ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОГОМИЛЦИ - СЕКЦИЯ № 002

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОГОМИЛЦИ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АДЕМ АХМЕДОВ АЛИЕВ
АДЕМ ИЛМИ РЕДЖЕБ
АДЕМ НЕДЖАТ АДЕМ
АДИЛ ИЛЯЗОВ МУСТАФОВ
АДИЛЕ ИЛЯЗОВА МУСТАФОВА
АДРИАН РАДЕВ РАДЕВ
АЙДЪН НУРАЙ САМИ
АЙЛИН ХАЙРЕДИН ФЕДАИМ
АЙТЕН РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЙХАН МЕХМЕД ЕФРАИМ
АЙШЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА
АЙШЕ АХМЕДОВА МУСТАФА
АЙШЕ ЗЕКЕРИЕВА АЛИОСМАНОВА
АЙШЕ ОСМАН СЮЛЕЙМАН
АЙШЕ ФАИК ХАЛИЛ
АЙШЕ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕГЮЛ ДИЛЯВЕРОВА АЛИЕВА
АЛИ ЕРДИНЧ АЛИ
АЛИ МЮМЮНОВ ДЕРВИШЕВ
АЛИ ЮДЖЕЛОВ АЛИЕВ
АЛИ ЮКСЕЛОВ АЛИЕВ
АЛИЕ ЗИХНИЕВА МУСТАФА
АЛИОСМАН АХМЕДОВ АКИФОВ
АНИФЕ ОСМАНОВА ИБРАХИМОВА
АПТРАИМ ФЕИМ МЕХМЕД
АТИДЖЕ КАДИРОВА ЕМИНОВА
АТЧЕ АЛИЕВА АЛИЕВА
АФИЗЕ АЙДЪНОВА МЕХМЕДОВА
АФИЗЕ МЕХМЕДОВА ХАЛИЛОВА
АФИЗЕ СЕВДЖАН НИЯЗИ
АХМЕД АДЕМОВ АХМЕДОВ
АХМЕД АЛИЕВ ИБРЯМОВ
АХМЕД АЛИЕВ ЮСУФОВ
АХМЕД АЛИШЕВ МЮМЮНОВ
АХМЕД ИСМАИЛОВ РЕДЖЕБОВ
АХМЕД МУХАРЕМОВ ХАКЪЕВ
АХМЕД МЮМЮН АХМЕД
АХМЕД РАХМИ АХМЕД
БАХТИН АЛИИБРЯМ ЗЕКЕРИЕ
БАХТИШЕН МЮМЮН МУСТАФОВА
БЕДИХА ИЛМИЕВА АХМЕДОВА
БЕДРИЕ АХМЕДОВА ДЕРВИШЕВА
БЕДРИЕ МЕХМЕДОВА МЮМЮНОВА
БЕДРИЕ МЮМЮН АДЕМ
БЕДРИЕ ЮЗЕИРОВА БЕЙТУЛОВА
БЕЙРАМ РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН
БЕЙРАМ САЛИЕВ ИСМАИЛОВ
БЕЛГИН ЗИКРИЕВ МЕХМЕДОВ
БЕЛКЪЗ ИБРАХИМ ИСМАИЛ
БЕНИДЕ СЪДКАЕВА ХАСАНОВА
БЕХАЙДИН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
БЕХИДЖЕ СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФА
БЕХЧЕД ИСМАИЛОВ БЕХЧЕДОВ
БЕХЧЕТ АЛИЕВ ИБРАИМОВ
БЛАГОВЕСТ ВЕНЕЛИНОВ СЕВЕРИНОВ
ВАЛЕРИ ЙОСИФОВ ЕНЕВ
ВЕДАТ МАХМУД МУСТАФА
ВЕЖДИЯ СЮЛЕЙМАНОВА ХАШИМ
ВЕСЮДЕ МЕХМЕДОВА ЮСУФОВА
ВЛАДИМИР ЙОСИФОВ МАРТИНОВ
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГЮЛБАН ХАСАНОВА БЕЙТУЛА
ГЮЛБАН ЮМЕРОВ ШАБАНОВ
ГЮЛИСТАН ФАИК ХАЛИЛ
