕЧКИН ЮЛИЯНОВ СТОЙЧЕВ
СИБЕЛ АХМЕД САДЪК
СИБЕЛ БИЯМИН ЗАФИРОВА
СИБЕЛ ДИНЧЕР ШАБАН
СИДИКА ИСМАИЛ САЛИ
СИЛВЕНА ЮЛИЯНОВА МАКСИМОВА
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЕНЕВА
СИЛВИЯ СЕВЕРИНОВА ЕМИЛОВА
СЛАВИ ЗЛАТКОВ МИХАЙЛОВ
СНЕЖАНА ИЛИЯНОВА АДРИАНОВА
СРЕБРИНА ЛЕВЕНОВА ИСАЕВА
СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ СТАНЕВ
СТАНИСЛАВА СИМЕОНОВА ЯШАРОВА
СТАНКА ЕМИЛОВА АЛИШЕВА
СТЕЛИЯН СНЕЖАНОВ РУМЕНОВ
СТЕФКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
СУАРЕС ИСМАИЛ НАЗИФ
СУАРЕС МЕХМЕД МЕХМЕД
СУАТ ИСМАИЛ НАЗИФ
СУЗАН БЕЙЗАТ МЕХМЕД
СУЗАН ИБРЯМОВА ХАСАН
СУЗАН РОМЕО АЛДИНОВА
СУЗАН РУЖДИ ХАСАН
СУНАЙ МУСТАФА АЛИ
СУНАЙ РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ
СУНАЙ ХАСАНОВ АХМЕДОВ
СУРАЙ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
СУРАЙ САБРИ ХАСАН
СЪДКЪ АЛЯЙДИН СЪДКЪ
СЮЛБИЕ МУСТАФА ХЮСЕИН
ТАМЕР МЕХМЕД ХАСАН
ТАНЖУ ГЮНЕШ БЕДРИ
ТАНЯ АЛЕКОВА АНГЕЛОВА
ТАНЯ ДАНАИЛОВА АЛДИНОВА
ТАСИМ ОСМАН НАСУФ
ТАСИН АЛИ МЕХМЕД
ТАХИР ИСМЕТОВ ТАХИРОВ
ТЕДЖАН РУЖДИЕВ ЯШАРОВ
ТЕЗЖАН ЕМИН ХАСАН
ТЕОДОР МАРИАНОВ АНГЕЛОВ
ТОЛГА РЕЙХАНОВ АХМЕДОВ
ТОЛГА ТУРГАЙ БЕЙТУЛА
ТОЛГАЙ ОКТАЙ ЗЕКЕРИЕ
ТУНАЙ БЕЙЗАТ АЛИ
ТУНДЖАЙ БИСЕРОВ ХРИСТОВ
ТУНЧЕР СЕЗГИН ФЕВЗИ
ТУНЧЕР ЮКРЮ АХМЕД
ТУРГАЙ БЕЙТУЛА ДЖЕЛИЛ
ФАТМЕ АХМЕД МУСТАФА
ФАТМЕ ИБ АХМЕД
ФАТМЕ ИБРАХИМОВА ШАБАНОВА
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
ФАТМЕ ИСУФОВА МУСТАФОВА
ФАТМЕ МУСТАФА РЕДЖЕБ
ФАТМЕ МЮЗЕФЕР МАХМУД
ФАТМЕ РАШИД РЕДЖЕБОВА
ФАТМЕ РЕДЖЕБ АХМЕД
ФАТМЕ САМИ МУСТАФА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХАСАН
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА БАЙРАМОВА
ФАТМЕ ЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
ФАТМЕ ЮСМЕН РАФИ
ФАХРЕДИН ХАМДИ МЕХМЕД
ФЕВЗИ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ФЕВЗИ РЕЙХАН ФЕВЗИ
ФЕВЗИ САЛИ АЛИШ
ФЕВЗИЕ ЕРОЛ ИБРЯМ
ФЕВЗИЕ ЕФРАИМ ХАКЪ
ФЕВЗИЕ ХЮСЕИН ИДИРИЗ
ФЕЛИЗ ИБРАХИМОВА МЕХМЕДОВА
ФЕРДИ АХМЕД ХАСАН
ФЕРДИ САЛИ МЕХМЕДЕМИН
ФЕРДИ ФИКРЕТ ХЮСЕИН
ФЕРДИН АЛИ РАМАДАН
ФЕРИЯ ВИКТОРОВА АНГЕЛОВА
ФЕРХАТ ЮСУФОВ НАСУФОВ
ФЕТИЕ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ФЕТИЕ ХЮСЕИН ХАСАН
ФИДАНКА ЛЕВЕНОВА ИСАЕВА
ФИДАНКА ШИБИЛОВА ЖЕЛЕВА
ФИКРЕТ АКИФ РАМАДАН
ФИКРЕТ ХЮСЕИН АКИФ
ФИКРИ АХМЕД САЛИ
ФИКРИЕ АЛИ НИКОЛОВА
ФИКРИЕ ВЕДАТ САЛИ
ФИКРИЕ ЗЕКЕРИЕ СЕЛИМАН
ФИКРИЕ МАКСУДОВА БАЙРАМ
ФИКРИЕ МЕХМЕД МУСТАФОВА
ФИКРИЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
ФИЛИС ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА
ФУАТ СУАРЕС НАЗИФ
ФУНДА СУАРЕС ИСМАИЛ
