Заместник кметове

Заместник кметове

Заместник кмет  по ТСУ, обществени поръчки, търговия и транспорт, земеделие и еколгия, проекти и програми ahmed mustafa

Име: инж.Ахмед Мустафа

БИОГРАФИЯ:

Дата на раждане: 1967 г.

 

Семейно положение: Женен

Образование и обучение:

 • Висше-магистър " Машинен инженер"- РУ " Ангел Кънчев" -гр.Русе

Кариера:

 • Януари 2008 г.- до настоящия момент- Община Самуил - Заместник кмет  по ТСУ, търговия и транспорт, земеделие и еколгия,проекти и програми
 • 14.08.2001 г. – 03.01.2008 г. – ”Тракция” АД-с.Самуил-Ръководител ПО
 • 18.01.2000 г. - 13.08.2001 г. – Община Самуил –Секретар на  Поземлена комисия
 • 23.11.1995 г.- 23.12.1999 г. – Община Самуил –Секретар на община
 • 18.01.1994 г.-02.11.1995 г. – Община Самуил –Директор на ОбЦСГ

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

 • Кметът на общината назначава за срока на мандата си два заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие със заповед на кмета на общината.
 • Заместник-кметовете не са държавни служители.
 • Заместник-кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
 • Заместник-кметовете със своята дейност подпомагат кмета на общината по направления, съобразно този правилник и възложените им функции.

Заместник-кметът на общината  по ТСУ, обществени поръчки, търговия и транспорт, земеделие и еколгия, проекти и програми  има следните функции:

 1. Пряко ръководи и контролира дейността на:

1.1. Дирекция „Общинска собственост, регионално развитие и стопански дейности“

1.2. Звено ”Проекти, програми и обществени поръчки“

1.3. Звено ”Общинска собственост, наемни отношения и приватизация“

1.4. Звено ”ТСУ “

 • Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при отсъствие от общината.
 • Заместник-кметовете изпълняват функции на кмета на общината след упълномощаване със заповед.
 • Заместник-кметовете подписват писма, удостоверения, обявления, уведомления и отговори на молби и жалби, които не са индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуален кодекс /АПК/ и на чл.214 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, както и тези, които са в кръга на правомощията, възложени по силата на закон и решения на Общински съвет.
 • Заместник-кметовете изготвят и съгласуват предложения до Общински съвет по проблеми от тяхната компетенция.
 • Заместник-кметовете координират взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства, нестопански организации, държавни, общински и частни фирми, физически лица, професионални организации и съюзи в направлението, за което отговарят.

 

Заместник кмет по  Образование, социални дейности, култура, младежки дейности и спорт

Име: Бехра Зюлкяр

БИОГРАФИЯ:

Дата на раждане: 1979 г.

 

Семейно положение: Омъжена

Образование и обучение:

 • Висше- ОКС бакалавър - ШУ " Еп.К.Преславски"-гр.Шумен , Специалност " Филолог - учител по Български език и Литература"

Кариера:

 • 03.01.2012 г. до настоящия момент – Община Самуил –– Заместник кмет  по Образование, социални дейности, култура, младежки дейности и спорта
 • 1999 г.-31.12.2012 г. – учител по български език и литература при ОУ „ Христо Ботев” село Владимировци

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕТЕ

 • Кметът на общината назначава за срока на мандата си два заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие със заповед на кмета на общината.
 • Заместник-кметовете не са държавни служители.
 • Заместник-кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
 • Заместник-кметовете със своята дейност подпомагат кмета на общината по направления, съобразно този правилник и възложените им функции.

Заместник-кметът на общината по „Образование, социални дейности,  култура,  младежки дейности и спорт“ има следните функции:

 1. Пряко ръководи и контролира дейността на:

1.1.Пряко ръководи дейността на социалните услуги и заведения, които са на подчинение и финансиране на общината;

1.2.Ръководи дейността на някои служителите от Дирекция ” Административно-правно обслужване и финансови дейности”, в сферата на образованието, културата, социалните дейности, местната комисия  за БППМН, програмите за временна заетост;

 • Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при отсъствие от общината.
 • Заместник-кметовете изпълняват функции на кмета на общината след упълномощаване със заповед.
 • Заместник-кметовете подписват писма, удостоверения, обявления, уведомления и отговори на молби и жалби, които не са индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуален кодекс /АПК/ и на чл.214 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, както и тези, които са в кръга на правомощията, възложени по силата на закон и решения на Общински съвет.
 • Заместник-кметовете изготвят и съгласуват предложения до Общински съвет по проблеми от тяхната компетенция.
 • Заместник-кметовете координират взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства, нестопански организации, държавни, общински и частни фирми, физически лица, професионални организации и съюзи в направлението, за което отговарят.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

++359 84 266 030

Галерия

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

izbori bg

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.