Кой е длъжен да плаща такса?

(чл. 116 ЗМДТ)

Собственикът на кучето.

В какъв срок се подава декларацията?

(чл. 117 от ЗМДТ)

Собственикът подава декларация в 3-месечен срок от датата на придобиване на кучето.

Къде се подава декларацията?

В общината, на чиято територия е постоянния адрес/седалище на собственика.

Как се подава декларацията?

(чл. 116 от ЗМДТ)

Декларация - образец - чл. 117 от  ЗМДТ

Какъв е размерът на таксата?

(Чл. 42а от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

 • собственици с постоянен адрес във населените  места в Община Самуил – 2.40 лева.

Преференции

Освобождаване от такса

Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В какъв срок се заплаща таксата за притежаване на куче?

(чл. 118 от ЗМДТ)

 • таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март;
 • за кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването;
 • приходите се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.горе

Къде се заплаща таксата?

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Самуил:

 • лично – на касата  в  звено “Местни данъци и такси”, находящ се в с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.


            Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

            Код за вид плащане: 44 80  13

            Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
            BIC: DEMIBGSF

Кой е длъжен да плаща таксата за битови отпадъци?

(чл. 64 от ЗМДТ, чл. 15от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

 • собственика на имота;
 • ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
 • концесионера – при предоставяне на особено право на ползване - концесия.

Как се определя размерът на таксата за битови отпадъци?

(чл. 66 и 67 ЗМДТ и  чл. 14,  чл.14а, чл.16 и чл.16а  от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил)

 1. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71 е от Закона за управление на отпадъците
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година - таксата се събира на база на действащия размер към 31 декември на предходната година.

 1. 2. Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи - в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
 2. Основата за определяне размера на таксата за битови отпадъци е данъчната оценка на имотите.
 3. 4. Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Преференции

В кои случаи не се събира таксата за битови отпадъци?
(Чл. 71 от ЗМДТ)

Не се събира такса за:

 • сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
 • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
 • обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Освобождаване от такса за битови отпадъци

(чл. 18 а  от НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Самуил  )

 1. Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци:

Условия:

 • имотът да не се ползва през цялата година и
 • да е подадена декларация по образец от собствениците или ползвателите до края  на предходната година.

Плащане на такса за битови отпадъци

Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни;
 • до 30 октомври на годината, за която е дължима;
 • Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;
 • Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;
 • За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Къде се заплаща таксата за битови отпадъци?

 • в общината по местонахождение на имота

За Община Самуил:

 • лично – на касата  в  звено  “Местни данъци и такси”, находящ се в  с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър“ № 2;

Как се заплаща таксата?

 • в брой;
 • чрез POS терминал;
 • по банков път.

Такса за битови отпадъци

            Банкова сметка IBAN: BG 74 DEMI 92408400217365

            Код за вид плащане: 44 24 00

            Банка „Търговска банка-Д”АД - финансов център Разград
             BIC: DEMIBGSF

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.