ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЯМА ВОДА - СЕКЦИЯ № 005

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЯМА ВОДА
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЙДЪН АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ
АЙДЪН АХМЕД МУСТАФА
АЙДЪН СЕИДАХМЕД АЛИОСМАН
АЙСЕЛ АЙДЪНОВА ЕМИНОВА
АЙСЕЛ НЕЖДЕТ ХЪЛМИ
АЙТЕН МАХМУД АХМЕД
АЙХАН АХМЕД ШАБАН
АЙХАН СИНАН ЧОЛАК
АЙШЕ ЗАИД АХМЕДОВА
АЙШЕ ОСМАН БЕКИР
АЙШЕ САЛИ МОХАРЕМ
АЙШЕ ХЮСМЕН ШАКИР
АЙШЕ ХЮСНЮ РЕДЖЕБ
АЙШЕ ШАБАН АХМЕД
АЙШЕ ШАБАН ЮСУФ
АКИФ ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА
АЛИ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
АЛИ ХЮСМЕН АЛИ
АЛКИН СУНАЙ ХАЛИЛОВ
АЛПЕР ШЕНОЛ МЕДЖИД
АЛТАНАЙ ИСАЕВ ИЛИЕВ
АНИФЕ АХМЕД РАХИМ
АНИФЕ ЕМРУЛОВА ХЮСЕИНОВА
АНИФЕ ЮСМЕН СЮЛЕЙМАН
АСЕН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
АТАНАС МИЛЕНОВ СТЕФАНОВ
АТЧЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
АХМЕД АБТУЛА МЕХМЕД
АХМЕД АЙХАНОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ДАУДОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ИБРАХИМОВ АХМЕДОВ
АХМЕД ИСМАИЛОВ АХМЕДОВ
АХМЕД МУСТАФА САЛИ
АХМЕД МУСТАФОВ ХАСАНОВ
АХМЕД ХАСАН АХМЕД
АХМЕД ШАБАН АХМЕД
АХМЕТ ИСАЕВ ОСМАНОВ
БАСРИ ШАБАН РЕДЖЕБ
БЕЙДЖАН РЕДЖЕБ ЕФРАИМ
БЕЙСИН САБРИ РАШИД
БЕЙСИН ХАСАН МУСТАФА
БЕЙХАН САЛИ РЕДЖЕБ
БЕЛГИН НАЗИФ САЛИ
БЕНИДЕ ХАСАН ХАСАН
БЮЛЕНТ НЕВЗАТ ХАСАН
ВАЙДЕ ШАБАН АЛИ
ВАСВИЕ МЕХМЕД САЛИ
ВЕЛИДЖЕ ИСМАИЛ САЛИ
ВЕСИЛЕ НИЯЗИ ХЮСЕИН
ВЕСИЛЕ ФЕИМ МУХАРЕМ
ВИЛДАНИЕ САЛИ МЕХМЕД
ГЬОКАН АЛЯЙДИН ТЕФИК
ГЮЛБИЕ ИСМАИЛ РЕДЖЕБОВА
ГЮЛДЖАН МЕХМЕДОВА МУХАРЕМОВА
ГЮЛСЕВЕР СЮЛЕЙМАН АХМЕД
ГЮЛТЯН МУСТАФА ШАБАН
ГЮЛШЕН ЕМИНОВА ХАСАНОВА
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА ХАШИМОВА
ГЮЛЯЙ СЕЙНУРОВА ХАЛИЛ
ГЮЛЯЙ ФЕЙЗУЛА РЕДЖЕБ
ГЮНЕЛ СЕЙНУР ФЕЙЗУЛЛА
ГЮНЕШ СЕЙНУРОВ ХЮСЕИНОВ
ДЖАНСЕЛ НЕЖДЕТ ЧОЛАК
ДЖЕВАТ ХАСАНОВ ХАБИЛОВ
ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА АЛИ
ДЖЕЙЛЯН СЕЛЯТТИН РАИМ
ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ЕФРАИМ
ДЖЕМИЛЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ДЖУМАЗИЕ МУСТАФА САЛИ
ДИНЧЕР АХМЕДОВ ДАУДОВ
ЕДА ЕРДЖАН ИБРЯМ
ЕДЖЕ ЕРДОАН ХЮСМЕН
ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМИНЕ ИЛЯЗ РАШИД
ЕМИНЕ МУСТАФА САЛИ
ЕМИНЕ ХЮДАИМ ХАБИЛ
ЕМРАХ АХМЕДОВ МУСТАФОВ
ЕМРУЛА ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЕФРАИМ
ЕРДЖИХАН САБРИ ХАСАН
ЕРХАН ХЮСЕИН ИБРЯМ
ЕСИН ЕРДОАН ХЮСМЕН
ЕСИН ХЮСЕИН ХЮСМЯН
ЕФРАИМ ЕРДЖАН РЕДЖЕБ