ХАВА АХМЕД АХМЕД
ХАВА РЕДЖЕБ ХАБИЛ
ХАВА ХЮСЕИН МАРИНОВА
ХАЙРЕДИН НИЯЗИ ШАКИР
ХАЙРЕДИН ХАМДИ МЕХМЕД
ХАЙРИЕ ХАСАН АХМЕД
ХАЙРИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД
ХАКАН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ХАКАН АХМЕДОВ ПЕХЛИВАНОВ
ХАЛИЛ СЕЙХАНОВ ХАЛИЛОВ
ХАЛИЛ ХЮСМЕН АХМЕД
ХАЛИМЕ АХМЕД АЛИ
ХАМДИ ТАСИМ АЛИ
ХАМДИ ФАХРЕДИН ХАМДИ
ХАМИД ХЮСЕИН ХАМИД
ХАСАН АЛДИН ЛЮТФИ
ХАСАН АХМЕД ИСМАИЛ
ХАСАН БЕКИРОВ ХАСАНОВ
ХАСАН ЕРОЛ ХАСАН
ХАСАН ИБРАХИМОВ САБРИЕВ
ХАСАН ИСМАИЛОВ БАЙРАМОВ
ХАСАН НУРГИНОВ АЛИШЕВ
ХАСАН ОСМАНОВ БЕКИРОВ
ХАСАН ХАСАН ИСМАИЛ
ХАСАН ХАСАН МУСТАФА
ХАСАН ХАСАН САЛИ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ АЛИШЕВ
ХАСАН ЮСМЕНОВ ЮСМЕНОВ
ХАТЧЕ САБРИЕВА САЛИМОВА
ХАФИЗЕ НУРУЛЛА САЛИ
ХРИСТО РУМЕНОВ АСЕНОВ
ХЮЛЕЯ СЕЙФЕДИН СЮЛЕЙМАН
ХЮСЕИН АЛТЪНАЙ ФИКРЕТ
ХЮСЕИН АХМЕД ИСМАИЛ
ХЮСЕИН БЕДРИ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН ЕРОЛ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН НАСУФ АХМЕД
ХЮСЕИН НЕДЖАТИН ХЮСЕИН
ХЮСЕИН НЕДРЕТ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН РАМАДАН МУСТАФА
ХЮСЕИН СЪДКЪ МЕХМЕД
ХЮСЕИН ХАСАН АХМЕД
ХЮСЕИН ХЪЛМИЕВ АХМЕДОВ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН АЛИШ
ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ
ХЮСНИЕ АСЕНОВА ЗДРАВКОВА
ЦВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ШАСИНЕ ИСМАИЛ АХМЕДОВА
ШЕНАЙ ИСМАИЛОВА ЮСУФОВА
ШЕНАЙ САБРИ ХАСАН
ШЕНАЙ САЛИ МЕХМЕДЕМИН
ШЕНГЮЛ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ШЕНГЮЛ НАЗИФОВА БАЙРАМОВА
ШЕНГЮЛ РАМАДАНОВА ИЗЕТОВА
ШЕНГЮЛ САЛИ МЕХМЕДЕМИН
ШЕНОЛ ВЕНЕЛИНОВ ЗАМФИРОВ
ШЕНОЛ МЕХМЕД ИБРЯМ
ШЕНОЛ НАЗИФОВ ХАМИДОВ
ШЕРИФЕ АХМЕДОВА АЗИЗОВА
ШЕФИЕ ХАСАН ХАСАН
ШЕФИКА ФЕРХАТОВА ЮСУФОВА
ШЕФКА АЛИ САЛИМ
ШЕФКЪ СЮЛЕЙМАН АХМЕД
ШЕФКЪ ХАМДИ РЕДЖЕБ
ШЕХРИБАН РЕСМИЕ БАЙРЯМ
ШИРИН АКИФОВА ХАСАНОВА
ШЮКРИ МАХМУДОВ ЗЕКЕРИЕВ
ЮДЖЕЛ АЛИ РАФИ
ЮЗАЙ АЙДОАН АХМЕД
ЮЗЮЛЕ ИСУФ РЕДЖЕБ
ЮКЕ РЕДЖЕБ САЛИ
ЮКРЮ АХМЕД САЛИ
ЮКСЕЛ СЕВИЯ АХМЕД
ЮКСЕЛ ФИКРЕТ ХАМДИ
ЮЛБИЕ ЮСУФ МАХМУД
ЮЛИАН ИВАНОВ АНДРЕЕВ
ЮЛИЯ АНДРЕЕВА АСЕНОВА
ЮЛИЯ МАНУИЛОВА МИРОСЛАВОВА
ЮЛИЯ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА
ЮЛИЯН ИЛИЯНОВ АДРИАНОВ
ЮЛИЯН КАЛОЯНОВ ЗАФИРОВ
ЮЛИЯН СТОЙЧЕВ САШЕВ
ЮЛИЯНА ЯСЕНОВА СТОЯНОВА
ЮЛМИЕ ИБРАХИМОВА ШАКИРОВА
ЮЛМИЕ ИБРЯМОВА ХАСАН
ЮЛФЕТ АЛИ ИБРЯМ
ЮМЕР МЕТИН ЮМЕР
ЮМЕР ФАХРЕДИН ХАМДИ
ЮРКИЯ ХАСАНОВА СЮЛЮМАНОВА
ЮСЕИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЮСУФ АЛИ АХМЕД
ЮСУФ НАСУФ СЕЛИМАН
ЮСУФ ФЕРХАТ ЮСУФ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.