Такса за битови отпадъци

Кой е длъжен да плаща таксата за битови отпадъци?

(чл. 64 от ЗМДТ, чл. 15от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

 • собственика на имота;
 • ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
 • концесионера – при предоставяне на особено право на ползване - концесия.

Как се определя размерът на таксата за битови отпадъци?

(чл. 66 и 67 ЗМДТ и  чл. 14,  чл.14а, чл.16 и чл.16а  от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил)

 1. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71 е от Закона за управление на отпадъците
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година - таксата се събира на база на действащия размер към 31 декември на предходната година.

 1. 2. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи - в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
 2. Основата за определяне размера на таксата за битови отпадъци е данъчната оценка на имотите.
 3. 4. Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Преференции

В кои случаи не се събира таксата за битови отпадъци?
(Чл. 71 от ЗМДТ)

Не се събира такса за:

 • сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
 • обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Освобождаване от такса за битови отпадъци

(чл. 18 а  от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

 1. Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци:

Условия:

 • имотът да не се ползва през цялата година и
 • да е подадена декларация по образец от собствениците или ползвателите до края  на предходната година.

Плащане на такса за битови отпадъци

Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни;
 • до 30 октомври на годината, за която е дължима;
 • Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;
 • Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;
 • За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Къде се заплаща таксата за битови отпадъци?

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Самуил:

 • лично – на касата  в  звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в  с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

Такса за битови отпадъци

            Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

            Код за вид плащане: 44 24 00

            Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
             BIC: DEMIBGSF

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.