ЕЮБ САБРИ ШАКИР
ЗАИД САДУЛА АПТУЛА
ЗЕВДЖИЕ ЗАИД САЛИ
ЗЕКЕРИЕ ХЮСМЕН САЛИ
ЗЕКИЕ АХМЕД АПТРАХИМ
ЗЕЛИХА АХМЕДОВА ШАБАНОВА
ЗЕХРА САЛИ ОСМАН
ЗЮЛФИЕ АБТУЛА МЕХМЕД
ИБРАХИМ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ
ИДАЕТ МЕХМЕД РАШИД
ИЗЕТ МЕХМЕД ШАБАН
ИКЛИМЕ ХЪКМЕТ САЛИ
ИЛХАНЕ АЛИ МАХМУТ
ИСА МЕХМЕД ИСА
ИСА ОСМАНОВ АЛИЕВ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ ИСОВ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ ХАМДИЕВ
ИСМАИЛ ОСМАН БЕКИР
ИСМЕТ САЛИМ ШАБАН
ИСМИГЮЛ АДЕМ МУСА
ИСМИГЮЛ НЕДРЕТ ДЖЕМАЛ
КАДИР МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ
КАДРИЕ МУСА ХЮСНЮ
КЕЗБАН АЛИ ХЮСЕИНОВА
КЕРИМ МУСТАФА САЛИ
КЕРИМЕ ШАБАН ЧАУШ
КЪЙМЕТ МУСТАФА МЕХМЕД
КЪЙМЕТ ХАБИЛ АХМЕД
КЯТИБЕ РАМИС АЛИЕВА
ЛЕВЕНТ НЕВЗАТ ХАСАН
ЛЕЙЛЯ ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА
ЛЕЙЛЯ ОСМАН РАШИД
ЛЕЙЛЯ ХИДАЕТОВА МУСТАФА
ЛЕМАН ЮДЖЕЛ ГЬОЗИШ
МАГБУЛ ХАСАН ХЮСЕИН
МАХМУРЕ ЕФРАХИМОВА ХАБИЛОВА
МЕЛИС САФЕТ ОСМАН
МЕЛИХ АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
МЕЛИХА МЕМИШЕВА САЛИЕВА
МЕЛИХА ХАСАН ТАЛИБ
МЕРГЮЛ АКИФ ХЮСМЕНОВА
МЕРИЯМ МЕХМЕД ХАСАН
МЕРЛИН МЕХМЕД ШАБАН
МЕТИН ИСМАИЛ ОСМАН
МЕХМЕД АХМЕД АКИФ
МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД
МЕХМЕД НУТФИ МЕХМЕД
МЕХМЕД САЛИ МЕХМЕД
МЕЧНУН КЕРИМ МУСТАФА
МИГЛЕНА СТЕФЧЕВА ИВАНОВА
МИЙРЕМ ИСАЕВА ОСМАНОВА
МУРАД СЕЛИМ САЛИ
МУСТАФА САЛИ САЛИ
МУСТАФА ХАСАН МУСТАФА
МУСТАФА ШАБАН РЕДЖЕБ
МУХАММЕД АХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
МЮРСЕЛ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
НАДЕЖДА СЕРАФИМОВА ЙОРДАНОВА
НАДЖИ БАХРИ ХАБИЛ
НАЗИФЕ ХЮСМЯНОВА САДУЛА
НАЗМИЕ ОСМАН ЕФРАИМ
НАЗЪМ АПТУЛА ДАМАТ
НАЙЛЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
НЕБАЕТ АЛИЕВА ХАСАНОВА
НЕВЗАТ ХАСАН ХАБИЛ
НЕДРЕТ ДЖЕМАЛ АСЕНОВ
НЕЖДЕТ АХМЕДОВ ХАСАНОВ
НЕРИМАН АХМЕД ИБРЯМОВА
НЕРИМАН МУРАД САЛИ
НЕРМИН МУРАД СЕЛИМ
НЕШАР НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
НУРГЮЛ АХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
НУРГЮЛ ШАКИРОВА АКИФ
НУРХАН ДЖЕВАТОВ ХАСАНОВ
ОРХАН ИБРАХИМОВ АХМЕДОВ
ОРХАН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
ОСМАН ШАБАН РЕДЖЕБ
РАДКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
РАДКА РОМАНОВА ТЮРКЕЛ
РАЙМЕ АПТУЛА ДАМАТ
РАМАДАН МУСТАФА САЛИ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
РЕДЖЕБ ШАБАН РЕДЖЕБ
РЕЙХАН РАХМИЕВ АХМЕДОВ
РЕМЗИ ХАСАН ХЮСЕИН
РЕФИЕ ФЕЙЗУЛА МУСА
САДИЕ ШЕФКЪ МУСТАФА
САЛИ МЕХМЕД РЕДЖЕБ
СЕБАЙДИН МЕХМЕД САЛИ