ГЮЛНУР ТАЛИБ САМИ
ГЮЛТЕН МЕХМЕД РАФИ
ГЮЛХЕР МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ГЮНАЙ РЕЖДЕТОВ ИБРАХИМОВ
ГЮНЕШ МЕХМЕДОВА ХЮСМЕНОВА
ГЮНЯЛ МУСТАФА АДЕМ
ГЮСЮМ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
ДЖАНАН ШЕНОЛОВА ИСМАИЛОВА
ДЖАНСЕЛ АНДРЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДЖАНФЕР АНДРЕЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛ АЛИ
ДЖЕЙЛЯН ГЮЛТЕКИНОВА МЕХМЕДОВА
ДЖЕЙЛЯН РЕДЖЕБОВА ЗЕКЕРИЕВА
ДЖЕМИЛЕ ЕЮБОВА ИСМАИЛОВА
ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА
ДЖЕНГИС ТАЛИБОВ ХАШИМОВ
ДЖУНЕЙТ ФЕВЗИ ИСМАИЛ
ДИЛБЕР МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
ДИНЧЕР ИЛЯЗОВ МУСТАФОВ
ДОАН ЕРДИНЧ МЕХМЕД
ДОБРА ДЕНКОВА ДОБРЕВА
ЕВГЕНИ КАЛИНОВ ХРИСТОВ
ЕЗГИ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ЕЛЕНА БЛАГОВЕСТОВА ВЕНЕЛИНОВА
ЕЛИС ВЕДАТ МЕХМЕД
ЕМИЛ БОРИСОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЕМИНЕ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА
ЕМИНЕ МУСТАФА ШАЛЛЪ
ЕМИНЕ ОСМАНОВА РЕДЖЕБОВА
ЕМИНЕ РЕДЖЕБОВА ХЮСЕИНОВА
ЕМИНЕ ХАКЪ МЮМЮН
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ЕМИНЕ ШЕРИФОВА ИБРЯМОВА
ЕНВЕР МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ
ЕРВИН ЗИКРИЕВ МЕХМЕДОВ
ЕРДАЛ ИБРАХИМ АХМЕД
ЕРДИНЧ АЛИ РАФИ
ЕРСАН НЕЗИР ТАЛИБ
ЕРСИН ФЕВЗИ ИСМАИЛ
ЕРСИН ФИКРЕТ ЕЮБ
ЕРХАН ШАКИР ХАЛИМ
ЕСРА ГЮКСЕЛ ХЮСЕИН
ЖЮЛВЕН ФЕВЗИЕВА НИЯЗИЕВА
ЗАТИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
ЗЕКЕРИЯ БАХТИНОВ АЛИИБРЯМОВ
ЗЕЛИХА БЕЙЗАТ АЛИЕВА
ЗЕЛИХА ЕФРАИМОВА ШАБАНОВА
ЗИКРИ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ЗЮЛКЕФ ЕРЕДЖЕБ ХАШИМ
ИБРАХИМ АХМЕДОВ АЛИЕВ
ИБРАХИМ МЮМЮН ИБРАХИМ
ИВАН РУСЕВ КАЛИНОВ
ИГБАЛЕ ЗАХИДОВА ЮМЕРОВА
ИСМАИЛ АРИФОВ ИСМАИЛОВ
ИСМАИЛ БЕХЧЕДОВ МЮМЮНОВ
ИСМАИЛ РЕДЖЕБОВ РЕДЖЕБОВ
ИСМЕТ МЕХМЕД БЕЛБЕР
ИСМЕТ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
КАДЕР РИДВАН РЕДЖЕБ
КАДРИЕ АЛИШЕВА ХАЛИЛОВА
КАДРИЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
КЕРИМ САЛИ КЕРИМ
КРЪСТЬО НИКОЛОВ БЪТОВСКИ
МАРИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
МАРИЯН ПЕТРОВ СЛАВОВ
МЕДЖИТ ИДАЕТОВ ИСМАИЛОВ
МЕЛДА ФЕИМОВА ОСМАНОВА
МЕРАЛ ВЕЛИЕВА ФЕИМОВА
МЕРВЕ ТАЛЯТОВА МЕХМЕДОВА
МЕТИН МЕХМЕД АЛИ
МЕХМЕД ЕРДИНЧ МЕХМЕД
МЕХМЕД ЕФРАИМ ИБРАИМ
МЕХМЕД ИСМАИЛ КЪРДЖАЛИ
МЕХМЕД КАДИРОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД МЮМЮН АХМЕД
МЕХМЕД НЕЗИР МЕХМЕД
МЕХМЕД ФЕВЗИ НИЯЗИ
МЕХМЕД ХАЛИМ МЕХМЕД
МЕХМЕД ЮДЖЕЛОВ КАДИРОВ
МИГЛЕНА МАРИНОВА ЕНЕВА
МИЙРЕМ ХАСАН ИБРАИМ
МИМА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
МИРЯМ БАСРИ ШАБАН
МУСТАФА ЕЮБ ИСМАИЛ
МУХАРЕМ ХАКЪЕВ ХЮСЕИНОВ
МЮДЖРЕТ ЮМЕРОВ ЮМЕРОВ
МЮЖГЕН ФИКРЕДОВА ИСМАИЛ
МЮЗЕЯМ АРИФОВА МЮМЮНОВА
МЮЗЕЯМ МЕХМЕДОВА ФЕИМОВА
МЮМЮН ДИНЧЕРОВ ИЛЯЗОВ
МЮМЮН РЕДЖЕБОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЮМЮНЕ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
МЮМЮНЕ МЕХМЕДАЛИЕВА ШАБАНОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
НАЗИФ НЕДЖАТ АДЕМ
НАЗИФЕ ИСА ИСМАИЛ
НАЙМЕ ХЮСМЕН САДЪК
НАСУФ АХМЕД ЮСУФ
НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ЙОСИФОВА
НЕБИЕ МЕХМЕДАЛИ ОСМАН
НЕВЗАТ МАХМУД МУСТАФА
НЕДЖАТ АДЕМ САЛИ
НЕДЖЛЯ МЕХМЕДОВА РЕДЖЕБОВА
НЕЖДА ЕЛВЕР АЛИ
НЕЗИЛЕ ЮМЕР КЪРДЖАЛИ
НЕЗИР МЕХМЕД ИСМАИЛ
НЕЗИР ТАЛИБОВ ХАШИМОВ
НЕЗИХА ФЕРАД ИСМАИЛ
НЕРГИН ХАМДИ ХАЛИМ
НЕСРИН ХАСАН АДЕМ
НИКОЛИНКА ИЛИЕВА ЛИПЧЕВА
НИЛГЮН НУРАЙ САМИ
НИЛЮФЕР МЮРСЕЛОВА МУСТАФОВА
НУРАЙ АЛИ САМИ
НУРАЙ АХМЕДОВ АЛИЕВ
НУРГИН АХМЕДОВ АЛИЕВ
НУРДАНЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
НУРТЕЗА НЕДЖМИЕВ МУСТАФОВ
ОКТАЙ ЗЕХНУР САЛИ
ОКТАЙ РАШИДОВ ОСМАНОВ
ОСМАН ФЕИМОВ МЕХМЕДОВ
ПЕТЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
РАВИЕ АХМЕДОВА ОСМАНОВА
РАЙМЕ ЗЮЛКЕФ МУСТАФА
РАЙМЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕД
РАМИЕ ХЮСЕИН МАХМУД
РАФЕТ ХАЛИЛОВ ИСМАИЛОВ
РАХМИ АХМЕД ХАЛИЛ
