Актуално

Община Самуил набира кандидати за работа по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” за длъжностите "Психолог", "Медиатор" и " Кейс- мениджър".

Конкретните изисквания и условия за кандидатите  са посочени в приложените документи в секцията на проекта на адрес http://samuil.bg/informatziya-i-uslugi/informatziya/proekti-i-programi .

          Община Самуил на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Решения №46.921/20.02.2019г., №46.922/20.02.2019г. на ОбС – Самуил във връзка с чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил и Заповеди №№ 195 и 196 от 07.03.2019г.  на кмета на Община Самуил

                                                                                                 О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следните общински имоти:

 • Имот №016002 в землището на с.Голям извор местност „Кармазията” с площ 65.630(дка.)
 • Имот №0104005 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.611 (дка.)
 • Имот №0104006 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.513 (дка.)
 • Имот №0104007 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.507 (дка.)
 • Имот №0103015 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.630 (дка.)
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  1100 м2, находящ се в с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №648/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 4115.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  1660 м2, находящ се в с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №2190/08.07.2014г. с първоначална тръжна цена в размер на  6210.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №654/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на  3592.00лв. без ДДС
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  880м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №653/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3292.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №655/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3592.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  990 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №646/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3704.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  880 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №641/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размерна 3292.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС №643/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 3442.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №644/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3442.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №645/26.08.2011г.  с първоначална тръжна цена в размер  на 3592.00лв. без ДДС.

За допълнителна информация и справки- тук.

Стартира Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”.

   На 01.03.2019г. община Самуил подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с   № BG05M9OP001-2.018-0045-C01  и  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  с  № BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”, по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1- BG05M9OP001-2.018. Проектът е на обща стойност 849 480,69 лв. и се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез ОП РЧР 2014-2020г. – 491 710,15лв. и ОП НОИР 2014-2020г. – 357 770,54лв.

Продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализация на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход. Специфични цели по ОПРЧР: 1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на лица от маргинализираните групи, чрез активиране на икономически неактивни лица, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози и включване в заетост; 2. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, чрез провеждане на мотивационни кампании за повишаване нивата на здравно осигуряване, включване на подрастващите в беседи за начините за предпазване от нежелана и ранна бременост, включване на здравно неосигурени лица от уязвимите групи, в т.ч. от ромското население в профилактични, гинекологични и онкологични прегледи; обучаване на лица от уязвимите групи техните права и задължения като пациенти; 3.Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, чрез организиране на инициативи за преодоляване на негетивните стереотипи; Специфични цели по ОПНОИР: 1. Подкрепа за социално включване, чрез осигуряване и подобряване на достъп до образование и обучение; 2. Превенция от отпадане от образователната система; 3. Повишаване на образователните резултати на учениците от целевата група; 4. Ангажиране на родителите в образователния процес.

Подробна информация за изпълнението на проекта може да видите тук!

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" 2019г.

СПИСЪК НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ (в часове)

            Съгласно т. 2.2. от Споразумение ФС01-0728 от 28.12.2018 г., сключено между АСП и Община Самуил, общината се задължава да осигури предоставяне на услуги в домашна среда на кандидатите, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот” /ОПРЧР 2014-2020 г/, като нови потребители може да включва само в рамките на осигуреното финасиране. Към 26.02.2019 г. на Община Самуил не е предоставен  допълнителен   финасов ресурс за сключване на нови договори за предоставяне на услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”. При освобождаване на финансов ресурс  кандидатите по реда в списъка ще бъдат поканени за сключване на договори. 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+35984 266 030

Галерия

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.