СЕБАЙДИН РЕДЖЕБОВ МУХАРЕМОВ
СЕБАХАТ ФЕИМ МЕХМЕД
СЕВГИ СЕВГИН ИСМЕТ
СЕВГИН ИСМЕТОВ САЛИМОВ
СЕВДЕТ СЕЛЯЙДИН ТЕФИК
СЕВДЖАН СЪДКЪ МУСТАФОВА
СЕВДЖИХАН ОСМАН ХАСАН
СЕВДИЕ РАМАДАН НАЗИФ
СЕВЕР СЕЗГИН ХЮСМЕН
СЕВИЛ САЛИ МУХАРЕМ
СЕВИНЧ АХМЕД ШАБАН
СЕВИНЧ ИСМЕТОВА САЛИМОВА
СЕЗГИН ХЮСМЕН ХЮСНЮ
СЕЗЕР СЕЗГИН ХЮСМЕН
СЕЙНУР ФЕЙЗУЛА МУСТАФА
СЕЙНУР ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
СЕЙФИ НАЗИФОВ ХАШИМОВ
СЕЙФИ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
СЕЛИМЕ АХМЕД ИБРЯМ
СЕЛИМЕ РЕДЖЕБ ОСМАН
СЕЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ИСОВА
СЕЛЯЙДИН АЛИЕВ ХЮСМЕНОВ
СЕЛЯЙДИН ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ
СЕЛЯТИН РАИМ МАХМУТ
СЕМРА ДЖЕМИЛ РЕДЖЕБ
СЕМРА НЕВЕНОВА МЛАДЕНОВА
СЕХЕР ИСМАИЛ АРСОВА
СЕХЕР САЛИ ХЮСЕИН
СИДИКА АЙРЕДИН МУСА
СИДИКА МЮМЮН САЛИ
СИЛВИЯ НЕЙКОВА МУТЛУ
СИНАН АЛИЕВ ДЖЕЛИЛОВ
СТЕФКА АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА
СУНАЙ ХАСАН АПТУЛА
СЮЛБИЕ КЯЗИМОВА МЕХМЕДОВА
СЮЛБИЕ РЕДЖЕБОВА АТУФОВА
СЮЛБИЕ ШЕФКЕД ОСМАН
ТУГАЙ СЕЙНУР ФЕЙЗУЛЛА
ФАТМЕ АХМЕД ГАНАЗ
ФАТМЕ ЗЮЛКЯРОВА ИСМАИЛОВА
ФАТМЕ ЛЮТФИ ИСА
ФАТМЕ МЕХМЕД РАХИМ
ФАТМЕ МЮСТЕДЖЕБ АХМЕДОВА
ФАТМЕ ОСМАНОВА ШАБАН
ФАТМЕ ХАСАНОВА ИБРАХИМОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ
ФЕВЗИ ФЕЙЗУЛА ХАСАН
ФЕЙЗУЛА МУСТАФА ФЕЙЗУЛА
ФЕЙЗУЛА ХАСАН ХЮСЕИН
ФЕРДИ ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА
ФЕРИХАН МЕТИНОВА ИЛИЯЗ
ФЕРХАТ РИЗА СЮЛЕЙМАН
ФИГЕЛ БЕЙХАН ШАБАН
ХАВА МЕХМЕДОВА РАХИМОВА
ХАВА ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ХАЙРЕДИН АХМЕД ХАЙРЕДИН
ХАЛИМ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ
ХАЛИМЕ КАСИМОВА ХАСАН
ХАСАН АПТУЛА ДАМАТ
ХАСАН ЕМИНОВ ХАСАНОВ
ХАСАН ЗЮЛКЯРОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ХАСАН ИБРАХИМОВ ХЮСЕИНОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАСАН
ХАСАН МУСТАФА РЕДЖЕБ
ХАСАН МУСТАФА ХАСАН
ХАСАН ОРХАНОВ ХАСАНОВ
ХАСАН РАМАДАН ШАБАН
ХАСАН ХАБИЛОВ ИСМАИЛОВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
ХАТЧЕ АКИФОВА ХАСАНОВА
ХАТЧЕ АЛИОСМАН САЛИМОВА
ХЮСЕИН ИБРЯМ ХЮСЕИН
ХЮСЕИН СЕБАЙДИНОВ РЕДЖЕБОВ
ХЮСЕИН СЕЛЯЙДИНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ
ХЮСЕИН ХЮСМЯН САЛИ
ХЮСМЕН ХЮСНЮ АПТРАХИМ
ХЮСНИЕ АЛЯЙДИН ТЕФИК
ХЮСНИЕ РЕДЖЕБОВА ХАСАНОВА
ШАБАН МУСТАФА ШАБАН
ШАБАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН
ЮМГЮЛ ВИЛДАН ХЮСЕИНОВА
ЮМЮГЮЛ АКИФ АЛИ
ЮНАЛ ХАСАН ИЛИЯЗ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.