Търгове и конкурси

Заповеди за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс.

 

       

 № 

Относно

Заповед №

качено на

Изтегли 

113 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти за ползване в с.Ножарово за стопанската 2024-2025 г. 305/14.05.2024 г. word
112 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за обработване за стопанската 2024-2025 г. 304/14.05.2024 г. word
111 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи на неригистрираните училищни настоятелства за обработване за стопанската 2024-2025 г. 303/14.05.2024 г. word
110 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи намиращи се в строителните граници на населените места за обработване за стопанската 2024-2025 г. 302/14.05.2024 г. word
109 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обект, намиращ се на първия етаж от сграда за "Култура и изкуство" с.Кривица 301/14.05.2024 г. word
108 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за здравно-медицинско обслужване на населението в с.Хърсово и с.Голяма вода 300/14.05.2024 г. word
107 Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в с.Богданци, с.Самуил, с.Владимировци, с.Здравец, с.Хума 17.04.2024 г.  word
106 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 16 кв.м. от покрива на сграда с идентификатор 65276.501.765.2 за инсталиране  и експлоатация на съоръжения и оборудване с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги в с.Самуил, ул."Х.Димитър" №2 167/15.03.2024 г.  word
105 Публичен търг с явно наддаван за отдаване под наем на зъболекарски кабинет в с.Самуил 166/15.03.2024 г.  word
104 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2023-2024 г. 144/12.03.2024 г. word
103 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ 65276.1.74 с площ от 60 кв.м. за поставяне на МПС и разполагане на маси за бързо хранене в с.Самуил, ул."Черни връх" 18/08.01.2024 г.  word
102  Откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  1 кв.м. от сграда с идентификатор 65276.501.259.1 с.Самуил за монтиране на кутия за интернет услуги 881/20.12.2023 г. word
101 Заповед №840/08.12.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земи в строителните граници на населените места за 2023 - 2024 г. 840/08.12.2023 г.  word
100 Заповед №839/08.12.2023 г. за откриване на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на зими от ОПФ за стопанската 2023 - 2024 г. 839/08.12.2023 г.  word
99 Заповед  за отмяна на Заповед №766/15.11.2023 г. за провеждане на търгове за лекарски кабинети в с.Владимировци, с.Богданци и с.Здравец 831/07.12.2023 г.  word
 98  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от сгради за пощенски услуги  810/28.11.2023г.  word
97  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем 3 помещения 766/15.11.2023 г. word
96  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  5 броя бетонни стени  на  силажни ями с размери -  дължина 70 м. и височина 2 м. 563/18.09.2023 г. word
95  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти  562/18.09.2023 г. word
94  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 30000 кв.м. идеални части от поземлен имот 58877.5.309 561/18.09.2023 г. word
93  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти  560/18.09.2023 г. word
92  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища - общинска собственост за срок от 1 година (2023-2024) 445/14.07.2023 г.  word
91  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ 77579.108.377 с площ от 1803 кв.м. па КККР на с.Хърсово, община Самуил, област Разград. 444/14.07.2023 г. word
90  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища - общинска собственост за срок от 1 година (2023-2024) 275/16.06.2023 г.  word
89  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи намираци се в строителните граници на населените места за стопанската 2023-2024 г. 248/26.05.2023 г.  word
88  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд за стопанската 2023-2024 г. 247/26.05.2023 г.  word
87  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите на нерегистрирани училищни настоятелства за стопанската 2023-2024 г. 246/26.05.2023 г.  word
86  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ №77579.108.134 с площ от 2795 кв.м.  по КККР на с.Хърсово за ползване, срок - 10 г. 245/26.05.2023 г.  word
85 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от сгради за здравно- медицинско обслужване в селата Хърсово, Голяма вода, Богданци 227/12.05.2023г.  word
84 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от самостоятелен обект в  сграда с идентификатор 65276.501.765.1.7 за зъболекарски кабинет в с.Самуил, ул."Хаджи Димитър" №4 48/23.01.2023 г. word
 83  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25,16 кв.м.  за поставяне на преместваема конструкция в с.Самуил, ул."Плиска" №2-А  832/22.11.2022г.  word
82. Публични търгове за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2022-2023 г.  800/09.11.2022г.  word
 81.  Публични търгове за отдаване на земи от ОПФ за стопанската 2022-2023 г.  799/09.11.2022г.  word
80 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за ползване в с.Хърсово за стопанската 2022-2023 г. 735/10.10.2022г. word
79 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанската 2022-2023 г. 706/26.09.2022г. word
78  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. бетонни стени на силажни ями  в с.Владимировци за ползване.  694/20.09.2022г.  word
77  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  30000 кв.м. от ПИ 58877.5.309, целият от 182917 кв.м. с.Пчелина за ползване.  693/20.09.2022г.  word
