МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Такса за притежаване на куче

Кой е длъжен да плаща такса?

(чл. 116 ЗМДТ)

Собственикът на кучето.

В какъв срок се подава декларацията?

(чл. 117 от ЗМДТ)

Собственикът подава декларация в 3-месечен срок от датата на придобиване на кучето.

Къде се подава декларацията?

В общината, на чиято територия е постоянния адрес/седалище на собственика.

Как се подава декларацията?

(чл. 116 от ЗМДТ)

Декларация - образец - чл. 117 от  ЗМДТ

Какъв е размерът на таксата?

(Чл. 42а от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

  • собственици с постоянен адрес във населените  места в Община Самуил – 2.40 лева.

Преференции

Освобождаване от такса

Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В какъв срок се заплаща таксата за притежаване на куче?

(чл. 118 от ЗМДТ)

  • таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март;
  • за кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването;
  • приходите се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.горе

Къде се заплаща таксата?

  • в общината по местонахождение на имота

За Община Самуил:

  • лично – на касата  в  звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

  • в брой;
  • чрез POS терминал;
  • по банков път.


            Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

            Код за вид плащане: 44 80  13

            Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
            BIC: DEMIBGSF

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.