РАШЪД АХМЕД ОСМАН
РЕДЖАИ СЕЛЯЙДИН МУСТАФА
РЕДЖЕБ ЗЕКЕРИЕВ МЕХМЕДОВ
РЕДЖЕБ ОСМАНОВ ИБРАХИМОВ
РЕНГИНАР ОСМАН ДЖЕЛИЛ
САБРИЕ МЮМЮНОВА САЛИМОВА
САДКИЯ БЕЙТИЕВА ШАБАНОВА
САДЪК ХЮСМЕНОВ САДЪКОВ
САЛИ БЕЙРАМОВ САЛИЕВ
СЕБИЛЕ ХАЛИЛ АЛИ
СЕВГЮЛ РУФИ НАСУФ
СЕВГЮЛ САЛИЕВА ИБРАХИМОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА КАЛИНОВА
СЕВДЖИХАН ХАСАН ЗЕКЕРИЕ
СЕВИЕ КЯЗИМОВА ХЮСЕИНОВА
СЕВИМ ФИКРЕТОВА АХМЕДОВА
СЕДАТ ОСМАНОВ ИБРАХИМОВ
СЕЗАИ СЕЛЯЙДИН МУСТАФА
СЕЙДЕ АЛИШ ИБРАХИМ
СЕЙДЕ МЕХМЕДОВА ОСМАНОВА
СЕЛИМЕ АХМЕДОВА ХАСАНОВА
СЕРХАН ФИКРЕТОВ РЕДЖЕБОВ
СИЛВИЯ ЕНЧЕВА ХРИСТОВА
СИНАН ФИКРЕТ МЕХМЕД
СТОЯН ДРАГАНОВ ВЪЛКОВ
СУЗАН ОСМАН АЛИИБРЯМОВА
СУНАЙ РЕЖДЕТОВ ИБРАХИМОВ
СЮЛЕЙМАН ЕМБИЕ АДЕМ
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА НИНЧЕВА
ТЮРКЯН РАФЕТ ХАЛИЛ
ФАИК ХАЛИЛ ХАЛИЛ
ФАТМЕ ИБРАХИМОВА ХЮСЕИНОВА
ФАТМЕ ИСУФ БЕЛБЕР
ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ИБРАИМОВА
ФАТМЕ САЛИЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ФАТМЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА
ФАХРИ ФАДЛИЕВ АЛИОСМАНОВ
ФЕВЗИ ИСМАИЛ ШАБАН
ФЕВЗИ НИЯЗИЕВ ХЮСМЕНОВ
ФЕИМ ОСМАНОВ ФЕИМОВ
ФЕЙМЕ АДИЛОВА МЕХМЕДОВА
ФЕЙМЕ БЕЙЗАДОВА ХАЛИЛ
ФЕЙМЕ ИСМАИЛОВА ЮМЕРОВА
ФЕРДИ ЗЮЛКЕФ РЕДЖЕБ
ФИКРЕТ МЕХМЕД ИСМАИЛ
ФИКРЕТ НУРИЕВ АХМЕДОВ
ФИКРЕТ РЕДЖЕБОВ РЕДЖЕБОВ
ФИКРИЕ ИБРАХИМ МЕХМЕД
ФИЛКО КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
ХАЛИМЕ ИБРАХИМОВА АХМЕД
ХАТИДЖЕ ДЖЕВАТОВА САБРИ
ХАТИДЖЕ МУСТАФА МЮМЮН
ХАТИДЖЕ РЕДЖЕБ ЕФРАИМ
ХРИСТО ЕНЧЕВ ХРИСТОВ
ХЪЛМИ РЕДЖЕБ БЕЙТУЛА
ХЪЛМИЕ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
ХЮСЕИН БЕХАЙДИНОВ МЕХМЕДОВ
ХЮСЕИН ШАБАНОВ АХМЕДОВ
ХЮСНИЕ ДЖЕВДЕТ ФЕИМОВА
ШАБАН ЮМЕРОВ ШАБАНОВ
ШАФИЕ ЮДЖЕЛОВА МУСА
ШЕНОЛ ИСМАИЛОВ РЕДЖЕБОВ
ШЕФКЕД АБТУЛОВ ХЮСЕИНОВ
ШЕФКЪ ШЕФКЕДОВ АБТУЛЛОВ
ЮДЖЕЛ АЛИЕВ ФЕИМОВ
ЮКСЕЛ АЛИЕВ ФЕИМОВ
ЮМИТ БАХТИН АЛИИБРЯМ
ЮСУФ ВАИТ ИСУФ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.