76 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ 11449.21.59 с площ от 32027 кв.м. с.Владимировци за ползване.  692/20.09.2022г  word
 75  Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи намиращи се в урбанизираните територии за стопанската 2022-2023 г.  585/08.08.2022г.  word
74 Публчни търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади - публична общинска собственост по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г. 584/08.08.2022 г. word
 73  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 4 кв.м. във входа на сграда с идентификатор №65276.501.765.2 за поставяне на АТМ(банкомат)  562/03.08.2022г.  word
72 Публични  търгове  с явно наддаване   за отдаване под наем  на  следните пасища, мери и ливади - публична общинска собственост 502/12.07.2022 г. word
71 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 - 2023 г. 401/28.06.2022 г. word
70 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в строителните граници на нас. места за стопанската 2022-2023 г. 400/28.06.2022г. word
69 Публични търгове с явно наддаване за отдавене под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 -2023 г.  267/16.05.2022г.  word
68 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите намиращи се в урбанизирани територии за стопанската 2022-2023 г. 266/16.05.2022 г.  word
67 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите на нерегистрираните училищни настоятелства за стопанската 2022-2023 г. 264/16.05.2022 г.  word
66 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от сграда с НТП "Административна, делова"   с площ от 41.50 кв.м.  за здравно медицинско обслужване на населението  в с.Ножарово, ул."В.Терешкова" №1-А, община Самуил. 172/15.03.2022 г.  word
65 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти в сграда с №11449.73.269.1.2 с площ от 10.90 кв.м. и №11449.73.269.1.3 с площ от 9.05 кв.м. в с.Владимировци за "Здравни и социални услуги" 112/16.02.2022г.  word
64 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в с.Владимировци за стопанската 2021-2022 г. 63/12.01.2022 г. word
63 Публичен търг с явно наддаване за отдване под наем на 30000 кв.м. от ПИ 58877.5.309 за ползване. 908/16.12.2021 г.  word
62 Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с.Самуил, с.Владимировци и с.Пчелина, община Самуил.  768/18.10.2021г.  word
61 Пубрични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от покривите на сгради за поставяне на антени за интернет услуги в  с.Хърсово и с.Богомилци, община Самуил. 763/18.10.2021г.  word
60 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери за стопанската 2021-2022 г. за срок от 1 година. 738/06.10.2021г  pdf
59 Публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на два броя кафе автомати в УПИ I, в квартал 33, в парка на с.Желязковец 679/02.09.2021г.  word
58 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи за ползване за стоп.2021-2022 г. в с.Хърсово 604/30.07.2021г.  word
57 Публични търгове с явно надданане за отдаване на лекарски кабинети в с.Владимировци 603/30.17.2021г.  word
56 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи, намиращи се в урбанизираните територии за стопанската  2021-2022 г. 563/06.07.2021г  word
55 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г. 562/06.07.2021г  word
54 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопаската 2021-2022 г. 250/26.05.2021г.  word
53 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г. за срок от 5 год. 249/26.05.2021г.  word
52 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земите на нерегистрираните училищни настоятелства за стопанската 2021-2022 г. 248/26.05.2021г.  word
51 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти за монтиране на система за интернет услуги в с.Владимировци, с.Ножарово, с.Самуил, с.Здравец. 247/26.05.2021г.  word
50 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в урбанизирани територии за стопанската 2021-2022 г. 246/26.05.2021г.  word
49 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект "Смесен магазин" и склад, нах. се в сграда "Читалище" с.Кривица. 224/19.05.2021 г.  word
48 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти:  "Сграда за търговия" с ид.№11449.73.269.2 и  пристр. към доп. застрояване  с ид.№11449.73.269.3 в с.Владимировци. 210/11.05.2021г.  word
47 Публичен търг явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти:  за  "Здравни и социални услуги"   с ид. №11449.73.269.4 - 30.24 м2  и ид. №11449.73.269.5 - 28.67м2 в с.Владимировци. 209/11.05.2021г.  word
46 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем  на земи от ОПФ за стопанската 2020-2021 г. 166/14.04.2021г. word
45 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери за стопанската 2020-2021 г. за срок от 1 година 124/23.03.2021 г. word
44 Съобщение във връзка с отложен търг по Заповед №83/01.03.2021 г.  за 22.03.2021 г. от 13:30 часа   word
43 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с предназначение за "Смесен магазин"  в с.Кривица, ул."Ивайло" №42А, находящ се на първия етаж на сграда "Читалище". 83/01.03.2021 г. word
42 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в стр. граници на населените места за стоп.2020-2021г. 12/11.01.2021 г. word
41 Публични тргове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стоп.2020-2021 г. 11/11.01.2021г. word
40 Публичен търг с явно наддаване за отдаван под наем на сграда  895/25.11.2020г. pdf
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаван под наем на пасища  894/25.11.2020г.      pdf   

