Заповед за образуване на ПСИК

ЗАПОВЕД

№ …….. / 17.03.2023 год

САМУИЛ

 

 

С Указ № 28 от 31.01.2023 г., (обн. ДВ бр. 11/02.02.2023 г.), Президентът на Република България разпусна Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочи избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Съгласно Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 18 март 2023 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 67- НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес), е на територията на съответното населено място.

Населено Място

Бр. заявления

1

с.Самуил

55

2

с.Богданци

22

3

с.Пчелина

13

4

с.Владимировци

31

5

с. Богомилци

17

6

с. Желязковец

11

7

с. Хума

5

8

с. Хърсово

14

9

с.Ножарово

13

 

В Община Самуил и кметства на територията на община Самуил са постъпили долу описаните брой заявления от посочените населени места, както следва:

Кметът на Община Самуил уведоми РИК – Разград за броя на постъпилите заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и предложи на територията на община Самуил да се определят осем секции за гласуване с подвижна избирателна кутия,. Районна избирателна комисия Разград със свое Решение № 88-НС от 16.03.2023 г. РЕШИ: Определя броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Самуил в изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Населено място

Предложение за броя на ПСИК

1

с. Самуил

1 бр.

2

с. Богданци

1 бр.

3

с. Пчелина

1 бр.

4

с. Владимировци

1 бр.

5

с. Богомилци

1 бр. – включва и с. Хума

6

с. Желязковец

1 бр.

7

с. Хърсово

1 бр.

8

с. Ножарово

1 бр.

 

 

Съгласно Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК, Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет, със заповед, издадена не по-късно от 18 март 2023 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 от Изборния кодекс, Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК и във връзка с Решение № 84-НС от 16.03.2023 г. на РИК – Разград.

 

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Образувам в община Самуил 8 (осем) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложение №1 – „Списък на избирателните секции на територията на община Самуил за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., номерация, обхват и адрес на секциите ”.
  2. Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия –Разград.

Заповедта да се обяви публично на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Самуил с адрес с.Самуил ул.” Хаджи Димитър” № 2 и да се публикува на официалната интернет страница на Община Самуил.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на заместник кмета на Община Самуил – Сами Сами

Заповедта може да бъде обжалвана в тридневен срок пред съответния областен управител от последното по ред обявяване.

 

 

                                                                                                                Изготвил:

ИНЖ. ДЖЕВДЕТ АЗИС                                                                                    Сами Сами

КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ                                                                             Зам. кмет на Община Самуил

 

Приложение №1 към 

Заповед № 170/17.03.2023год. на кмета на Община Самуил

 

„Списък на избирателните секции на територията на община Самуил за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., номерация, обхват и адрес на секциите ”

№ по ред

населено място

№ на избирателна секция

Адрес на подвижна избирателна секция

обхват

1

с.Богданци

017

Народно Читалище” Просвета “,ул.” Георги
Бенковски “ № 14

с.Богданци

2

с.Богомилци

с.Хума

018

Народно Читалище”Васил Левски ул.” Гео
Милев “ №17

с.Богомилци

с.Хума

3

с.Владимировци

019

ОУ “ Христо Ботев ул.” Христо Ботев “ № 2

с.Владимировци

4

с. Ножарово

020

Административна сграда на Кметство ул. “В. Телешкова “, № 1

с. Ножарово

5

с.Желязковец

021

Народно Читалище”Паисий Хилендарски”, ул.”
Тракия “ № 24

с.Желязковец

6

с.Пчелина

022

Административна сграда на Кметство
-с.Пчелина, ул.” Вайкал” № 2

с.Пчелина

7

с.Хърсово

023

Народно Читалище -Паметник , ул.”
Александър Стамболийски “ № 32

с.Хърсово

8

с.Самуил

024

Народно Читалище”Христо Ботев”, ул.”
Димитър Благоев “ № 38

с.Самуил

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.