38.

Публичен търг с явно наддаване за отдаван под наем на поземлен имот №11449.21.59 с площ от 32027 кв.м. с.Владимировци за ползване като лятна кошара за животни. 793/15.10.2020г. word
37. Публичен търг с явно наддване за отдавене под наем на 3000 кв.м. от поземлен имот №58877.5.309 в с.Пчелина за ползване като лятна кошара за животни. 792/15.10.2020г. word
36. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25,16 кв.м. от УПИ №II, кв.28 в с.Самуил, ул."Плиска" №2А  за поставяне на преместваема конструкция. 791/15.10.2020г. word
35. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в стр.граници за стоп.2020-2021г. 741/09.09.2020 word
34. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ за стоп.2020-2021 г. 743/09.09.2020 word
33 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи в стр. граници за стоп.2020-2021 г. 479/16.06.2020 word
32 Публични търгове с явно наддаване за отдаване на земи от ОПФ за стоп.2020 -2021 г. 478/16.06.2020 word
31  Публичен търг с явно наддаване за отзаване под наем на 30000м2 от ПИ №58877.5.309  в с.Пчелина  345/14.05.2020 word
30  Публични търгове с явно наддаване на училищни земи за стопанската 2020 -2021г.  344/14.05.2020 word
29 Публични търгове с явно наддаване за отдаване на земи от ОПФ за стопанската 2020-2021 г. 343/14.05.2020 word
28 Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери за стоп.2019-2020 г. 244/26.03.2020 г. word
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 222м2 празно общинско място за поставяне на преместваема конструкция в с.Самуил.  85/07.02.2020г. word
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 200м2 празно общинско място за поставяне на преместваема конструкция в с.Владимировци.  84/07.02.2020г. word

25

Публични търгове с явно наддаване на земи от ОПФ за стоп.2019-2020 г.

49/17.01.2020 г.

word

24

Публични търгове за отдаване под наем на имоти в стр.гр. 2019 - 202017.01.2020 г.

48/17.01.2020 г.

word

23

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на фризьорски и бръснарски салон с.Владимировци

952/ 07.10.19 г.

word

22

Публичен търг за отдаване под наем на училищна земя 

919/ 03.10.19г.

word

21

Публични търгове за отдаване под наем на земи от ОПФ

918/ 03.10.19г.

word

20

Заповед №862

13.09.2019 г.

word

19

Заповед №861

13.09.2019 г.

word

18

Заповед №839

10.09.2019 г.

pdf

17

Заповед №838

10.09.2019 г.

pdf

16

Заповед №837

10.09.2019 г.

pdf

15

Заповед №788

14.08.2019 г.

pdf

14

Заповед №787

14.08.2019 г.

pdf

13

Заповед №488

05.06.2019 г.

pdf

12

Заповед №487

05.06.2019 г.

pdf

11

Заповед №486

05.06.2019 г.

pdf

10

Заповед №412

13.05.2019 г.

pdf

9

Заповед №410

13.05.2019 г.

pdf

8

Заповед №317

17.04.2019 г.

pdf

7

Заповед №282

09.04.2019 г.

pdf

6

Заповед №280

09.04.2019 г.

pdf

5

Заповед №237

 25.03.2019 г.

pdf

4

Заповед №236

 25.03.2019 г.

pdf

3

Заповед №235

 25.03.2019 г.

pdf

2

Заповед №

2019 г.

 

1

Заповед №

2019 г.

 

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

11716216654mz

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.